Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Anonim Şirketler Anonim Şirketler

Anonim Şirketler

Hızlı Gözat

Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1328
Boyut :
17x25
Baskı :
10
ISBN/Ref :
9789750265280

Stok Durumu: Stokta var

295,00 TL

Detayları

Anonim şirketler, kuruluşlarından tasfiye olunmalarına kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidirler. Eserde, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin düzenlemeleri sistematik bir şekilde ele alınmış ve mukayese açısından yer yer eski Ticaret Kanununun düzenlemelerine de değinilmiştir. Anonim şirketin kuruluşu, genel kurulu ile yönetim kurulu, denetimi, payları ve pay senetleri, esas sözleşmesinin değiştirilmesi, sermayesinin artırılması ve azaltılması, kâr dağıtımı ve yedek akçe ayrımı, finansal tablolar ile raporlar, ticarî defterler ve belgeler, şirketler topluluğu, sona erme ve tasfiye, birleşme, bölünme ve tür değiştirme, kurucu ve yöneticiler açısından hukukî ve cezaî sorumluluk halleri gibi konu başlıklarından oluşan eserde, uygulama örneklerine ve yargı kararlarına da yer verilmektedir.

Dr. Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan ve ilgili mevzuatta yapılan değişikliklere, konuya ilişkin yönetmeliklere ve tebliğlere göre güncellenen bu eserde, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin düzenlemeleri en son haliyle ve tüm yönleriyle ele alınmış; ayrıca TTK hükümleri ışığında alınan anonim şirketlere dair yüksek yargı kararlarının özetlerine yer verilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Anonim Şirketin Denetimi
Pay ve Pay Senetleri
Esas Sözleşme Değişiklikleri
Sermayenin Artırılması ve Azaltılması
Şirketler Topluluğu
Kâr Payı ve Yedek Akçeler
Ticarî Defterler ve Belgeler
Finansal Tablolar ve Raporlar
Hukukî ve Cezaî Sorumluluk
Ölçeklerine Göre Anonim Şirketler
Anonim Şirketin Sona Erme Sebepleri ve Tasfiye
Anonim Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi, Tür Değiştirmesi

İçindekiler

Onuncu Baskıya Önsöz 7
Dokuzuncu Baskıya Önsöz 8
Sekizinci Baskıya Önsöz 9
Yedinci Baskıya Önsöz 11
Altıncı Baskıya Önsöz 13
Beşinci Baskıya Önsöz 14
Dördüncü Baskıya Önsöz 16
Üçüncü Baskıya Önsöz 18
İkinci Baskıya Önsöz 20
Önsöz 21
Kısaltmalar 55
Birinci Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
1.1. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 59
1.2. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜRLERİ 62
1.2.1. Şahıs Şirketleri 62
1.2.1.1. Kollektif Şirket 62
1.2.1.2. Komandit Şirket 63
1.2.2. Sermaye Şirketleri 64
1.2.2.1. Anonim Şirket 65
1.2.2.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 66
1.2.2.3. Limited Şirket 67
1.3. OSMANLI TİCARET KANUNU VE OSMANLI ANONİM ŞİRKETLERİ 70
1.3.1. Osmanlı Anonim Şirket İç Tüzüğü 71
İkinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU VE KURULUŞ BELGELERİ
2.1. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 79
2.1.1. Anonim Şirketin Tanımı ve Konusu 79
2.1.2. Kuruluş İçin Gerekli En Az (Asgarî) Sermaye Tutarı 79
2.1.2.1. Kuruluştaki Nakdî Sermaye Ödemelerinin Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilmesi 83
2.1.3. En Az (Asgarî) Kurucu Sayısı 87
2.1.3.1. Yargı Kararları 89
2.1.4. Kuruluş İçin İzin Alınması 89
2.1.5. Kurucu İşlem ile Tüzel Kişilik Kazanma Arasındaki Fark 92
2.1.6. Kuruluşta Halka Arz 93
2.1.6.1. İzahname Hazırlama Yükümlülüğü 96
2.1.6.2. İzahnamenin Onaylanması 97
2.1.6.3. İzahnamenin Yayımlanması, İlan ve Reklamlar 98
2.1.6.4. Halka Arz Edilen Payların Satışı 99
2.1.7. Aynî Sermaye Taahhütleri 100
2.1.7.1. Aynî Sermaye Taahhütlerinde Diğer Sicillere Yapılacak Bildirim 101
2.1.8. Anonim Şirketin Ticaret Unvanı 102
2.1.9. Kuruluşta Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Etmenin Şartları 107
2.2. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞ BELGELERİ 109
2.2.1. Şirket Esas Sözleşmesi 110
2.2.2. Kurucular Beyanı 112
2.2.3. Değerleme Raporu 113
2.2.4. Yargı Kararları 114
2.3. ANONİM ŞİRKETİN TESCİLİ VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI 114
2.3.1. Tek Pay Sahipli Anonim Şirketin Tescili 118
2.3.2. Pay Sahibi Sayısının Bire Düşmesi Durumunda Yaptırılacak Tescil 119
2.4. TESCİLDEN ÖNCEKİ İŞLEM VE TAAHHÜTLERİN ŞİRKET TARAFINDAN ÜSTLENİLMESİ 120
2.5. KURULUŞ GİDERLERİNİN ŞİRKET TARAFINDAN KARŞILANMASI 120
2.6. KANUNA AYKIRI KURULUŞ VE SONUÇLARI 120
Üçüncü Bölüm
ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU
3.1. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU 123
3.1.1. Genel Kurulun Devredilemez Görev ve Yetkileri 123
3.1.1.1. Tek Pay Sahipli Anonim Şirketlerde Genel Kurul 127
3.1.2. Genel Kurul Toplantısının Çeşitleri 127
3.1.3. Genel Kurul Toplantılarının Yapılma Zamanı 128
3.1.4. Genel Kurul Toplantısının Yapılacağı Yer 129
3.1.5. Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge 130
3.1.6. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar 131
3.1.6.1. Genel Kurulun Yönetim Kurulu Tarafından Toplantıya Çağrılması 131
3.1.6.2. Genel Kurulun Pay Sahipleri Tarafından Toplantıya Çağrılması 131
3.1.6.3. Genel Kurulun Tasfiye Memurları Tarafından Toplantıya Çağrılması 132
3.1.6.4. Genel Kurulun Azlık Tarafından Toplantıya Çağrılması 132
3.1.6.5. Genel Kurulun Mahkeme (Kayyım) Tarafından Toplantıya Çağrılması 133
3.1.6.6. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplantıya Çağrılması 134
3.1.6.7. Yargı Kararları 134
3.1.7. Genel Kurul Toplantısına Çağrı Usulü 135
3.1.8. Genel Kurul Toplantısına Çağrı İlanının İçeriği 137
3.1.9. Çağrısız Genel Kurul Toplantısı 138
3.1.10. Genel Kurul Toplantısının Gündemi 138
3.1.11. Hazır Bulunanlar Listesi 143
3.1.12. Genel Kurul Toplantısına Katılmaya Yetkili Olan Pay Sahipleri 146
3.1.13. Genel Kurul Toplantısında Bulunması Gereken Kişiler 147
3.1.14. Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulundurulması Gereken Belgeler 148
3.1.15. Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu 149
3.1.15.1. Bakanlık Temsilcisinin Görev ve Yetkileri 153
3.1.15.2. Bakanlık Temsilcisinin İstenmesine İlişkin Başvurusu Yazısı ve Ekleri 153
3.1.15.3. Bakanlık Temsilcisinin Ücretleri ve Giderleri 155
3.1.16. Genel Kurul Toplantı Başkanlığının Oluşturulması 156
3.1.17. Genel Kurul Toplantısının Açılması ve Yönetimi 156
3.1.18. Toplantı Gündeminin Görüşülmesi 157
3.1.19. Genel Kurul Toplantısında Oy Kullanma Şekli 157
3.1.20. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 158
3.1.21. Genel Kurulun Toplantı ve Karar Yetersayısı 159
3.1.21.1. Genel Toplantı ve Karar Yetersayısı 159
3.1.21.2. Özel Toplantı ve Karar Yetersayıları 161
3.1.21.2.1. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Genel Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 161
3.1.21.2.1.1. Pay Sahiplerinin Tümünün Oybirliğini Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri 162
3.1.21.2.1.2. Şirket Sermayesinin En Az % 75’ini Oluşturan Payların Sahiplerinin veya Temsilcilerinin Olumlu Oylarını Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri 163
