Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Anonim Şirketlerin Tasfiyesi Anonim Şirketlerin Tasfiyesi

Anonim Şirketlerin Tasfiyesi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
448
Boyut :
17x25
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789750276217

Stok Durumu: Stokta var

260,00 TL

Detayları


Köklü bir reform niteliğinde olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ticaret hukukunun diğer alanlarında olduğu gibi, anonim şirketin tasfiyesi konusunda da birçok yenilik ve değişiklikler getirmiştir. Bu bağlamda 1956 tarihli Türk Ticaret Kanunu döneminde ortaya çıkan tıkanıklıklar da dikkate alınarak, uygulamanın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Burada önemle belirtilmesi gereken husus, tasfiyeye ilişkin en önemli değişikliğin kanuna alınan yeni hükümler olduğudur. Bunlardan ilki, ek tasfiye kurumudur. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu döneminde "İhya" olarak adlandırılan ve uygulamanın ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça sık başvurulan bu kurum, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile yasal düzenlemeye kavuşturulmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'na yeni alınmış olan diğer önemli bir hüküm ise "tasfiyeden dönme" kurumudur. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda konu ile ilgili bir düzenleme bulunmamasına rağmen, doktrin ve yargı tarafından hukukun genel prensiplerinden hareketle kabul edilmekte ve uygulanmaktaydı. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu tasfiyeden dönülmesini kanuni düzenlemeye kavuşturmuştur.

1956 tarihli Türk Ticaret Kanunu"nda kollektif şirketlerin tasfiyesine ilişkin hükümlere atıf yapılmak suretiyle dağınık bir şekilde düzenlenen anonim şirketin tasfiyesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, anonim şirketin sona erme ve tasfiyesini düzenleyen onuncu bölümünde artık derli toplu bir düzenlemeye kavuşturulmuştur.

Bu kitapta, anonim şirketin tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu'nun tasfiyeye ilişkin hükümleri ile doktrin ve yargı kararları ışığında ele alınarak tüm yönleriyle incelenmiş ve ortaya çıkan problemlere çözümler getirilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Anonim Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiye Sürecine Girmesi
Tasfiye Memurları
Tasfiye İşlemleri
Ek Tasfiye ve Tasfiyeden Dönme
Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu
Ticaret Kanununun Geçici 7. Maddesine Göre Tasfiye

İçindekiler

İkinci Basıya Önsöz 7
Birinci Basıya Önsöz 8
Kısaltmalar 21
GİRİŞ
A. KONUNUN ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI 25
B. İNCELEME PLANI 27
Birinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE
TASFİYE SÜRECİNE GİRMESİ
A. SONA ERME KAVRAMI VE SONA ERME SEBEPLERİ 31
I. Sona Erme Kavramı 31
II. Sona Erme Sebepleri 33
1. Genel Olarak 33
