Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Anonim Şirketin Tasfiyesi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
410
Boyut :
17 x 24,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051466095

Stok Durumu: Stokta var

94,00 TL

Detayları

"TTK hükümleri ticaret hukukunun birçok alanında önemli yenilikler getirmiştir. Köklü değişiklikler yapılan konulardan birisi de anonim şirketin tasfiyesidir. Şirketin tüzel kişiliğini kaybetmesine kadar giden bir yol olan tasfiye süreci, en az tasfiye öncesi kadar önemlidir. Bu süreç, ihtilafların, menfaat çatışmalarının yoğun olarak yaşandığı bir zaman dilimidir. Şirketin kuruluşu sırasında ortak bir amaç etrafında toplanarak yola çıkılırken, sona erme sebeplerinin gerçekleşmesi ile girilen bu süreçte artık yollar ayrılmaktadır. Ayrıca sürdürülen faaliyetler sebebiyle şirketten alacaklı olanların menfaatleri de bu dönemde özel önem taşımaktadır.
eTTK’da kollektif şirkete ilişkin hükümlere atıf yapılarak düzenlenen anonim şirketin tasfiyesi kurumu ile ilgili TTK’nın yaptığı en temel değişiklik, anonim şirket yapısı ve özellikleri dikate alınarak, bu şirket tipine özel düzenlemeleri benimsemiş olmasıdır. Doktrin ve yargı kararları ile kabul edilerek uygulanmakta olan ek tasfiye ve tasfiyeden dönme kurumlarının Kanun’da özel olarak düzenlenmesi de önemli bir yeniliktir. Bu çalışmada TTK ile getirilen yenilikler, yargı uygulamaları ve mehaz dikkate alınarak, anonim şirketin tasfiyesi kurumu TTK’da düzenlenen tüm yönleri ile ele alınmaya çalışılmıştır." (Önsözden)İçindekiler

 • GİRİŞ-1
 • I. -KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE ÖNEMİ-1
 • II. -İNCELEME PLANI-2
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • ANONİM ŞİRKETİN TASFİYEYE GİRMESİ, ETKİLERİ VETASFİYEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER
 • 1- ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYE KAVRAMI-5
 • I. -ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ-5
 • A. -Sona Erme Sebepleri-5
 • B. -Tescil ve İlan-15
 • C. -Sona Ermenin Tasfiye Sürecini Başlatmadığı Haller-18
 • II. -KAVRAM OLARAK TASFİYE-20
 • 2- TASFİYE SÜRECİNE GİRMENİN ETKİLERİ-21
 • I. -ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNİN DEVAMI-21
 • II. -TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN TİCARET UNVANI-22
 • III. -ŞİRKETİN AMACININ DEĞİŞMESİ-24
 • IV. -TASFİYENİN HALKA AÇIK ŞİRKET STATÜSÜNE ETKİSİ-25
 • V. -TASFİYENİN ŞİRKETİN ORGANLARINA, DENETİMİNE, KOMİTE VE KURULLARINA ETKİSİ-26
 • A. -İflas Dışında Kalan Bir Sebeple Şirketin Sona Ermesinin Etkileri-26
 • 1. -Organların Varlığını Devam Ettirmesi-26
 • 2. -Tasfiye Sürecinde Genel Kurulun Görev ve Yetkileri ile Nisaplar-29
 • a. -Görev ve Yetkilerin Tasfiye Sürecinde Sınırlanması-29