3.1.21.2.1.3. Hafifletilmiş Nisabın Yeterli Görüldüğü Esas Sözleşme Değişiklikleri 166
3.1.21.2.2. Yapı Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 166
3.1.21.2.3. Sermayenin Azaltılmasında Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 167
3.1.21.2.4. Diğer Hususlarda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 168
3.1.22. Genel Kurulu Toplantısı Sonrasında Yapılması Gereken İşlemler 169
3.1.23. Genel Kurul Kararlarının Bağlayıcılığı ve Etkisi 170
3.1.24. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortam Üzerinden Katılma (E–Genel Kurul) 170
3.1.24.1. Online Genel Kurul İçin Esas Sözleşmeye Konulacak Hüküm 172
3.1.24.2. Online Genel Kurul Öncesinde Yapılacak İşlemler 173
3.1.24.2.1. Genel Kurula İlişkin Bilgi ve Belgelere Erişimin Sağlanması 173
3.1.24.2.2. Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma Bildirimi 173
3.1.24.3. Online Genel Kurul Anında Yapılacak İşlemler 174
3.1.24.3.1. Genel Kurul Toplantısına Katılım 174
3.1.24.3.2. Genel Kurul Toplantısının Elektronik Ortamda Açılması 174
3.1.24.3.3. Elektronik Ortamda Görüş İletme ve Oy Verme 174
3.1.24.4. Online Genel Kurul Sonrasında Yapılacak İşlemler 175
3.1.24.5. Online Genel Kurul Yapacak Şirketlerin Uyacakları Diğer Yükümlülükler 175
3.1.24.6. Elektronik Genel Kurul Sisteminin Güvenlik Kriterleri 177
3.1.25. Pay Sahiplerinin Genel Kuruldaki Oy Hakkı 178
3.1.25.1. Oy Hakkının Doğumu 179
3.1.25.2. Pay Sahibinin Oy Hakkını Kullanamayacağı Haller 179
3.1.26. Birikimli Oy Kullanımı 180
3.1.26.1. Birikimli Oy Kullanımı İçin Gerekli Şartlar 180
3.1.26.2. Birikimli Oyun Hesaplanması 181
3.1.26.3. Birikimli Oyun Kullanılma Şekli 182
3.1.26.4. Birikimli Oyun Temsilen Kullanılması 182
3.1.26.5. Birikimli Oya İlişkin Sorumluluk 182
3.1.27. Pay Sahiplerinin Genel Kurulda Temsil Edilmesi 182
3.1.28. Vekaletnamenin Unsurları ve Geçerlilik Süresi 183
3.1.29. Genel Kurul Toplantısının Yapılamayacağı Haller 184
3.1.30. Genel Kurul Toplantısının Erteleneceği Haller 184
3.1.30.1. Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesi 185
3.1.30.2. Yargı Kararları 186
3.1.31. Genel Kurul Kararlarının İptali 186
3.1.31.1. Yargı Kararları 189
3.1.32. Genel Kurul Kararlarının Butlanı 191
3.1.32.1. Yargı Kararları 192
3.1.33. Halka Açık Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Özel Düzenlemeler 193
3.1.33.1. HAAO Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması 193
3.1.33.2. HAAO Genel Kurul Toplantısına Katılım ve Oy Kullanma 193
3.1.33.3. HAAO Genel Kurulu Toplantı ve Karar Yetersayıları 194
3.2. ETK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU VE GENEL KURUL TOPLANTILARI 196
3.2.1. ETK’ya Göre Anonim Şirket Genel Kurulunun Yapısı ve İşlevi 196
3.2.2. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantısının Çeşitleri 198
3.2.3. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantısının Yapılma Zamanı 199
3.2.4. ETK’ya Göre Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısının Yapılacağı Yer 200
3.2.5. ETK’ya Göre Genel Kurulu Toplantıya Davet Etmeye Yetkili Olanlar 200
3.2.5.1. ETK’ya Göre Genel Kurulu Olağan Toplantıya Davete Yetkili Olanlar 201
3.2.5.2. ETK’ya Göre Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Davete Yetkili Olanlar 201
3.2.5.3. ETK’ya Göre İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulunu Toplantıya Davete Yetkili Olanlar 202
3.2.5.4. ETK’ya Göre Kuruluş Genel Kurulunu Toplantıya Davete Yetkili Olanlar 202
3.2.5.5. ETK’ya Göre Genel Kurulu Toplantıya Davete Yetkili Olan Diğer Kişiler 202
3.2.6. ETK’ya Göre Genel Kurulu Toplantısına Davet ve İlan 203
3.2.7. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantısının İlansız ve Çağrısız Olarak Yapılabileceği Haller 204
3.2.8. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantısının Gündemi 204
3.2.9. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Komiseri Bulundurulması 206
3.2.10. ETK’ya Göre Hazirun Cetveli ve Genel Kurulu Toplantısında Hazır Bulundurulması Zorunlu Olan Diğer Belgeler 208
3.2.11. ETK’ya Göre Anonim Şirket Genel Kurulu Toplantısında Bulunması Gereken Organ Üyeleri 210
3.2.12. ETK’ya Göre Pay Sahiplerinin Genel Kurulu Toplantılarına Katılma ve Oy Kullanma Hakları 210
3.2.13. ETK’ya Göre Oy Hakkının Kullanılmayacağı Haller 211
3.2.14. Genel Kurulu Toplantısında Oy Kullanma Usulü 212
3.2.15. ETK’ya Göre Genel Kurulu Toplantısına Vekaleten Katılma 212
3.2.16. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları 213
3.2.16.1. ETK’ya Göre Olağan Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Toplantı ve Karar Yetersayıları 214
3.2.16.2. ETK’ya Göre Esas sözleşme Değişikliklerine İlişkin Toplantı ve Karar Yetersayıları 214
3.2.16.3. ETK’ya Göre İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Toplantı ve Karar Yetersayıları 215
3.2.16.4. Tahvil İhracına Yönelik Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Toplantı ve Karar Yetersayıları 215
3.2.16.5. ETK’ya Göre Şirketin Feshi İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayıları 216
3.2.16.6. ETK’ya Göre Tasfiye Halinde Şirket Aktiflerinin Toptan Satışı İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayıları 216
3.2.17. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantı Tutanağının Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 217
3.2.18. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantısının Yapılamayacağı Haller 217
3.2.19. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantısının Erteleneceği Haller 218
3.2.20. Genel Kurulu Toplantısı Sonrasında Yapılması Gereken İşlemler 219
3.2.21. ETK’ya Göre Genel Kurul Kararlarının İptali 219
3.2.22. ETK’ya Göre Sermaye Artırımına İlişkin Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği ve İptali 222
3.2.23. ETK’ya Göre Genel Kurul Kararlarının Butlanı 227
3.2.24. ETK’ya Göre Anonim Şirket Genel Kurulunun Devredilemez Yetkileri 228
3.2.24.1. ETK’ya Göre Tedricî Kuruluşta Kuruluş Genel Kuruluna Tanınan Devredilemez Yetki ve Görevler 230
3.2.24.2. ETK’ya Göre Kuruluştan Doğan Sorumluluğun Sulh ve İbrası 231
3.2.24.3. ETK’ya Göre İşletme, Tesisat, Mal ve Hakların Şirket Tarafından Devralınmasına Dair Sözleşmelerin Onaylanması 232
3.2.24.4. ETK’ya Göre Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Azli ve İbrası 232
3.2.24.5. ETK’ya Göre Şirketin Karşılıksız Kalan Sermayesinin Tamamlanmasına veya Mevcut Sermaye ile Yetinilmesine Karar Verilmesi 233
3.2.24.6. ETK’ya Göre Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücret Miktarının Belirlenmesi 233
3.2.24.7. ETK’ya Göre Şirketle Ticarî Muamelede Bulunulmasına İzin Verilmesi 234
3.2.24.8. ETK’ya Göre Şirketle Rekabette Bulunulmasına İzin Verilmesi 234
3.2.24.9. ETK’ya Göre Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Dava Açılmasına Karar Verilmesi 235
3.2.24.10. ETK’ya Göre Şirket Denetçilerinin Seçilmesi, Azli ve İbrası 235
3.2.24.11. ETK’ya Göre Yönetim Kurulu Raporu ile Denetçi Raporlarının Müzakeresi 236
