Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Açıklamalı- İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Yorumu

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
464
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051463209

Stok Durumu: Stokta var

55,00 TL

Detayları

Planınızı hazırlarken, başarıya giden yolda hedeflerinize odaklanın ve yürekten inanın. Büyük başarılara ulaşanların ulaşamayanlardan tek farkı, inançlarıdır. İnançlı olan bir kişinin gücü, sadece ilgisi olan doksan dokuz kişinin gücüne eşittir.
Başarıyı yakalamak için var olan şartları değiştirmek yetmez. Bunun yanında kendimizi de değiştirmemiz gerekir. Devlete gelir sağlama işlevi yanında ekonomik ve sosyal amaçların elde edilmesinde en önemli araçlardan birisi olan vergi, bu özellikleri nedeniyle toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir Ülkemizde yıllarca planlanmış ekonomik programın en önemli amaçlarından birincisi enflasyon oranının tek haneli rakamlara indirilmesi, ikincisi ise kamu borçlarının azaltılarak karşılanabilir seviyelere düşürülmesiydi. Bunlardan birinci amaca ulaşılmış ve enflasyon oranı son yıllarda tek haneli rakamlara indirilmiştir. Kamu borçlarının karşılanabilir seviyelere düşürülmesi amacına ise henüz ulaşılabilmiş değildir. Ne var ki, yine son yıllarda denk bütçe uygulamasına geçilmiş, kaynağı olmayan harcama yapılması yolu kapatılmış böylece bütçe disiplini sağlanabilmiştir. Diğer yandan, bu gelişmeler, zamanla kamu borçlarının makul seviyelere indirilmesini olumlu yönde etkilemeye başlamıştır. Bu amaçların elde edilmesi kadar muhafaza edilmesinde de, vergi gelirlerinin önemi daha da artmaktadır. Öte yandan devletin, enflasyonist etkisi olmayan asli ve en sağlıklı gelirleri de vergi gelirleridir. Açılan davaların yoğun olduğu bir idari işlem olan, 6183 sayılı A. A. T. U. H’ da yer alan hükümler çerçevesinde mükelleflere tebliğ edilen ödeme emirleridir. Böyle önemli bir konuda geçmiş senelerde de hazırlandığı üzere 6183 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkında kanun ile Türk vergi hukukunda zamanaşımı konuları baştan sona gözden geçirilmiş.