 • b. -Toplantı ve Karar Nisapları-33
 • c. -Kararların Sakatlık Halleri-34
 • 3. -Tasfiye Sürecinde Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri-36
 • a. -Görev ve Yetkilerin Tasfiye Sürecinde Sınırlanması-36
 • b. -Tasfiye Amacı Dışında veya Tasfiye Memurlarının Yetkili Olduğu Hususlarda Yapılan İşler-41
 • 4. -Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçlarındaki Değişiklikler-42
 • 5. -Tasfiye Sürecinde Komite ve Kurullar-47
 • 6. -Tasfiye Sürecinde Denetim-48
 • B. -Şirketin İflasının Etkileri-52
 • VI. -TASFİYENİN ORTAKLARA, ŞİRKET ALACAKLILARINA VE ŞİRKET ÇALIŞANLARINA ETKİSİ-53
 • VII. -TASFİYE SÜRECİNDEKİ ŞİRKETİN BİR BAŞKA ŞİRKETLE BİRLEŞMESİ-57
 • 3- EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİ VE TASFİYE HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ALANI-60
 • I. -HÜKÜMLERİN EMREDİCİ NİTELİĞİ-60
 • II. -UYGULAMA ALANI-62
 • A. -Tasfiye Hükümlerinin Uygulanacağı Diğer Şirketler-62
 • B. -Tasfiyesi Özel Düzenlemelere Tabi Anonim Şirketler-63
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • TASFİYE MEMURU
 • 4- TASFİYE MEMURUNUN ATANMASI-67
 • I. -ATANMA USULÜ-67
 • A. -Esas Sözleşme İle Atanma-67
 • B. -Genel Kurul Kararı İle Atanma-68
 • C. -Kanuni Atama-70
 • D. -Mahkemece Atanma-73
 • 1. -Şirketin Mahkeme Kararıyla Feshi Halinde-74
 • 2. -Tasfiye Memurunun Azli Halinde-75
 • a. -Şartları-75
 • b. -Davanın tarafları-79
 • c. -İhtiyati Tedbir-81
 • d. -Yeni Tasfiye Memurunun Atanması-82
 • 3. -Tasfiye Memurunun Niteliklerine İlişkin Hükme Aykırılık Halinde-84
 • a. -Şartları-84
 • b. -Davanın Tarafları-86
 • c. -Tasfiye Memurunun Atanması-87
 • 4. -Yetkili Mahkeme, Süre ve Yargılama Usulü-88
 • 5. -Kararın Etkisi ve Temyiz-90
 • E. -Görevi Sona Eren Tasfiye Memuru Yerine Atama-90
 • F. -İflas Sebebiyle Şirketin Sona Ermesi-91
 • II. -GÖREVİN KABULÜ-92
 • A. -Kabul Beyanı-92
 • B. -Görevin Reddi-95
 • 1. -Görevin Reddi Usulü-95
 • 2. -Yeni Tasfiye Memuru Atanması-96
 • a. -Tasfiye Memurlarının Tamamının Görevi Reddetmesi-96
 • b. -Tasfiye Memurlarının Bir Kısmının Görevi Reddetmesi-98
 • III. -TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLAN-100
 • 5- ŞİRKET VE ŞİRKET ORGANLARI İLE TASFİYE MEMURU ARASINDAKİ İLİŞKİ-105
 • I. -TASFİYE MEMURUNUN ORGAN NİTELİĞİ-105
 • II. -ŞİRKET İLE İLİŞKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ-107
 • III. -ŞİRKET ORGANLARI İLE TASFİYE MEMURU ARASINDAKİ İLİŞKİ-110
 • 6- TASFİYE MEMURUNUN NİTELİKLERİ-111
 • I. -KANUNİ NİTELİKLER: TABİİYET VE YERLEŞİM YERİ-111
 • II. -KANUNDA AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER-113
 • III. -ESAS SÖZLEŞME İLE GETİRİLEBİLECEK NİTELİKLER-117
 • 7- TASFİYE MEMURLARININ YETKİLERİ, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ-121