3.2.24.12. ETK’ya Göre Özel Denetçi Görevlendirilmesi 236
3.2.24.13. ETK’ya Göre Şirket Esas Sözleşmesinde (Anasözleşmesinde) Değişiklik Yapılması 237
3.2.24.14. ETK’ya Göre Şirket Esas Sermayesinin Artırılması 238
3.2.24.15. ETK’ya Göre Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması 239
3.2.24.16. ETK’ya Göre Hisse Senetlerinin/Payların Bölünmesi veya Birleştirilmesi 240
3.2.24.17. İntifa Senedi Çıkarılması 241
3.2.24.18. ETK’ya Göre Tahvil Çıkarılması 241
3.2.24.19. ETK’ya Göre Anonim Şirketin Feshine Karar Verilmesi 243
3.2.24.20. ETK’ya Göre Tasfiye Memurlarının Tayini ve Azli 244
3.2.24.21. ETK’ya Göre Tasfiye Halinde Şirket Aktiflerinin Satış Yönteminin Belirlenmesi ve Toptan Satışına İzin Verilmesi 244
3.2.24.22. ETK’ya Göre Tasfiye Bakiyesinin Dağıtım Şeklinin Belirlenmesi 245
3.2.24.23. ETK’ya Göre Birleşme Sözleşmesinin Onaylanması 245
3.2.24.24. ETK’ya Göre Kamu Tüzel Kişisi Tarafından Devralınma Halinde Tasfiye Yapılmamasına Karar Verilmesi 246
3.2.24.25. ETK’ya Göre Kâr Dağıtımı ve İhtiyarî Yedek Akçe Ayrımı 246
3.2.24.26. İtibarî Değerinin Üzerinde Bir Bedelle Hisse Senedi Çıkarılması 248
3.2.25. ETK’ya Göre Anonim Şirket Genel Kurulunun Devredebileceği Yetkileri 248
3.2.25.1. ETK’ya Göre Anonim Şirketlerde Murahhas Aza ve Müdürün Tayini 249
3.2.25.2. ETK’ya Göre Şirket Çalışanlarının Tayini 250
3.2.25.3. ETK’ya Göre Şirketin Ticari Defterlerinin ve Belgelerinin Pay Sahiplerinin İncelemesine Sunulması 251
Dördüncü Bölüm
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU
4.1. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU 253
4.2. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU 253
4.2.1. Asgarî Üye Sayısı ve Tek Üyeli Yönetim Kurulu 253
4.2.2. Pay Sahibi Olmayan Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği 254
4.2.3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yerleşim Yeri 255
4.2.4. Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği 255
4.2.5. Kamu Tüzel Kişilerini Temsilen Yönetim Kurulu Üyeliği 257
4.2.6. Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilebilmek İçin Gerekli Şartlar 258
4.2.7. Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilmeye Mani Haller 261
4.3. BELİRLİ GRUPLARIN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLMESİ 261
4.4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNCE ZARAR SİGORTASI YAPTIRILMASI 264
4.5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ 267
4.5.1. ETK’ya Göre Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi 268
4.5.2. Yargı Kararları 268
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVDEN ALINMASI 269
4.7. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ 271
4.7.1. Yargı Kararları 271
4.8. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDE YAŞANAN BOŞLUKLARIN GİDERİLMESİ 271
4.9. YÖNETİM KURULUNUN ŞİRKETİ YÖNETME VE TEMSİL YETKİSİ 277
4.9.1. Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı 277
4.9.2. Anonim Şirketin Yönetimi ve Yönetimin Devri 279
4.9.2.1. Yönetim Yetkisinin Üyelere veya 3. Şahıslara Devri 280
4.9.3. Yönetim Kurulunun Ticarî Mümessil ve Vekil Atama Yetkisi 281
4.9.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yönetimle Görevli 3. Şahısların Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü 282
4.9.5. Anonim Şirketin Temsili 284
4.9.5.1. Temsilcilerin Tescil ve İlanı 288
4.9.5.2. İmzanın Şekli 289
4.9.5.3. Şirketi Temsil Yetkisinin Kapsam ve Sınırları 290
4.9.5.4. Yargı Kararları 292
4.9.6. Tek Pay Sahipli Anonim Şirketlerde Pay Sahibi ile Şirket Arasında Yapılacak Sözleşme 293
4.10. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 294
4.11. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 297
4.11.1. Toplantıya Çağrı ve Gündeminin Belirlenmesi 297
4.11.2. Yönetim Kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayısı 297
4.11.3. Yönetim Kurulu Toplantılarında Oyların Eşit Çıkması Hali 300
4.11.4. Yönetim Kurulu Toplantıların Yazılı Olması Zorunluluğu 300
4.11.5. Yönetim Kurulu Toplantılarında Temsilen ve Vekaleten Oy Kullanma 300
4.11.6. Toplantı Yapılmaksızın Yönetim Kurulu Kararı Alınmasının Usulü 301
4.11.7. Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapılması 302
4.11.7.1. Yönetim Kurulu Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım 303
4.11.7.2. Online Yönetim Kurulu İçin Esas Sözleşmeye Konulacak Hüküm 304
4.11.7.3. Yönetim Kuruluna Elektronik Ortamda Katılma Bildirimi 304
4.11.7.4. Online Yönetim Kurulu Toplantısına Katılım, Görüş Bildirme ve Oy Verme 305
4.11.7.5. Online Yönetim Kurulu Konusunda Şirketlerin Uyacakları Yükümlülükler 305
4.11.7.6. Elektronik Toplantı Sisteminin Güvenlik Kriterleri 307
4.12. BATIL YÖNETİM KURULU KARARLARI 307
4.12.1. Yargı Kararları 309
4.13. YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 309
4.13.1. Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulunda Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 310
4.13.2. Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulu Dışında Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 311
4.14. YÖNETİM KURULU BAŞKANININ BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 312
4.15. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA HAKKI 313
4.16. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KATILMASI YASAK OLAN MÜZAKERELER 313
4.17. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YAPILABİLECEK ÖDEMELER 315
4.17.1. Yargı Kararları 316
4.18. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA VE ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI 317
4.19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETLE REKABET YASAĞI 320
4.20. YÖNETİM KURULUNUN ŞİRKET SERMAYESİNİN KAYBI VE BORCA BATIK OLMA HALİNDEKİ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ 322
4.20.1. ETK’ya Göre Yönetim Kurulunun Şirket Sermayesinin Kaybı ve Borca Batık Olma Halindeki Görevleri ve Yetkileri 322
4.20.1.1. ETK’ya Göre Şirket Esas Sermayenin Yarısının (1/2’sinin) Karşılıksız Kalması 323
4.20.1.2. ETK’ya Göre Şirketin Aciz Halinde Bulunduğu Şüphesini Uyandıran Emarelerin Mevcut Olması ve Şirket Esas Sermayesinin Üçte İkisinin (2/3’ünün) Karşılıksız Kalması 324
4.20.1.3. ETK’ya Göre Şirketin Borca Batık Olması 328
4.20.2. TTK’ya Göre Yönetim Kurulunun Şirket Sermayesinin Kaybı ve Borca Batık Olma Halindeki Görevleri ve Yetkileri 329
4.20.2.1. TTK’ya Göre Şirket Sermayesi ile Kanunî Yedek Akçeler Toplamının Yarısının Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması 329
4.20.2.2. TTK’ya Göre Şirket Sermayesi ile Kanunî Yedek Akçeler Toplamının Üçte İkisinin Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması 330
4.20.2.3. TTK’ya Göre Şirketin Borca Batık Olması 338
4.20.3. Şirketin İflasını İstememe Suçu 341
4.20.3.1. Yargı Kararları 344
4.20.4. Konkordato 345
4.20.4.1. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler 347
4.20.4.2. Konkordatoda Geçici Mühlet Kararı Verilmesi ve Geçici Komiser Görevlendirilmesi 348