2. Kanunda Öngörülen Genel Sona Erme Sebepleri 34
a. Esas Sözleşmede Öngörülen Sürenin Sona Ermesiyle (TTK m. 529/1–a) 34
b. İşletme Konusunun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi (TTK m. 529/1–b) 35
c. Esas Sözleşmede Öngörülmüş Herhangi Bir Sona Erme Sebebinin Gerçekleşmesi (TTK m. 529/1–c) 37
d. Genel Kurul Kararı İle Sona Erme (TTK m. 529/1–d) 39
e. Anonim Şirketin İflasına Karar Verilmesi (TTK m. 529/1–e) 42
f. Kanunlarda Öngörülen Diğer Haller (TTK m. 529/1–f) 44
aa. Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı İşlemlerde veya Bu Yönde Hazırlıklarda ya da Muvazaalı İş ve Faaliyetlerde Bulunmak (TTK m. 210/3) 44
bb. Esas Sermaye İle Kanuni Yedek Akçeler Toplamının Üçte İkisinin Kaybedilmesi (TTK m 376/2) 45
cc. İİK m. 179 Uyarınca Şirketin İflasına Karar Verilmesi 46
dd. Şirketin Kuruluşu Sırasında Kanun Hükümlerine Aykırılıktan Doğan Fesih Davası (TTK m. 353) 46
ee. Şirket Amacının Kanuna ve Ahlaka Aykırı Hale Gelmesi 47
ff. Şirket Merkezinin Yurt Dışına Taşınması 48
gg. Bütün Payların Anonim Şirket Tarafından İktisap Edilmesi 50
3. Özel Sona Erme Sebepleri 50
a. Şirket Organlarından Birisinin Eksikliği Halinde Fesih Davası (TTK 530) 50
b. Haklı Sebeplerle Fesih (TTK m. 531) 53
4. Sona Erme Sebeplerinin Yarışması 59
5. Sona Ermenin Tescili 59
6. Sona Ermenin Sonuçları 62
B. GENEL OLARAK TASFİYE KAVRAMI VE TASFİYE AMACI 64
I. Tasfiye Kavramı 64
II. Tasfiye Amacı 65
III. Tasfiye Amacının Kapsamı 68
C. TÜRK TİCARET KANUNU’NUN SONA ERME VE TASFİYEYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 71
I. Sona Erme ve Tasfiyeye Dair Hükümlerin Kaynağı 71
II. Tasfiye Zorunluluğu 73
D. TASFİYENİN ANONİM ŞİRKET ÜZERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ ETKİLER 74
I. Tasfiye Halinde Tüzel Kişilik ve Ehliyet 74
II. Tasfiyenin Pay Sahiplerinin Sermaye Getirme Yükümlülüğü Üzerindeki Etkileri 77
III. Tasfiyenin Sermayenin Korunması İlkesi Üzerindeki Etkileri 80
IV. Tasfiye Halinin Hukuki İlişkiler Üzerindeki Etkileri 81
V. Tasfiyenin Ticaret Unvanı Üzerindeki Etkisi 82
VI. Tasfiye Halinde Şirket Organlarının Görev ve Yetkilerinde Meydana Gelen Değişiklikler 83
1. Genel Açıklamalar 83
2. Tasfiye Sırasında Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 85
a. Genel Kurulun TTK m. 535/1’den Kaynaklanan Yetkileri 86
b. Genel Kurulun Diğer Görev ve Yetkileri 86
aa. Genel Olarak 86
bb. Esas Sözleşme Değişiklikleri (TTK m. 408/2–a) 87
aaa. Şirket Merkezinin Yurt Dışına Taşınması 88
bbb. Esas Sermayenin Artırılması 89
ccc. Esas Sermayenin Azaltılması 90
ddd. Ortağı Şirketten Çıkarma (Squeeze– out) 92
eee. Diğer Değişiklikler 94
cc. Genel Kurulun Diğer Seçme ve Atama Yetkileri 95
dd. Genel Kurulun Yıllık Hesaplara ve Karın Belirlenmesi ile Kullanılmasına İlişkin Yetkileri 96
c. Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisapları 99
3. Tasfiye Halinin Yönetim Kurulu Üzerindeki Etkileri 100