 • I. -YÖNETİM YETKİSİ-121
 • A. -Kapsamı-121
 • B. -Sınırlandırılması-122
 • II. -TEMSİL YETKİSİ-123
 • A. -Kapsamı-123
 • B. -Sınırlandırılması-129
 • III. -YETKİ DEVRİ-132
 • IV. -HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ-134
 • A. -Ücret Hakkı-134
 • B. -Bilgi Verme Yükümlülüğü-137
 • C. -Tasfiyenin Yürütülmesi-139
 • D. -Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma ve Rekabet Yasağı-140
 • E. -Mali Yapıyla İlgili Mahkemeye Bildirim Yükümlülüğü-142
 • 8- TASFİYE MEMURLUĞU GÖREVİNİN SONA ERMESİ-148
 • I. -SONA ERME SEBEPLERİ-148
 • A. -Genel Kurul Kararıyla Azil-148
 • B. -Mahkeme Kararıyla Azil-151
 • C. -Görev Süresinin Dolması-156
 • D. -Diğer Sona Erme Sebepleri-157
 • II. -GÖREVİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI-159
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • TASFİYE İŞLERİ
 • 9- TASFİYENİN BİLDİRİLMESİ, FİNANSAL TABLOLAR VE DEFTERLER, ALACAKLILARIN ÇAĞRILMASI-161
 • I. -TASFİYE İLE İLGİLİ BİLDİRİMLER-161
 • II. -İLK ENVANTER VE BİLANÇONUN HAZIRLANMASI-163
 • A. -Yetkili Organ-163
 • B. -Değer Biçilmesi ve Usul-164
 • C. -Genel Kurul Onayı-169
 • III. -ŞİRKETİN TÜM MALLARI İLE DEFTER VE BELGELERİNE EL KONULMASI, KORUNMASI-175
 • A. -Mallara, Defter ve Belgelere El Konulması-175
 • B. -Koruma Önlemleri Alınması-177
 • IV. -ALACAKLILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE ÇAĞRILMASI-178
 • A. -Çağrının Muhatabı-179
 • B. -Çağrının İçeriği-180
 • C. -Çağrının Şekli ve Yapılma Zamanı-182
 • V. -DEFTER TUTULMASI-186
 • VI. -FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ-187
 • 10- SÜREGELEN İŞLER, ALACAKLARIN TAHSİLİ VE AKTİFLERİN PARAYA ÇEVRİLMESİ-190
 • I. -SÜREGELEN İŞLERİN TAMAMLANMASI-190
 • A. -Tasfiyeden Önce Başlanmış İşler-190
 • B. -Tasfiye Sürecinde Başlanabilecek İşler-191
 • II--Ödenmemiş Pay Bedellerinin, Alacakların ve İadesi Gereken Tutarların Tahsili-193
 • A. -Pay Bedellerinin Tahsili ve İkincil Yükümlülükler-193
 • B. -Alacakların Tahsili-197
 • C. -Şirketin İflası Halinde İadesi Gerekli Tutarların Tahsili-199
 • III. -AKTİFLERİN PARAYA ÇEVRİLMESİ-200
 • A. -Satış Yetkisi-200
 • B. -Satış Usulü-200
 • 1. -Toptan Ya Da Kısım Kısım Satış-200
 • 2. -Açık Artırma ve Pazarlık Usulüyle Satış-203
 • IV. -TAHSİL EDİLEN BEDELLERİN BANKAYA TEVDİ EDİLMESİ-205
 • 11- ALACAKLILARIN KORUNMASI VE ÖDEME-206
 • I. -BİLDİRİMDE BULUNAN ALACAKLILAR-206
 • A. -Müeccel Alacaklar-206
 • B. -Muaccel Alacaklar-209
 • C. -İhtilaflı Alacaklar-210
 • II. -BİLDİRİMDE BULUNMAYAN ALACAKLILAR-214
 • A. -Varlığı Bilinen Alacaklar-214
 • B. -Varlığı Bilinmeyen Alacaklar-217
 • III. -ALACAKLILARI KORUYAN HÜKÜMLERE AYKIRILIK HALİNDE BAŞVURULABİLECEK İMKANLAR-219