4.20.4.3. Konkordatoda Kesin Mühlet Kararı Verilmesi ve Alacaklılar Kurulu Oluşturulması 349
4.20.4.4. Kesin Mühletin Şirket Bakımından Sonuçları 350
4.20.4.5. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ve İflasın Açılması 350
4.20.4.6. Konkordatoda Komiserinin ve Alacaklılar Kurulunun Görevleri 351
4.20.4.7. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordato Projesinin Kabulü İçin Gerekli Yetersayı 352
4.21. YÖNETİM KURULUNUN RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖREVLERİ 353
4.22. YÖNETİM KURULUNUN TESCİL VE İLANA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 354
4.22.1. Tescil Başvurusunun Şekli ve İçeriği 355
4.22.2. Tescili İsteme Süresi 355
4.22.3. Tescil Edilmiş Olgulardaki Değişikliklerin Tescili 356
4.22.4. Tescil ve İlanın Üçüncü Kişilere Etkisi 356
4.23. YÖNETİM KURULUNUN ELEKTRONİK TEBLİGATA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 357
4.23.1. Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğu 358
4.23.2. Elektronik Tebligat Sisteminin İşleyişi 358
4.23.3. Elektronik Tebligat Adresinin Kapatılması 359
4.23.4. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) 359
4.23.5. KEP Başvurusu 360
4.23.6. Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminin Kullanımı 360
4.23.7. Kayıtlı Elektronik Postanın Kullanılacağı Diğer Alanlar 360
4.24. ANONİM ŞİRKETE KAYYIM ATANMASI 361
4.24.1. Kayyım Kavramı ve Türleri 361
4.24.2. Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Kayyım Atanması 362
4.24.3. Türk Medenî Kanunu Uyarınca Kayyım Atanması 363
4.24.3.1. TMK Uyarınca Kayyım Atanmasının Talep Edileceği Mahkeme 366
4.24.3.2. TMK Uyarınca Atanan Kayyımın İlanı 366
4.24.3.3. TMK Uyarınca Atanan Kayyımın Konumu, Görevleri, Görev Süresi 367
4.24.3.4. TMK Uyarınca Atanan Kayyımın Sorumluluğu ve Şirkete Vereceği Zararın Tazmini 367
4.24.3.5. TMK Uyarınca Atanan Kayyımın Görevinin Sona Ermesi 367
4.24.4. Türk Ceza Kanunu Uyarınca Kayyım Atanması 368
4.24.4.1. CMK Yönünden Kayyım Türleri 368
4.24.4.2. CMK Uyarınca Kayyım Atanması İçin Gerekli Şartlar 370
4.24.4.3. CMK Uyarınca Kayyım Tayinine Karar Verecek Merci 373
4.24.4.4. CMK Uyarınca Kayyımın İlanı ve Ücreti 373
4.24.4.5. CMK Uyarınca Kayyımın Görevinin Sona Ermesi 374
4.24.5. İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Kayyım Atanması 376
4.24.6. Yargı Kararları 378
Beşinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETİN DENETİMİ
5.1. ETK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN DENETİMİ 381
5.1.1. ETK’ya Göre Anonim Şirketlerde Dış Denetim 381
5.1.2. ETK’ya Göre Anonim Şirketlerde İç Denetim 383
5.2. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN DENETİMİ 389
5.2.1. Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim 392
5.2.1.1. Bağımsız Denetime Tabi Olan Anonim Şirketler 392
5.2.1.1.1. Ölçütlerine Bakılmaksızın Bağımsız Denetime Tabi Olan Anonim Şirketler 393
5.2.1.1.2. Ölçütlerine Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Anonim Şirketler 394
5.2.1.1.2.1. Ölçütlerin Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar 398
5.2.1.1.2.2. Ölçütlerde Meydana Gelecek Değişikliklerin Bağımsız Denetim Yükümlülüğüne Etkileri 403
5.2.1.1.3. Ara Dönem Sınırlı Bağımsız Denetim Yükümlülükleri 404
5.2.1.1.4. Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Getirdiği Diğer Yükümlülükler 405
5.2.1.2. Yargı Kararları 406
5.2.2. Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Anonim Şirketlerde Denetim 406
5.2.3. Anonim Şirketlerin Devlet Tarafından Denetlenmesi 409
5.2.3.1. Ticaret Bakanlığı’nın Anonim Şirketleri Denetleme Yetkisi 409
5.2.3.1.1. Bakanlık Denetiminin Amacı 410
5.2.3.1.2. Bakanlık Denetimine Konu İşlemler 410
5.2.3.1.3. Bakanlık Denetiminin Usulü 411
5.2.3.1.4. Bakanlık Denetimi Sonucunda Düzenlenecek Raporlar 411
5.2.3.1.5. Anonim Şirketlerin Bakanlık Denetimine İlişkin Yükümlülükleri 412
5.2.3.1.6. Üçüncü Kişilerin Bakanlık Denetimine İlişkin Yükümlülükleri 413
5.2.3.2. Ticaret Bakanlığı’nın Dış Denetime İlişkin Diğer Yetkileri 413
5.2.3.2.1. Anonim Şirketlere İlişkin Tebliğ Çıkarma Yetkisi 413
5.2.3.2.2. Diğer Bakanlık, Kurum, Kurul ve Kuruluşlara Uygun Görüş Verme Yetkisi 415
5.2.3.2.3. Anonim Şirketler Hakkında Fesih Davası Açma Yetkisi 416
5.2.3.2.4. Bazı Anonim Şirketlerin Kuruluşuna ve Esas Sözleşme Değişikliklerine İzin Verme Yetkisi 416
5.2.3.2.5. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında Temsilci Bulundurma Yetkisi 420
5.2.3.3. Yargı Kararları 424
5.2.4. Bağımsız Denetçilerin Denetimi ve Gözetimi 424
5.2.4.1. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 424
5.2.4.2. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 428
5.2.4.3. Denetçilerin KGK Tarafından Yetkilendirilmesi 431
5.2.4.4. Denetçinin Faaliyet İzninin Askıya Alınması ve İptali 433
5.2.4.5. Denetçinin Sorumluluğu 433
5.2.4.6. Denetçinin Sorumluluk Sigortası Yaptırma Yükümlülüğü 434
5.2.4.7. Denetçinin KGK Tarafından Denetlenmesi ve İncelenmesi 434
5.2.4.8. Denetçilerin İnceleme Sonuçlarına Uyma Yükümlülüğü 435
5.2.4.9. Denetçilerin İnceleme Elemanlarına Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü 436
Altıncı Bölüm
ANONİM ŞİRKETLERDE PAY KAVRAMI VE SERMAYE KOYMA BORCU
6.1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY 437
6.1.1. Payın Asgarî İtibarî Değeri 437
6.1.2. Payın Bölünmezliği 438
6.1.3. İmtiyazlı Paylar 439
6.1.3.1. Yargı Kararları 444
6.1.4. Oyda İmtiyazlı Paylar 444
6.1.4.1. Oyda İmtiyazın Etkinsizleştiği Kararlar 447
6.2. PAY BEDELİNİ İFA BORCU 447
6.2.1. Pay Bedelini İfa Borcuna İlişkin Genel İlkeler 447
6.2.1.1. Tek Borç İlkesi 448
6.2.1.2. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Primli Pay Çıkarılması 449
6.2.1.3. Pay Bedelini İade Yasağı 449
6.2.1.4. Pay Sahiplerinin İkincil Yükümlülükleri 449
6.2.1.5. Pay Bedelini Ödemeye Çağrı (Apel) 450
6.3. PAY BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ 450
6.3.1. Temerrüt ve Sonuçları 450
6.3.2. Iskat Usulü 451
6.4. ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ 454
6.4.1. Anonim Şirketin Kendi Paylarını İvazlı Olarak İktisap veya Rehin Kabul Etmesine İlişkin Genel Kurallar 456
6.4.1.1. Genel Kurulca Verilmiş Bir Yetki Olmaksızın Şirketin Kendi Paylarını İktisap Edebileceği Haller 459
6.4.1.2. İvazlı İktisap Yasağının İstisnaları 460
6.4.1.3. İvazlı İktisapta Kanuna Karşı Hile Yapılması ve Sonuçları 461
6.4.2. Şirketin Kendi Paylarını İvazsız İktisabı 463
6.4.3. İktisap Edilen Payların Elden Çıkarılması 463
6.4.4. Kanuna Aykırı İktisap Halinde Elden Çıkarma 464
6.4.5. Diğer Kanunlardaki İktisap Hükümlerinin TTK’ya Etkisi 464
6.4.6. İktisap Edilen Paylara İlişkin Hakların Kullanılması 465
6.4.7. Halka Açık Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap ve Rehin Olarak Kabul Etmesi 465
6.5. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI TAAHHÜT YASAĞI 465
6.6. PAY SAHİPLERİNİN KİŞİSEL BORÇLARI NEDENİYLE ÇIPLAK PAYLARIN, PAY SENETLERİNİN, KÂR İLE TASFİYE PAYININ HACZEDİLMESİ 467
6.6.1. Yargı Kararları 470