a. Tasfiye Halinde Yönetim Kurulunun Varlığı 100
b. Tasfiye Halinde Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisi 103
c. Yönetim Yetkisinde Meydana Gelen Sınırlamalar 105
d. Tasfiyenin Yönetim Kurulunun Mali Haklarına Etkisi 109
4. Ticari Temsilci ve Ticari Vekiller 110
VII. Tasfiyenin Pay Sahipleri İle Şirket Arasındaki İlişkiler Üzerindeki Etkileri 112
1. Tasfiye Halinde Pay Sahiplerinin Borç ve Yükümlülükleri 112
2. Tasfiye Halinde Pay Sahiplerinin Hakları 114
E. TASFİYEYE İLİŞKİN ÖZEL KANUNLARDA BULUNAN DÜZENLEMELER 117
I. Bankacılık Kanunu’ndaki Özel Düzenlemeler 117
1. Bankaların İradi Tasfiyesi 117
2. Bankanın İflasının İstenmesi 119
II. Sermaye Piyasası Kanunundaki Özel Düzenlemeler 120
1. Genel Olarak 120
2. Tedrici Tasfiye 121
a. Kavram ve Genel Açıklamalar 121
b. Tedrici Tasfiye Usulü 122
F. ANONİM ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANABİLECEĞİ DİĞER ŞİRKETLER 124
I. Limited Şirket 124
II. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 124
G. ANONİM ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİ 125
İkinci Bölüm
TASFİYE MEMURLARI
A. TASFİYE MEMURLARININ ATANMASI 127
I. Genel Olarak 127
II. Tasfiye Memurlarının Atanma Şekilleri 128
1. Esas Sözleşmeyle Atanma 129
a. Genel Olarak 129
b. Tasfiye Memurluğunun Kabul Edilmemesi Sorunu 131
aa. Tasfiye Memurlarının Tamamının Görevi Kabul Etmemesi 131
bb. Tasfiye Memurlarının Bir Kısmının Görevi Kabul Etmemesi 134
2. Genel Kurul Kararıyla Atama 136
3. Kanunla Atama 137
4. Mahkeme Kararıyla Atama 139
a. Genel Olarak 139
b. Şirketin Feshine Mahkemenin Karar Verdiği Haller 140
c. Şirketi Temsile Yetkili Tasfiye Memurlarından Hiçbirinin Türk Vatandaşı Olmaması ve Hiçbirinin Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hali 140
d. Yeniden Tescil (Ek Tasfiye) Edilen Şirkete Tasfiye Memuru Atanması 141
e. Tasfiye Memurlarının Haklı Sebeplere Dayanarak Mahkemece Azli ve Atanması 143
aa. Tasfiye Memurlarının Mahkemece Azli 143
aaa. Hakkın Tanınma Amacı ve Niteliği 143
bbb. Davacılar 145
ccc. Davalı 149
ddd. Haklı Sebepler 149
bb. Tasfiye Memurlarının Mahkeme Tarafından Atanması 152
aaa. Genel Olarak Atama Şartları 152
bbb. Dava Açılma Zamanı 154
ccc. Mahkemenin Takdir Yetkisi 155
ddd. Görevli ve Yetkili Mahkeme, Muhakeme Usulü 156
eee. Mahkemenin Kararı ve Temyiz 157
f. Mahkeme Tarafından Atanan Tasfiye Memurunun Hukuki Durumu 158
5. Atama İşleminin Etkisi 159
6. Atama İşleminin Tescil ve İlanı 160
B. TASFİYE MEMURLARININ NİCELİK VE NİTELİĞİNE İLİŞKİN ŞARTLAR 161
I. Tasfiye Memuru Olabilecek Kişiler 161
II. Tasfiye Memurlarının Nitelikleri 163
III. Tasfiye Memurlarının Sayıları ve Görev Süreleri 165
IV. Tasfiye Memurlarının Hakları ve Yükümlülükleri 166
1. Genel Olarak 166
2. Tasfiye Memurlarının Özen ve Sadakat Yükümlülüğü 167
3. Bilgi Verme Yükümlülüğü 169
4. Rekabet Yasağı 171
5. Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı 172
6. Tasfiye Memurlarının Ücret Hakkı 173
C. TASFİYE MEMURLARININ HUKUKİ KONUMU 176
I. Genel Olarak 176
II. Tasfiye Memurları İle Şirket Arasındaki Hukuki İlişki 176
1. Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Sözleşmeye Dayanması 176
2. Ortaklık İle Tasfiye Memurları Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği 177
a. Vekâlet Sözleşmesi 178
b. Hizmet Sözleşmesi 180
c. Kendine Özgü Bir Sözleşme 181
D. TASFİYE MEMURLARININ ORGAN FONKSİYONU VE ŞİRKETİN DİĞER ORGANLARIYLA İLİŞKİLERİ 182
I. Tasfiye Memurlarının Organ Fonksiyonu 182
II. Tasfiye Memurlarının Genel Kurul İle İlişkileri 183
1. Genel Olarak 183
2. Genel Kurulun Talimat Yetkisi 185
3. Mahkemenin Talimat Yetkisi 188
4. Tasfiye Memurlarının Yönetim Kurulu İle İlişkileri 189
E. TASFİYE MEMURLARININ YETKİ VE GÖREVLERİ 190
I. Genel Olarak 190
II. Yetki Türleri 190
1. Tasfiye Memurlarının Yönetim Yetki ve Görevi 190
a. Genel Olarak 190
b. Tasfiye Memurlarının Takdir Yetkisi 193
c. Takdir Yetkisinin Menfaat Sahipleri Üzerindeki Etkileri 193
2. Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkisi 195
a. Temsil Yetkisinin Başlangıcı ve Sona Ermesi 195
b. Temsil Yetkisinin Devri 196
c. Temsil Yetkisinin Kapsamı 199
d. Tasfiye Memurlarının Mahkemelerde Şirketi Temsili 201
e. Temsil Yetkisinin Genişletilmesi ve Daraltılması 204
f. Temsil Yetkisinin Kullanılması 206
aa. Çift İmza Kuralı 206
bb. Farklı Temsil Türleri 208
g. Temsil Yetkisinin Kullanılış Şekli 211
F. TASFİYE MEMURLUĞUNUN SONA ERMESİ 211
I. Sona Erme Sebepleri 211
1. Kendiliğinden Sona Erme 211
2. Görevden Alma 212
a. Genel Kurul Kararıyla Görevden Alma 212
b. Mahkeme Kararıyla Görevden Alma 215
3. İstifa 217
II. Sona Ermenin Etkisi 217
III. Tescil ve İlan 218
Üçüncü Bölüm
TASFİYE İŞLEMLERİ
A. GENEL OLARAK TASFİYE İŞLEMLERİ VE KAPSAMI 219
B. İLK ENVANTER VE BİLANÇONUN HAZIRLANMASI 219
I. Genel Olarak 219
II. İlk Envanter ve Bilançonun Niteliği ve Amacı 220
III. Tasfiye Bilançosunda Değerleme 222
IV. İlk Envanter ve Bilançonun Onaylanması 225
C. ANONİM ŞİRKETİN MAL, BELGE VE DEFTERLERİNE EL KONULMASI 228
D. ALACAKLILARIN ÇAĞRILMASI VE KORUNMASI 228
I. Genel Olarak 228
II. Alacaklılara Çağrı Yapılması 230
III. Çağrının İçeriği 231
IV. Bildirilecek Alacakların Kapsamı 232
V. Çağrının Zamanı 233
VI. Şirket Borçlarının Malvarlığından Fazla Olması 235
VII. Alacaklıların Korunmasına Yönelik Tedbirler 237
1. Genel Olarak 237
2. Alacakların Tevdi Edilmesi veya Teminat Altına Alınması 238
3. Bankaya Depo Edilmesi Gereken Alacaklar 239
a. Genel Olarak 239
b. Tevdi’in Hukuki Niteliği, Etkileri ve Sonuçları 242
c. Notere Depo Edilmesi Gereken Alacaklar 242
aa. Genel Olarak 242
bb. Eşdeğerde Tevdi ve Teminat Zorunluluğu 244
cc. Vadesi Gelmemiş (Müeccel) Borçların Tevdi Sorunu 245
dd. Tevdi ve Teminatın Etkileri 247