 • IV. -VERGİ İŞLEMLERİ-223
 • 12- PAY BEDELLERİNİN İADESİ-227
 • I. -PAY BEDELİ-228
 • II. -HAK SAHİBİ-231
 • A. -Pay Sahibi ve Iskat-231
 • B. -Şirketin Kendi Paylarını veya Ana Şirketin Paylarını İktisabı-231
 • C. -Bağlam-232
 • D. -İntifa Hakkı Sahibi-236
 • III. -HAKSIZ ALINAN PAY BEDELLERİNİN İADESİ-238
 • 13- TASFİYE PAYININ HESAPLANMASI VE DAĞITILMASI-239
 • I. -HUKUKİ NİTELİĞİ-240
 • II. -SINIRLANDIRILMASI VE KALDIRILMASI-242
 • III. -HESAPLANMASI-245
 • A. -Esas Sözleşmede Tasfiye Bakiyesi İle İlgili Düzenleme Bulunması-245
 • B. -Esas Sözleşmede Tasfiye Bakiyesi İle İlgili Düzenleme Bulunmaması-247
 • IV. -DAĞITILMASI-248
 • A. -Hak Sahipleri-248
 • B. -Genel Kurul Kararı-252
 • C. -Dağıtım Zamanı-254
 • D. -Dağıtım Şekli-257
 • E. -Zamanaşımı-259
 • V. -İADESİ GEREKEN TUTARLAR-260
 • 14- KESİN BİLANÇO VE TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNME-263
 • I. -KESİN BİLANÇONUN TANZİMİ VE ONAYLANMASI-263
 • A. -Kesin Bilançonun Tanzimi-263
 • B. -Genel Kurul Onayı-264
 • II. -TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNME VE İLGİLİ KURUMLARA BİLDİRİM-264
 • III. -DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI-269
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • EK TASFİYE VE TASFİYEDEN DÖNME
 • 15- EK TASFİYE-273
 • I. -EK TASFİYEYİ GEREKTİREN SEBEPLER-274
 • II. -MAHKEME KARARI-276
 • A. -İlgililerin Talebi-280
 • B. -Ticaret Siciline Tescil-283
 • C. -Tasfiye Memurlarının Atanması ve Yetkileri-284
 • III. -EK TASFİYE SÜRECİNİN TAMAMLAMASI-286
 • 16- TASFİYEDEN DÖNME-289
 • I. -BİRLEŞME YOLU İLE TASFİYEDEN DÖNME-291
 • II. -GENEL KURUL KARARIYLA TASFİYEDEN DÖNME-292
 • A. -Şartları-292
 • 1. -Sona Erme Sebebi-292
 • 2. -Malvarlığının Dağıtılmaya Başlanmamış Olması-294
 • 3. -Esas Sözleşme İle Öngörülen Diğer Şartlar-296
 • B. -Genel Kurul Kararı-296
 • 1. -Toplantıya Davet-297
 • 2. -Toplantı ve Karar Nisabı-299
 • 3. -Kanuna Aykırı Genel Kurul Kararının Akıbeti-300
 • III. -GENEL KURUL KARARINA GEREK OLMAYAN HALLER-301
 • A. -İflasın Kaldırılması-301
 • B. -Sona Ermeye İlişkin Genel Kurul Kararının İptali-303
 • IV. -TESCİL VE İLAN-305
 • V. -TASFİYEDEN DÖNMENİN ETKİLERİ-306
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • İSTİSNAİ TASFİYE
 • 17- İSTİSNAİ TASFİYE SEBEPLERİ VE ŞİRKET ORGANLARININ DURUMU-309
 • I. -İSTİSNAİ TASFİYE SEBEPLERİ VE TESPİTİ-309
 • A. -İstisnai Tasfiye Sebepleri-309
 • 1. -Genel Olarak-309
 • a. -Sermayenin Asgari Tutarlara Yükseltilmemiş Olması-310
 • b. -01. 07. 2014 Tarihine Kadar Münfesih Olan Anonim ve Limited Şirketler-312
 • c. -Herhangi Bir Nedenle Dağılmış Olan Kooperatifler-313
 • d. -Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılamaması-313