6.7. SERMAYESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMAK ZORUNDA OLAN ANONİM ŞİRKETLER 471
Yedinci Bölüm
PAY SENETLERİ, İNTİFA SENETLERİ VE PAY DEFTERİ
7.1. PAY SENETLERİ 477
7.1.1. Pay Senedinin Türleri 477
7.1.2. Payın veya Pay Senetlerinin Türlerinin Değiştirilmesi 478
7.1.3. Pay Senedi Çıkarılması 479
7.1.3.1. Hamiline Yazılı Pay Senedi Çıkarılması 480
7.1.3.2. Nama Yazılı Pay Senedi Çıkarılması 481
7.1.4. Şirketin Tescilinden veya Sermaye Artırımından Önce Çıkarılan Pay Senetleri 483
7.1.5. Pay Senetlerinin Şekli 484
7.1.6. Yıpranmış Pay Senetlerinin ve İlmühaberlerin Değiştirilmesi 486
7.1.7. İlmühaber Bastırılması 487
7.2. PAY SENETLERİNİN DEVRİ 488
7.2.1. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri 488
7.2.2. Nama Yazılı Payların ve Pay Senetlerinin Devri 488
7.2.3. Payların ve Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması 489
7.2.3.1. Kanunî Sınırlama 490
7.2.3.2. Esas Sözleşme ile Sınırlama 491
7.2.3.2.1. Esas Sözleşme ile Sınırlamada Genel İlkeler 491
7.2.3.2.2. Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Payların Devrinin Esas Sözleşme ile Sınırlanması 492
7.2.3.2.2.1. Esas Sözleşmede Öngörülebilecek Red Sebepleri 495
7.2.3.2.2.2. Beyan Verilmemesi Nedeniyle Devrin Reddi 495
7.2.3.2.2.3. Kanunî Geçiş Hallerinde Devrin Reddi 496
7.2.3.2.2.4. Devre İlişkin Esas Sözleşme Şartlarının Ağırlaştırılması 496
7.2.3.2.2.5. Devrin ve Reddin Hükümleri 497
7.2.3.2.2.6. Şirketin Devri Reddetme Süresi 498
7.2.3.2.2.7. Yargı Kararları 498
7.2.3.2.3. Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devrinin Esas Sözleşme ile Sınırlanması 498
7.2.3.2.3.1. Borsada İktisap Edilen Nama Yazılı Payların Devrinin Esas Sözleşme ile Sınırlanması 498
7.2.3.2.3.2. Beyan Verilmemesi Nedeniyle Devrin Reddi 500
7.2.3.2.3.3. Kanunî Geçiş Hallerinde Devrin Reddedilememesi 500
7.2.3.2.3.4. Pay Devrini Şirkete Bildirme Yükümü 501
7.2.3.2.3.5. Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devirlerinde Hakların Geçişi 501
7.2.3.2.3.5.1. Pay Defterine Kaydın Hakların Kullanılmasına Etkisi 503
7.2.3.2.3.5.2. Oy Hakkından Yoksun Pay Sahipliği 503
7.2.3.2.3.5.3. Pay Devrinin Reddinin Hukuka Aykırı Olması 504
7.2.3.2.3.5.4. Şirketin Devri Reddetme Süresi 504
7.2.4. ETK’ya Göre Düzenlenmiş Pay Devrini Sınırlandıran Esas Sözleşme Hükümlerinin TTK’ya Uyumlaştırılması 505
7.2.5. Yargı Kararları 505
7.3. PAY DEFTERİ 506
7.3.1. Pay Defterindeki Yanlış Beyana Dayalı Kaydın Silinmesi 508
7.3.2. Bedellerinin Tamamı Ödenmemiş Nama Yazılı Payların Devrinde Pay Defterine Kaydın Hükümleri 508
7.4. İNTİFA SENETLERİ 509
7.4.1. İntifa Senedinin Özellikleri 512
7.4.2. İntifa Senedinin Çeşitleri 515
7.4.2.1. Kurucu İntifa Senedi 515
7.4.2.2. Adi İntifa Senedi 518
7.4.2.3. Katılma İntifa Senetleri (KİS) 520
7.4.3. İntifa Senedi Sahibine Tanınabilecek Menfaatler 523
7.4.4. İntifa Senedinin İhdası 525
7.4.4.1. İntifa Senedinin Şirketin Kuruluşu Esnasında İhdas Edilmesi 525
7.4.4.2. İntifa Senedinin Şirketin Kuruluşundan Sonra İhdas Edilmesi 525
7.4.5. İntifa Senedinin Devri ve Sona Ermesi 526
7.4.6. Yargı Kararları 528
7.5. ETK’YA GÖRE İNTİFA SENETLERİ 528
7.5.1. ETK’ya Göre İntifa Senetlerinin Temel Özellikleri 529
7.5.1.1. ETK’ya Göre İntifa Senetlerinin Çeşitleri 531
7.5.1.1.1. ETK’ya Göre Kurucu İntifa Senetleri 531
7.5.1.1.2. ETK’ya Göre Adi İntifa Senetleri 532
7.5.1.1.2.1. Adi İntifa Senedi Tahsis Edilebilecek Kişiler 533
7.5.1.1.3. Katılma İntifa Senetleri (KİS) 534
7.5.1.2. ETK’ya Göre İntifa Senedi Sahibine Tanınacak Menfaatler 535
7.5.1.3. ETK’ya Göre İntifa Senedinin İhdası 537
7.5.1.3.1. İntifa Senedinin Şirketin Kuruluşu Sırasında İhdas Edilmesi 537
7.5.1.3.2. İntifa Senedinin Şirketin Kuruluşundan Sonra İhdas Edilmesi 537
7.5.1.3.3. ETK’ya Göre İntifa Senedi Sahipleri Genel Kurulu 538
7.5.1.4. ETK’ya Göre İntifa Senedinin Şekli, Devri ve Sona Ermesi 538
7.5.1.4.1. ETK’ya Göre İntifa Senedinin Şekli 538
7.5.1.4.2. ETK’ya Göre İntifa Senedinin Devri 539
7.5.1.4.3. ETK’ya Göre İntifa Senedinin Sona Ermesi veya İptali 540
7.6. ETK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERCE PAY DEFTERİ TUTULMASI VE PAY DEFTERİNİN ÖNEMİ 541
7.7. ETK’YA GÖRE KAPALI ANONİM ŞİRKETLERCE HİSSE SENEDİ ÇIKARILMASI 545
7.7.1. ETK’ya Göre Kapalı Anonim Şirketlerce Hisse Senedi Çıkarılması Zorunlu mudur? 546
7.7.2. ETK’ya Göre Kapalı Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Çıkarmak İçin Herhangi Bir Organ Kararı Gerekmekte midir? 547
7.7.3. ETK Işığında Tek Bir Hisse Senedine veya İlmühabere Bağlanmış Payların Kısmi Devri 549
7.8. ETK’YA GÖRE İLMÜHABER ÇIKARILMASI 552
7.8.1. ETK’ya Göre İlmühaberlerin Devri 557
7.8.2. ETK’ya Göre Anonim Şirketlerce İlmühaber Çıkarılması Zorunlu mudur? 557
7.8.3. ETK’ya Göre İlmühaber Çıkarmak İçin Herhangi Bir Organ Kararı Gerekmekte midir? 558
7.9. ETK’YA GÖRE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI 558
7.9.1. ETK’ya Göre Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Devri ve Devrin Sınırlandırılması 559
7.9.2. ETK’ya Göre Nama Yazılı Hisse Senetlerinin veya Payların Devrinin Sınırlandırılması 560
7.9.2.1. ETK’ya Göre Esas Sözleşmede Yazılı Sebeplerden Dolayı Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması 562
7.9.2.2. ETK’ya Göre Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devrinin Sebepsiz Olarak Sınırlandırılması 563
7.9.2.3. ETK’ya Göre Bedelinin Ödenmemiş Olması Nedeniyle Hisse Senedinin Devrinin Sınırlandırılması 564
7.9.2.4. ETK’ya Göre Miras, Karı–Koca Mallarının İdaresine Ait Hükümler veya Cebri İcra Halinde Devrin Sınırlandırılması 564
7.9.3. ETK’ya Göre İlmühabere Bağlanmış Payların Devri ve Devrin Sınırlandırılması 565
7.9.4. Aile Anayasası ve Aile Konseyi (Meclisi) 566
7.9.4.1. Aile Anayasasının Hazırlanması 567
Sekizinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETLERDE PAYSAHİBİNİN TEMSİLİ, OY HAKKI, BİLGİ EDİNME VE İNCELEME HAKKI İLE ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI
8.1. PAY SAHİBİNİN TEMSİLİNE İLİŞKİN GENEL İLKE VE TALİMATA UYMA YÜKÜMÜ 577
8.2. PAY SAHİPLERİNİN KİTLESEL TEMSİLİ 577
8.3. TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ 579
8.3.1. Tevdi Eden Temsilciliğine İlişkin Yetkilendirme ve Temsil Belgesi 581
8.3.2. Tevdi Eden Temsilcisine Verilecek Talimat 582
8.4. PAYIN BİRDEN FAZLA SAHİBİNİN OLMASI DURUMUNDA TEMSİL 583
8.5. PAYIN ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI BULUNMASI DURUMUNDA TEMSİL 583
8.6. GENEL KURUL TOPLANTILARINA YETKİSİZ KATILMA 584
8.7. PAYSAHİBİNİN OY HAKKI 585
8.7.1. Birikimli Oy 586
8.7.2. Oy Hakkının Doğumu 587
8.7.3. Oy Hakkından Yoksunluk 588
8.8. EŞİT İŞLEM İLKESİ 589
8.9. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 590
8.9.1. Bilgi Alma Hakkının Kullanımının Reddedilebileceği Haller 592
8.9.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Ertelenen veya Reddedilen Pay Sahibinin Dava Hakkı 593
8.10. ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI 593
8.10.1. Özel Denetçinin Atanması 593