VIII. Dağıtım Esnasında ve Dağıtımdan Sonra Bildirilen Alacakların Durumu 247
1. Genel Olarak 247
2. Dağıtım Esnasında Ortaya Çıkan Alacaklar 249
3. Dağıtımdan Sonra Ortaya Çıkan Alacaklar 250
E. SÜREGELEN (CARİ) İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI VE YENİ İŞLEMLER SORUNU 253
I. Süregelen (Cari) İşlemlerin Tamamlanması 253
II. Yeni İşlemler Yapılması 254
F. ALACAKLARIN VE ÖDENMEMİŞ PAY BEDELLERİNİN TAHSİL EDİLMESİ 257
I. Genel Olarak 257
II. Alacakların Talep ve Tahsil Edilmesi 257
III. Ödenmemiş Pay Bedellerinin Talep Edilmesi 258
G. AKTİFLERİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 262
I. Genel Olarak 262
II. Aktifleri Paraya Çevirme Şekilleri 263
1. Aktiflerin Teker Teker Satışı 263
2. Önemli Miktardaki Aktiflerin Toptan Satışı 264
III. Aktiflerin Satış Usulü 268
IV. Tasfiye Sırasında Elde Edilen Paraların Bankaya Yatırılması 269
H. YILSONU FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ 270
İ. TASFİYE SONUCU DAĞITIM 271
I. Genel Olarak 271
II. Tasfiye Payı Hakkı 272
1. Genel Kavram 272
2. Tasfiye Payı Üzerindeki Hakkın Hukuki Niteliği 273
3. Tasfiye Payı Üzerindeki Hakkın Sınırlandırılması veya Tamamen Ortadan Kaldırılması 276
III. Tasfiye Payının Hesaplanması 279
1. Hesaplamada Esas Alınması Gereken Tasfiye Artığı 279
2. Tasfiye Payının Hesaplanmasında Kullanılacak Ölçü 279
a. İtibari Değere Göre Dağıtım 280
b. Ödenmiş Sermayeye Göre Dağıtım 281
c. Değerlendirme ve Görüşümüz 282
d. Tasfiye Payının Esas Sözleşmeyle Tespit Edilmesi 283
IV. Dağıtım Şartları 284
1. Genel Olarak 284
2. Şirket Borçlarının Ödenmesi 285
3. Bekleme Süresinin Geçirilmesi 286
4. Kesin Bilançonun Hazırlanarak Genel Kurula Sunulması 288
a. Yılsonu ve Kesin Bilançonun Hazırlanması 288
b. Tasfiye Payının Dağıtımında Genel Kurul Kararının Gerekli Olup Olmadığı 288
c. Değerlendirme ve Görüşümüz 291
V. Dağıtımın Şekli 292
VI. Hak Sahiplerinin Belirlenmesi ve Davet Edilmesi 293
VII. Zamanaşımı 296
VIII. Haksız Olarak Alınan Tasfiye Paylarının İadesi 297
J. DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI VE PAY SAHİPLERİNİN İNCELEME HAKKI 299
I. Defter ve Belgelerin Saklanmasının Amacı ve Kapsamı 299
II. Defter ve Belgeleri Saklama Yeri ve Saklama Süresi 300
III. Defter ve Belgeleri Saklama Şekli 302
IV. Pay Sahiplerinin Defter ve Belgeleri İnceleme Hakkı 302
K. ORTAKLIĞIN TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNMESİ 303
I. Tasfiyenin Sona Ermesi 303
II. Ticaret Unvanının Sicilden Silinmesi 305
III. Sicilden Silinme İşleminin Hukuki Niteliği 307
1. Sicilden Silinme İşleminin Açıklayıcı Olduğu Görüşü 307
2. Alman Hukukunda Geliştirilen Görüşler 309
3. Görüşlerin Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi 311
Dördüncü Bölüm
EK TASFİYE VE TASFİYEDEN DÖNME
A. EK TASFİYE 315
I. Genel Olarak 315
II. Ek Tasfiye İçin Başvuru Şartları 317
1. Tasfiyenin Tamamlanmış Olması 317
2. Korunmaya Değer Bir Menfaatin Bulunması 317