 • e. -Genel Kurul Toplantısının Yapılamaması Sebebiyle Tasfiye Sürecinin Tamamlanamaması-314
 • f. -Kanunda Sayılmayan Haller-315
 • 2. -Mahfuz Tutulan Haller-317
 • B. -İstisnai Tasfiye Sebeplerinin Varlığının Tespiti-318
 • II. -ŞİRKET ORGANLARININ DURUMU-320
 • 18- TASFİYE SÜRECİ VE TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNME-320
 • I. -İHTAR VE İLAN-320
 • A. -İhtar ve ilanın Yapılması ve Etkileri-320
 • B. -İçeriği-321
 • C. -İhtar ve İlanın Yapılmayacağı Haller-322
 • II. -TASFİYE MEMURU TAYİNİ-324
 • III. -ALACAKLILARI DAVET, YÖNETİM KURULU VE ÜYELERİ İLE DENETÇİLERE İHTAR-326
 • IV. -BİLANÇO TANZİMİ VE TASFİYE İŞLEMLERİNİN SONUÇLANDIRILMASI-327
 • A. -Şirket Borçlarının Varlıklarından Fazla Olması-327
 • B. -Şirket Borçlarının Varlıklarından Az Olması-329
 • V. -TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNME-331
 • A. -Tasfiye Sürecinin Sonunda-331
 • B. -Tasfiye Yapılmadan Ya Da Tamamlanmadan-331
 • VI. -İSTİSNAİ TASFİYE NETİCESİNDE SONA EREN ŞİRKETLERDE EK TASFİYE-334
 • ALTINCI BÖLÜM
 • SORUMLULUK
 • 19- SORUMLULUK SEBEPLERİ, NİTELİĞİ VE YAPTIRIM-335
 • I. -SORUMLULUK SEBEPLERİ-337
 • A. -Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Sorumluluk Sebepleri-337
 • B. -Borçlar Kanunu’ndan Kaynaklanan Sorumluluk Sebepleri-341
 • C. -Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Düzenlenenler-341
 • D. -Vergi Usul Kanunu’nda Düzenlenenler-343
 • E. -Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da Düzenlenenler-347
 • F. -İcra İflas Kanunu’nda Düzenlenenler-349
 • G. -Bankacılık Kanunu’nda Düzenlenenler-350
 • H. -Sermaye Piyasası Kanunu’nda Düzenlenenler-351
 • II. -SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ VE YAPTIRIM-352
 • A. -Kusur-352
 • 1. -Kanun ve Esas Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerin İhlali Bakımından-352
 • 2. -Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması Bakımından-356
 • 3. -Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar-358
 • B. -Müteselsil Sorumluluk-358
 • C. -Yaptırım-365
 • 20- SORUMLULUK DAVASI VE SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ-367
 • I. -DAVA VE TALEP HAKKI OLANLAR-367
 • A. -Doğrudan Zarar İçin-367
 • B. -Dolaylı Zarar İçin-369
 • 1. -Şirketin İflas Etmemiş Olması Durumunda-369
 • 2. -Şirketin İflası Halinde-371
 • II. -GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-373
 • III. -SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ-374
 • A. -İbra-374
 • 1. -Kavram ve Hukuki Niteliği-374
 • 2. -Sorumluluk Davasına Etkisi-376
 • B. -Zamanaşımı-379
 • SONUÇ VE DEĞERLENDİRME-381
 • KAYNAKÇA-391

Ek Bilgi

Ürün Kodu 144605
Yayın Tarihi 2015 Eylül
Barkod 9786051466095
ISBN 9786051466095
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Özlem Karaman Coşgun