8.10.1.1. Genel Kurulun Kabulü Halinde Özel Denetçinin Atanması 593
8.10.1.2. Genel Kurulun Reddi Halinde Özel Denetçinin Atanması 595
8.10.2. Özel Denetimin Konusu ve Kapsamı 597
8.10.3. Özel Denetim Raporu 598
8.10.4. Özel Denetim Giderlerinin Karşılanması 599
8.10.5. Yargı Kararları 599
Dokuzuncu Bölüm
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ,
ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI
9.1. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 601
9.1.1. Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesinde Geçerli Olan Genel İlke 601
9.1.2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişe İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği 603
9.1.2.1. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişe İlişkin Şartlar 603
9.1.2.2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş İçin Bakanlık İzni ve Genel Kurul Kararı Alınması 607
9.1.2.3. Kayıtlı Sermaye Sisteminden Çıkmış Sayılma, Çıkma ve Çıkarılma 609
9.1.2.4. Halka Açık Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş 610
9.1.3. Ticaret Bakanlığı’ndan İzin Alınması ve Değişiklik Taslağının İlan Edilmesi 611
9.1.4. Esas Sözleşme Değişiklikleri İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı 614
9.1.4.1. Adi Toplantı ve Karar Yetersayısı 614
9.1.4.2. Özel Toplantı ve Karar Yetersayıları 616
9.1.4.2.1. Pay Sahiplerinin Oybirliğini Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri 616
9.1.4.2.2. Sermayenin En Az %75’ine Sahip Pay Sahiplerinin Oyunu Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri 617
9.1.4.2.3. Pay Senetleri Borsada İşlem Gören Anonim Şirketlerin Adi Nisapla Kararlaştırabilecekleri Esas Sözleşme Değişiklikleri 619
9.1.4.3. TTK’ya Uyum Amacıyla Yapılacak Esas Sözleşme Değişiklikleri İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı 620
9.1.5. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 621
9.1.5.1. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplantıya Çağrılması 622
9.1.5.2. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayısı 623
9.1.5.3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısının Yapılmayacağı Haller 624
9.1.5.4. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı 625
9.1.5.5. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu 626
9.1.5.6. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararları Aleyhine İptal Davası Açılması 627
9.1.5.7. Yargı Kararları 628
9.1.6. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesine İlişkin Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı 628
9.2. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN ARTIRILMASI 630
9.2.1. Sermaye Artırımına İlişkin Genel İlkeler 630
9.2.1.1. Önceki Sermayenin Ödenmiş Olması 630
9.2.1.2. Sermaye Artırımına Karar Verecek Organ 631
9.2.1.3. Sermaye Artırımı İçin Ticaret Bakanlığı’ndan İzin Alınması 631
9.2.1.4. Sermaye Artırımının Tescil Ettirilmesi 634
9.2.1.4.1. Sermaye Artırımında Diğer Sicillere Yapılacak Bildirim 637
9.2.1.5. Kanuna Aykırı Sermaye Artırımından Dolayı Şirket Aleyhine Fesih Davası Açılması 638
9.2.1.6. Nakdî Sermaye Artırımlarının Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilmesi 639
9.2.1.7. Yargı Kararları 647
9.2.2. Yönetim Kurulunca Hazırlanacak Sermaye Artırım Beyanı 647
9.2.3. Sermaye Artırım Türleri 649
9.2.3.1. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı 649
9.2.3.1.1. Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı 649
9.2.3.1.1.1. İştirak Taahhüdü 650
9.2.3.1.1.2. Sermaye Artırımına Uygun Fonlar Var İken Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımına Gidilememesi 650
9.2.3.1.1.3. Sermaye Artırımı Kapsamında Şirkete Aynî Sermaye Konulması ve Buna Değer Biçilmesi 651
9.2.3.1.1.4. Nakdî Sermaye Artırımlarında Pay Bedellerinin Ödenmesi 653
9.2.3.1.1.5. Sermaye Artırımı Yoluyla Payların Halka Arz Edilmesi 654
9.2.3.1.1.6. Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların İtibarî Değeri 655
9.2.3.2. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı 656
9.2.3.2.1. Sermaye Artırımına İştirak Taahhüdünün Şekli 658
9.2.3.2.2. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Şirkete Aynî Sermaye Konulması ve Buna Değer Biçilmesi 659
9.2.3.2.3. Nakdî Sermaye Artırımlarında Pay Bedellerinin Ödenmesi 661
9.2.3.2.4. Sermaye Artırımı Yoluyla Payların Halka Arz Edilmesi 662
9.2.3.2.5. Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların İtibarî Değeri 663
9.2.3.2.6. Sermaye Artırımı Kapsamında İmtiyazlı ve Primli Pay Çıkarılması ile Pay Sahiplerinin Yeni Pay Alma Haklarının Sınırlandırılması 664
9.2.3.2.7. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımının Tescil Ettirilmesi 664
9.2.3.2.8. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kurulunun Sermaye Artırım Kararları Aleyhine İptal Davası Açılması 664
9.2.3.2.9. Sermaye Artırımına Uygun Fonlar Mevcut İken Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımına Gidilememesi 665
9.2.3.3. Rüçhan Hakkı 665
9.2.3.3.1. Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması veya Kaldırılması 666
9.2.3.3.1.1. Esas Sermaye Sisteminde Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması veya Kaldırılması 667
9.2.3.3.1.2. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması veya Kaldırılması 668
9.2.3.3.2. Rüçhan Hakkının Devri 669
9.2.3.4. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 670
9.2.3.4.1. Sermaye Artırımında Kullanılabilecek İç Kaynaklar 670
9.2.3.4.2. Sermaye Artırımında Kullanılacak İç Kaynakların Doğrulanması 671
9.2.3.4.3. Sermaye Artırımına Uygun İç Kaynaklar Mevcut İken Nakdî Sermaye Artırımına Gidilememesi 672
9.2.3.4.4. İç Kaynaklardan Yapılan Sermaye Artırımının Tescili 673
9.2.3.5. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 673
9.2.3.5.1. Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Koşulları 674
9.2.3.5.2. Şarta Bağlı Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Maddesinin Zorunlu İçeriği 674
9.2.3.5.3. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Kapsamında İhraç Edilecek Senetleri Alabilecek Olanlar 676
9.2.3.5.4. Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Üst Sınırı 677
9.2.3.5.5. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Pay Sahiplerinin Korunması 678
9.2.3.5.6. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Değiştirme ve Alma Hakkını Haiz Bulunan Kişilerin Korunması 679
9.2.3.5.7. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Taahhüdün İfası ve Pay Sahipliğinin Doğması 679
9.2.3.5.8. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Şirket Esas Sözleşmesinin Uygun Duruma Getirilmesi 682
9.2.3.5.9. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Değişikliklerin Tescil Ettirilmesi 682
9.2.3.5.10. Halka Açık Anonim Şirketlerde Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 683
9.3. ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI 683
9.3.1. Esas Sermayenin Azaltılmasının Nedenleri, Amacı ve Şekli 684
9.3.2. Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması Prosedürü 685