3. Ek Tasfiye Yapılması Zorunluluğunun Ortaya Çıkmış Olması 319
a. Şirkete Ait Bazı Malvarlığı Değerlerinin Tasfiye Esnasında Değerlendirme Dışı Kalmış Olması 319
b. Üzerinde Uyuşmazlık Bulunması Nedeniyle Tevdi Edilmiş veya Teminat Altına Alınmış Borçların Şirket Lehine Çözülmüş Olması 320
c. Organlara Karşı Sorumluluk Davası Açılacak Olması 320
aa. Ortaklığın Sorumluluk Davası Açması 320
bb. Alacaklıların Tasfiye Memurlarına Karşı Sorumluluk Davası Açması 321
d. Ortaklığa Ait Bazı Alacakların Elde Edilmesi İçin Dava Açılması veya Takip Yapılması Gerekiyorsa 322
e. Anonim Şirketin Borçlarından Dolayı Ek Tasfiyeye Başvurulması 323
aa. Tasfiye İşlemlerinin Usulüne Uygun Olarak İcra Edilmemiş Olması Halinde 323
bb. Tasfiye İşlemlerinin Usulüne Uygun Olarak İcra Edilmiş Olması Halinde 325
cc. Teminatların Ek Tasfiyeye Etkisi 328
f. Malvarlığı İle İlgili Olmayan Konularda Ek Tasfiye Sorunu 328
4. Ek Tasfiye İçin Başvuru Hakkına Sahip Olmak 331
a. Genel Olarak 331
b. Ek Tasfiye İçin Başvuru Hakkına Sahip Olanlar 331
aa. Ortaklar 331
bb. Alacaklılar 332
cc. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Tasfiye Memurları 333
III. Ek Tasfiye Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme İle Husumetin Kime Yöneltileceği Sorunu 333
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 333
2. Ek Tasfiyede Davanın Yöneltileceği Taraf 333
a. Yargıtay İçtihatları 333
b. Yargıtay Görüşünün Eleştirisi 335
IV. Ek Tasfiye Memurlarının Atanması ve Görevden Alınması 336
1. Ek Tasfiye Memurlarının Atanması 336
2. Ek Tasfiye Memurlarının Görevden Alınması 338
V. Şirketin ve Ek Tasfiye Memurlarının Ticaret Siciline Tescili 339
VI. Ek Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkisi 341
VII. Ek Tasfiyenin Anonim Şirket ve Organları Üzerindeki Etkileri 341
1. Ek Tasfiyenin Anonim Şirket Üzerindeki Etkileri 341
2. Ek Tasfiyenin Şirket Organları Üzerindeki Etkileri 342
VIII. Ek Tasfiyenin Hüküm ve Sonuçları 343
B. FESİH KARARININ GERİ ALINMASI – TASFİYEDEN DÖNME 346
I. Genel Olarak 346
II. 6762 Sayılı Ticaret Kanunu Döneminde Doktrin ve Uygulama 347
III. 6102 Sayılı Ticaret Kanunu İle Getirilen Düzenleme 348
1. Tasfiyeden Dönmenin Mümkün Olduğu Sona Erme Halleri 348
2. Tasfiye’den Dönme Zamanı 349
3. Yetkili Organ ve Karar Yetersayıları 352
4. Tasfiyeden Dönmeye İlişkin Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü 354
5. Örtülü Tasfiyeden Dönme 355
6. Birleşmeye Katılma Yoluyla Tasfiyeden Dönme (Dolaylı Tasfiyeden Dönme) 356
7. Tasfiye Esnasında Kar Dağıtımının Tasfiyeden Dönme Üzerine Etkisi 358
8. Tasfiyeden Dönme Kararının Tescili 358
9. Tasfiyeden Dönmenin Hüküm ve Sonuçları 361
IV. Alman ve İsviçre Hukukunda Tasfiyeden Dönme 362
1. Alman Hukukunda 362
2. İsviçre Hukukunda 363
Beşinci Bölüm
TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU
A. GENEL OLARAK 367