9.3.2.1. Sermaye Azaltımı Konusunda Genel Kurul Kararı Alınması 686
9.3.2.2. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Onaylarının Alınması 689
9.3.2.3. Alacaklılara Çağrıda Bulunulması 690
9.3.3. Sermayenin Azaltılması Kararının İfası 691
9.3.4. Sermayenin Azaltılması Kararının Tescili 692
9.3.5. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Çıkarılmış Sermayenin Azaltılması 694
9.3.6. Sermayenin Azaltılması Yöntemleri 694
Onuncu Bölüm
ANONİM ŞİRKETLER TARAFINDAN TUTULMASI VE SAKLANMASI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER İLE BELGELER
10.1. TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 697
10.2. YENİ KURULAN ANONİM ŞİRKETLERDE TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 701
10.3. ANONİM ŞİRKETLER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER 701
10.3.1. Yevmiye Defteri 703
10.3.2. Defteri Kebir 704
10.3.3. Envanter Defteri 704
10.3.4. Pay Defteri 704
10.3.5. Yönetim Kurulu Karar Defteri 705
10.3.6. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 707
10.4. TİCARÎ DEFTERLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI 707
10.4.1. Elektronik Defter Uygulamasına Dahil Olan Şirketler ve Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması İçin Gerekli Şartlar 710
10.4.2. Elektronik Defter Oluşturma ve Saklama 712
10.4.3. Elektronik Ortamda Tutulabilecek Defterler 713
10.4.4. Elektronik Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayları 713
10.4.5. Elektronik Defterlerin Muhafazası ve İbrazı 714
10.4.6. Elektronik Defter İzninin İptali 715
10.4.7. Elektronik Defterlere İlişkin Sorumluluk ve Cezaî Müeyyideler 715
10.4.8. Elektronik Defter Kullananların Denetlenmesi 716
10.4.9. Elektronik Defter ve Beratlara Ait Kayıtların Zayi Olması Üzerine Zayi Belgesi Talebinde Bulunulması 716
10.5. DEFTER TUTMA USÛL VE ESASLARI 717
10.5.1. Ticari Defterlerin Türkçe Tutulması ve Kısaltmaların Açıkça Belirtilmesi 717
10.5.2. Ticari Defterlere Yapılacak Kayıtların Doğru ve Eksiksiz Olması 718
10.5.3. Ticari Defter Kayıtlarının Çizilmesi ve Değiştirilmesi 719
10.5.4. Ticari Defterlerin ve Kayıtların Dosyalama Şeklinde veya Veri Taşıyıcılar Aracılığıyla Tutulması 719
10.5.5. Kayıt Düzeni ve Zamanı 720
10.5.6. Kayıtların Düzeltilmesi ve Değiştirilmesi 720
10.6. TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARI (TASDİKLERİ) 720
10.6.1. Türk Ticaret Kanununa Göre Defter Onayları 720
10.6.1.1. Açılış Onayı 724
10.6.1.2. Kapanış Onayı 726
10.6.1.3. Onay Yenileme 727
10.6.1.3.1. Kapanış Onayına Tabi Defterlerde Onay Yenileme 727
10.6.1.3.2. Kapanış Onayına Tabi Olmayan Defterlerde Onay Yenileme 727
10.6.1.4. Onayların Şekli 728
10.6.1.4.1. Açılış Onaylarının Şekli 728
10.6.1.4.2. Kapanış Onaylarının Şekli 729
10.6.1.5. Onay Makamı 729
10.6.1.6. Defterleri Onaylatmamanın Sonuçları 729
10.6.2. Vergi Usul Kanununa Göre Defterlerin Tasdiki 730
10.6.2.1. Vergi Usul Kanununa Göre Defterlerin Tasdik Zamanı 731
10.6.2.1.1. Öteden Beri İşe Devam Edenler İçin Tasdik Zamanı 731
10.6.2.1.2. Özel Hesap Dönemine Tabi Olanlar İçin Tasdik Zamanı 732
10.6.2.1.3. Yeni İşe Başlayanlar İçin Tasdik Zamanı 732
10.6.2.1.4. Sınıf Değiştirenler veya Yeni bir Mükellefiyete Girenler İçin Tasdik Zamanı 732
10.6.2.1.5. Vergi Muafiyeti Kalkanlar İçin Tasdik Zamanı 732
10.6.2.1.6. Defterleri Dolanlar İçin Tasdik Zamanı 732
10.6.2.1.7. Defterlerini Ertesi Yılda da Kullanmak İsteyenler İçin Tasdik Zamanı 732
10.6.2.2. Vergi Usul Kanununa Göre Defterleri Tasdik Ettirmemenin Cezai Müeyyidesi 733
10.7. TİCARÎ DEFTERLERİN VE BELGELERİN SAKLANMASI 733
10.7.1. Saklanması Zorunlu Olan Defter ve Belgeler 735
10.7.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Saklanması 736
10.7.3. Defter ve Belgeleri Saklama Süresi 737
10.7.4. Ölüm, Ticareti Terk ve Sona Erme Hallerinde Defter ve Belgelerin Saklanması 738
10.7.5. İnternet Sitesine Konulan Yönlendirilmiş Mesaj İçeriği Fiziki Ortamda Saklanacak mıdır? 739
10.7.6. Vergi Usul Kanununa Göre Defter ve Belgelerin Saklanması 741
10.8. KAYBOLAN DEFTER VE BELGELER İÇİN ZAYİ BELGESİ ALINMASI 742
10.8.1. Zayi Belgesi Talep Edilebilecek Haller 743
10.8.2. Zayi Belgesi Taleplerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 744
10.8.2.1. Davanın Süresinde Açılmış Olması 744
10.8.2.2. Davacının Tacir Sıfatına Sahip Olması 745
10.8.2.3. Anonim Şirketin (Tacirin) Özen Borcunu Yerine Getirmiş Olması 745
10.8.2.4. Zayi Belgesinin Kanunda Öngörülen Defter ve Belgeler için Talep Edilmiş Olması 746
10.8.2.5. Defterlerin Tutulmuş Olduğunun İspat Edilmesi 746
10.8.2.6. Defter ve Belgelerin İşletmeyle Bağdaşmayacak Bir Yerde Tutulmamış Olması 748
10.8.2.7. Mücbir Sebep ile Defter ve Belgelerin Kaybolması Arasında İlişki Olması 748
10.8.2.8. Davanın Hasımsız Olarak Açılmış Olması 750
10.8.3. Elektronik Ortamda Tutulan Defter ve Belgelerin Zayi Olması Halinde Zayi Belgesi Alınması 751
10.8.4. Yargı Kararları 752
10.9. DEFTER VE BELGELERİN BAKANLIK DENETİM ELEMANLARINA VERİLMESİ 753
10.10. HUKUKÎ UYUŞMAZLIKLARDA TİCARİ DEFTERLERİN MAHKEMEYE İBRAZI VE MAHKEMECE İNCELENMESİ 754
10.11. TİCARÎ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE VE ALEYHİNE DELİL OLMASI 756
10.11.1. Yargı Kararları 758
10.12. ENVANTER ÇIKARMA ZORUNLULUĞU 758
10.12.1. Malvarlıklarının Değişmeyen Değerle Envantere Alınması 760
10.12.2. Aynı Türdeki Stok Malvarlığı Kalemlerinin Envantere Alınması 761
10.12.3. Fizikî Envanter Yerine Uygulanabilecek Yöntemler 761
10.13. AÇILIŞ BİLÂNÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARI 762
10.13.1. Açılış Bilânçosu 762
10.13.2. Yıllık Bilânço ile Gelir Tablosu 763
10.13.3. Yılsonu Finansal Tabloları 763
10.13.4. Yılsonu Finansal Tabloların Düzenlenmesine İlişkin İlkeler 764
10.13.5. Yılsonu Finansal Tablolarında Kullanılacak Dil ve Para Birimi 764
10.13.6. Açılış Bilânçosu ile Yılsonu Finansal Tabloların İmzalanması 764
10.13.7. Finansal Tablo Kalemlerine İlişkin İlkeler 764
10.13.7.1. Tamlık İlkesi 765
10.13.7.2. Mahsup Yasağı 765
10.13.7.3. Bilânçonun İçeriği 765
10.13.7.4. Aktifleştirme Yasağı 766
10.13.7.4.1. İşletmenin Kuruluşu ve Özkaynak Sağlanması Amacıyla Yapılan Harcamalar İçin Bilânçoya Aktif Kalem Konulamaması 766
10.13.7.4.2. Bedelsiz Olarak Elde Edilmiş, Maddî Olmayan Duran Varlıklar İçin Bilânçonun Aktifine Kalem Konulamaması 767
10.13.7.5. Karşılıklar 767
10.13.7.6. Geçici Hesaplar 767
10.13.7.7. Sorumlulukların Bilançoda Gösterilmesi 767
10.13.8. Finansal Tablolara İlişkin Değerleme İlkeleri, Ölçüleri ve Yöntemleri 768
10.13.8.1. Finansal Tablolara İlişkin Genel Değerleme İlkeleri 768
10.13.8.2. Finansal Tablolara İlişkin Genel Değerleme İlkelerinden Ayrılma 769
10.13.8.3. Değerleme Ölçüleri ve Yöntemleri Konusunda Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyma Yükümlülüğü 770
10.14. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU’NUN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN YETKİSİ 770
10.14.1. Türkiye Muhasebe Standartlarının IFRS ile Özdeş Olması Zorunluluğu 773
10.14.2. Türkiye Muhasebe Standartlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını ve Yorumlarını Uygulamak Zorunda Olan Şirketler ve İşletmeler 774
10.14.3. KGK Tarafından Belirlenen Diğer Standartları Uygulamak Zorunda Olan Şirketler 776
10.14.4. Değişik Ölçütteki İşletmeler ve Sektörler İçin Farklı Standartlar Konulması 777
10.14.5. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum ve Kurullara Tanınan Sınırlı Düzenleme Yetkisi 777
10.14.6. Türkiye Muhasebe Standartlarında Hüküm Bulunmayan Hâllerde Uygulanacak Hükümler 778
Onbirinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR, KAZANÇ VE TASFİYE PAYI,
YEDEK AKÇELER VE FİNANSAL TABLOLAR
11.1. ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR VE TASFİYE PAYI 779
11.1.1. Anonim Şirketlerde Kâr ve Tasfiye Payını Hesaplama Yöntemi 780
11.1.2. Kâr Payının Dağıtılabileceği Bilanço Kalemleri 781
11.1.3. Halka Açık Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı 782
11.1.4. Kâr Payı Avansı 784
11.1.4.1. Kâr Payı ile Kâr Payı Avansı Arasındaki Fark 785
11.1.4.2. Kâr Payı Avansı Dağıtım Şartları 786
11.1.4.3. Dağıtılacak Kâr Payı Avansının Azamî Tutarı ve Hesaplanması 786
11.1.4.4. Kâr Payı Avansı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararının İçeriği ve Yetersayısı 787
11.1.4.5. Kâr Payı Avansı İşlemlerinde Yönetim Kurulunun Görevleri 788
11.1.4.6. Kâr Payı Avansı Ödemeleri 789
11.1.4.7. Sermaye Artırımında Kâr Payı Avansı Ödemeleri 789
11.1.4.8. Dağıtılan Kâr Payı Avansının İadesinin Gerektiği Haller 789
11.1.4.9. Dağıtılan Kâr Payı Avansının Mahsubunun Gerektiği Haller 791
11.1.4.10. Halka Açık Anonim Şirketlerde Kâr Payı Avansı 792
11.2. HAZIRLIK DÖNEMİ FAİZİ 793
11.3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENECEK KAZANÇ PAYI 795
11.4. HAKSIZ YERE VE KÖTÜ NİYETLE ALINAN KÂR VE KAZANÇ PAYLARI İLE HAZIRLIK DÖNEMİ FAİZLERİNİN ŞİRKETE İADE EDİLMESİ 796
11.4.1. Kötü Niyet Halinde Kâr ve Kazanç Payları ile Hazırlık Dönemi Faizlerinin Şirkete İadesi 796
11.4.2. Şirketin İflası Halinde Kâr ve Kazanç Payları ile Hazırlık Dönemi Faizlerinin Şirkete İadesi 797
11.5. ANONİM ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI İLE YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORU 798
11.5.1. Finansal Tabloları Hazırlama Yükümü 798
11.5.2. Dürüst Resim İlkesi 798
11.5.3. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu 799
11.5.3.1. Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasında Uyulacak Genel İlkeler 800
11.5.3.2. Yıllık Faaliyet Raporunun Bölümleri ve İçeriği 802
11.5.3.2.1. Genel Bilgiler 802
11.5.3.2.2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 802
11.5.3.2.3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 803
11.5.3.2.4. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler 803
11.5.3.2.5. Finansal Durum 804
11.5.3.2.6. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi 804
11.5.3.2.7. Diğer Hususlar 805
11.5.3.3. Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Sunumu 805
11.5.3.4. HAAO’larda Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Sunumu 805
11.6. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN FİNANSAL TABLOLARI VE YILLIK FAALİYET RAPORU 807
11.6.1. Şirketler Topluluğunun Finansal Tablolarında Uygulanacak Muhasebe Standartları 807
11.6.2. Şirketler Topluluğunda Yıllık Faaliyet Raporu 808
11.7. FİNANSAL TABLOLAR İLE YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İLAN EDİLMESİ 809
11.8. ÖZEL MEVZUATA TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI 811
11.9. ANONİM ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇE AYRIMI 812
11.9.1. Kanunî Yedek Akçe Ayrımı 812
11.9.1.1. Genel Kanuni Yedek Akçe Ayrımı 813
11.9.1.1.1. Birinci Ayrım (I. Tertip Yasal Yedek Akçe) 813
11.9.1.1.2. İkinci Ayrım (II. Tertip Yasal Yedek Akçe, Agio ve Iskat Kazancı) 814
11.9.1.2. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Pay Senetleri İçin Yedek Akçe Ayırması 816
11.9.1.3. Genel Kanuni Yedek Akçe ile Kanunî Yedek Akçe Kavramları Arasındaki Fark 816
11.9.1.4. Genel Kanunî Yedek Akçenin Kullanımı 817
11.9.2. İsteğe Bağlı (İhtiyarî) Yedek Akçe Ayrımı 818
11.9.2.1. Genel (Esas Sözleşmeye Göre Ayrılan) İhtiyari Yedek Akçeler (Statü Yedekleri) 818
11.9.2.2. Olağanüstü (Genel Kurul Kararıyla Ayrılan İhtiyari) Yedek Akçeler 820
11.9.2.3. İşçiler ve Şirket Çalışanları Yararına Yedek Akçe Ayrımı 822
11.9.2.3.1. Esas sözleşmeye Hüküm Koymak Suretiyle İşçiler Yararına Yedek Akçe Ayrılması 822
11.9.2.3.2. Genel Kurul Kararıyla İşçiler Yararına Yedek Akçe Ayrılması 824
11.9.3. Yedek Akçe Ayrımı ile Kâr Payı Dağıtımı Arasındaki İlişki 826
11.9.4. Yeniden Değerleme Fonu ile Diğer Fonlar 826
11.9.5. Gizli Yedek Akçe 826
11.9.6. Yargı Kararları 827
Onikinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYE
12.1. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERME SEBEPLERİ 829
12.1.1. Genel Sona Erme Sebepleri 829
12.1.1.1. Esas Sözleşmede Öngörülen Sürenin Sona Ermesi ile Anonim Şirketin Sona Ermesi 831
12.1.1.2. İşletme Konusunun Gerçekleşmesiyle veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hâle Gelmesiyle Anonim Şirketin Sona Ermesi 832
12.1.1.3. Esas Sözleşmede Öngörülen Sebebin Gerçekleşmesiyle Anonim Şirketin Sona Ermesi 833
12.1.1.4. Genel Kurul Kararı ile Anonim Şirketin Sona Ermesi 834
12.1.1.5. Kanunlarda Öngörülen Diğer Hallerde Anonim Şirketin Sona Ermesi 835
12.1.1.6. Yargı Kararları 835
12.1.2. Özel Sona Erme Sebepleri 836
12.1.2.1. Organların Eksikliği Nedeniyle Anonim Şirketin Sona Ermesi 836
12.1.2.2. Anonim Şirketin Haklı Sebeplerle Sona Ermesi 838
12.1.2.3. Yargı Kararları 839
12.2. SONA ERMENİN TESCİL VE İLÂN EDİLMESİ 840
12.3. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ 841
12.3.1. Tasfiye Halinde Şirket Organlarının Durumu 842
12.3.2. Tasfiye Memurları 843
12.3.2.1. Tasfiye Memurlarının Atanması 843
12.3.2.2. Tasfiye Memurlarının Mahkeme Tarafından Atanması 843
12.3.2.3. Tasfiye Memurlarının Ücreti 844
12.3.2.4. Tasfiye Memurlarının Tescil ve İlan Edilmesi 845
12.3.2.5. Tasfiye Memurlarının Uyrukluğu 845
12.3.2.6. Tasfiye Memurlarının Görevden Alınması 846
12.3.2.7. Tasfiye Memurlarının Şirket Aktiflerini Satma Yetkisi 846
12.3.2.8. Tasfiye Memurlarının Yetkilerinin Devredilmesi, Sınırlandırılması ve Genişletilmesi 847
12.3.2.8.1. Tasfiye Memurlarının Yetkilerini Devretmesi 847
12.3.2.8.2. Tasfiye Memurlarının Tasfiye Amacı Dışında Yaptıkları İşlemlerin Şirketi Bağlaması 848
12.3.2.8.3. Tasfiye Memurlarının Şirketi Temsil ve İlzamı 848
12.3.2.8.4. Tasfiye Memurlarının Haksız Fiillerinden Şirketin Sorumluluğu 849
12.3.3. Tasfiye İşleri 849
12.3.3.1. İlk Envanter ile Bilânçonun Çıkarılması ve Genel Kurul

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155446
Yayın Tarihi 2021 Ocak
Barkod 9789750265280
ISBN 9789750265280
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 10
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Soner Altaş