B. TASFİYE MEMURLARININ ORGAN NİTELİĞİ VE ORGAN SORUMLULUĞU 367
C. SORUMLULUK SEBEPLERİ 369
I. Tasfiye Memurlarının Ticaret Kanunundan Kaynaklanan Sorumluluğu 369
1. Kanundan Doğan Yükümlülüklerin İhlali 369
2. Esas Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerin İhlali 372
3. Özen Yükümlülüğüne Aykırılık 373
II. Tasfiye Memurlarının Borçlar Kanunundan Kaynaklanan Sorumluluğu 375
III. Tasfiye Memurlarının Kurumlar Vergisi Kanunundan Kaynaklanan Sorumluluğu 375
1. Tasfiye Dönemi ve Tasfiye Karı 375
2. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğunu Doğuran İşlemler 376
IV. Tasfiye Memurlarının Vergi Usul Kanunundan Kaynaklanan Sorumluluğu 377
V. Tasfiye Memurlarının Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundan Kaynaklanan Sorumluluğu 378
VI. Tasfiye Memurlarının İcra ve İflas Kanunu’ndan Kaynaklanan Sorumluluğu 379
VII. Tasfiye Memurlarının Bankacılık Kanunundan Kaynaklanan Sorumluluğu 380
VIII. Tasfiye Memurlarının Sermaye Piyasası Kanunu’ndan Doğan Sorumluluğu 381
IX. Tasfiye Memurlarının Haksız Fiil Sorumluluğu 382
D. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ VE ŞARTLARI 382
I. Kusur Sorumluluğu 382
II. Farklılaştırılmış Teselsül 384
III. Zarar 385
1. Zarar Kavramı 385
2. Doğrudan Zarar ve Doğrudan Zarar Davası 385
a. Doğrudan Zarar Kavramı 385
b. Doğrudan Zarar Davasının Tarafları ve Hukuki Dayanağı 386
3. Dolayısıyla Zarar ve Dolayısıyla Zarar Davası 387
a. Dolayısıyla Zarar Kavramı 387
b. Dolayısıyla Zarar Davası ve Hukuki Dayanağı 387
E. SORUMLULUK DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 389
F. SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ 390
I. İbra 390
1. İbra Kavramı ve Hukuki Niteliği 390
2. İbranın Sorumluluk Davalarına Etkisi 391
II. Zamanaşımı 393
III. Sorumluluk Sigortası (D&O Insurance) 394
1. Ticaret Kanunundaki Düzenleme 394
2. Genel Olarak D&O Sigortası 394
3. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğunun Sigortalanması 396
Altıncı Bölüm
TÜRK TİCARET KANUNU’NUN
GEÇİCİ 7. MADDESİNE GÖRE TASFİYE
A. GENEL OLARAK 397
B. TTK GEÇİCİ 7. MADDEYE GÖRE TASFİYE USULÜ 398
I. TTK Geçici 7. Maddenin Uygulama Alanına Giren Anonim Şirketler 398
II. TTK Geçici 7. Maddeden Yararlanabilecek Şirketlerin Tespiti 399
III. Tasfiye Süreci 400
1. İhtar ve İlan yapılması 400
2. Tasfiye Memurlarının Bildirilmesi 401
3. Alacaklılara Çağrı Yapılması 402
4. Bilanço Düzenlenmesi ve Borca Batıklığın Tespiti 402
5. Tasfiye İşlemlerine Gerçekleştirilmesi 403
6. Tasfiye Sonucu Şirket Unvanının Ticaret Sicilinden Silinmesi 403
7. Tasfiye Yapılmadan Şirketin Ticaret Sicilinden Silindiği Haller 404
C. TTK GEÇİCİ 7. MADDEYE GÖRE EK TASFİYE 405
Sonuç ve Değerlendirme 409
Kaynakça 421
Kavramlar Dizini 437

Ek Bilgi

Ürün Kodu 158676
Yayın Tarihi 2022 Mart
Barkod 9789750276217
ISBN 9789750276217
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Emrullah Kervankıran