 • AMME ALACAKLARI TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN-1
 • BİRİNCİ KISIM
 • Genel Esaslar
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler
 • Madde 1- Kanunun Şümulü-1
 • Madde 2- Tahsili, Tahsili Emval Kanununa atfedilen alacaklar-1
 • Madde 3- Kanundaki terimler-1
 • Madde 4- Selahiyetliler ve mesuliyetleri-3
 • Madde 5- Takibata selahiyetli tahsil dairesi-3
 • Madde 6- Yardım mecburiyeti-3
 • Madde 7- Borçlunun ölümü-3
 • Madde 8- Tebliğler ve müddetlerin hesaplanması-4
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Amme Alacaklarının Korunması
 • I- Teminat Hükümleri
 • Madde 9- Teminat isteme-4
 • Madde 10- Teminat ve değerlenmesi-4
 • Madde 11- Şahsi kefalet-5
 • Madde 12- Teminat hükmünde olan eşya-5
 • II İhtiyati Haciz
 • Madde. 13- İhtiyati haciz-6
 • Madde 14- İhtiyati hacizde borçlu tarafından gösterilecek teminat-6
 • Madde 15- İhtiyati hacze itiraz-6
 • Madde 16- İhtiyati haczin kaldırılması-7
 • III - İhtiyati Tahakkuk
 • Madde 17- İhtiyati tahakkuk-7
 • Madde 18- İhtiyati tahakkukun neticeleri-8
 • Madde 19- İhtiyati tahakkukun düzeltilmesi-8
 • Madde 20- İhtiyati tahakkuka itiraz-8
 • IV - Diğer Korunma Hükümleri
 • Madde 21- Amme alacaklarında rüçhan hakkı-9
 • Madde 22- Amme alacaklarını kesip ödemek mecburiyetinde olanlar-9
 • Madde 22/A- Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları-9
 • Madde 23- Tahsil edilen amme alacaklarından yapılacak reddiyat sebebiyle mahsuplar-10
 • Madde 24- İptal davası açılması-10
 • Madde 25- İptal talebinde muhatap-10
 • Madde 26- Hükümsüz sayılmada zamanaşımı-11
 • Madde 27- İvazsız tasarrufların hükümsüzlüğü-11
 • Madde 28- Bağışlama sayılan tasarruflar-11
 • Madde 29- Hükümsüz sayılan diğer tasarruflar-11
 • Madde 30- Amme alacağının tahsiline imkan bırakmamak maksadıyla yapılan tasarruflar-12
 • Madde 31- Üçüncü şahısların hakları ve mecburiyetleri-12
 • Madde 32- Tasfiye halinde vazifeliler-12
 • Madde 33- Tasfiye halinde mesuliyet-12
 • Madde 34- Ortaklığın feshini isteme-12
 • Madde 35- Limited şirketlerin amme borçları-13
 • Mükerrer Madde 35- Kanuni temsilcilerin sorumluluğu-13
 • Madde 36- Birleşme, devir, bölünme ve şekil değiştirme halleri-14
 • Madde 36/A- Yurt dışı çıkış tahdidi-14
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Ödeme
 • Madde 37- Ödeme zamanı ve önce ödeme-15
 • Madde 38- Taksitlerin zamanında ödenmesi-15
 • Madde 39- Ödeme yeri-15
 • Madde 40- Ödeme şekli, makbuz-15
 • Madde 41- Hususi ödeme şekilleri-16
 • Madde 42- Çekle veya münakale emri ile ödemeye ait hususi hükümler-18
 • Madde 43- Çeklerde tanzim tarihi-18
 • Madde 44- Hususi ödeme şekillerinde ödeme tarihi-18
 • Madde 45- Vergi cüzdanları-19
 • Madde 46- Ödemenin ispatı-19
 • Madde 47- Ödemenin mahsup edileceği alacaklar-19
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Tecil, Tehir, Gecikme Zammı
 • Madde 48- Tecil-20
 • Madde 49- İcranın kaza mercilerince tehiri-22
 • Madde 50- Ölüm halinde takibin geri bırakılması-22
 • Madde 51- Gecikme zammı, nispet ve hesabı-22
 • Madde 52- Gecikme zammında tatbik müddeti ve diğer hükümler-23
 • Madde 53- Köylerde gecikme zammı-23
 • İKİNCİ KISIM
 • Amme Alacağının Cebren Tahsili
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Cebren Tahsil ve Takip Esasları
 • Madde 54- Cebren tahsil ve şekilleri-23
 • Madde 55- Ödem emri-24
 • Madde 56- Teminatlı alacaklarda takip-24
 • Madde 57- Kefil ve yabancı şahıs veya kurumlar mümessillerini takip-25
 • Madde 58- Ödeme emrine itiraz-25
 • Madde 59- Mal bildirimi-25
 • Madde 60- Mal bildiriminde bulunmayanlar-26
 • Madde 61- Mal edinme ve mal artmaları-26
 • Madde 62- Haciz-26
 • Madde 63- Diğer hakların paraya çevrilmesi-27
 • Madde 64- Haciz varakası-27
 • Madde 65- Köylerde haciz-27
 • Madde 66- Borçlu elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddiaları-28
 • Madde 67- Üçüncü şahıs elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddiaları-28
 • Madde 68- İstihkak iddiaları ile ilgili diğer hükümler-28
 • Madde 69- Amme idareleri arasında hacze iştirak-29
 • Madde 70- Haczedilemeyecek mallar-29
 • Madde 71- Kısmen haczedilebilen gelirler-30
 • Madde 72- Yetişmemiş mahsullerin haczi-30
 • Madde 73- Haczin neticeleri-31
 • Madde 74- Paraya çevirme-31
 • Madde 75- Aciz hali-31
 • Madde 76- Aczin neticeleri-32
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Menkul Malların Haczi ve Satışı
 • Madde 77- Menkul malların haczi-32
 • Madde 78- Haciz sırasında bulunacaklar ve haciz zaptı-32
 • Madde 79- Üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi-33
 • Madde 80- Zor kullanma-34
 • Madde 81- Hacizde değerleme-35
 • Madde 82- Haczedilen menkul malların korunması-35
 • Madde 83- Menkul malları koruyacak olanların mecburiyeti ve mesuliyetleri-35
 • Madde 84- Menkul malların satışı-35
 • Madde 85- Satış şekli, artırma ve ilan-36
 • Madde 86- Müşterinin malı almaktan vazgeçmesi-36
 • Madde 87- Satılamayan menkul mallar-36
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı
 • Madde 88- Gayrimenkul malların, gemilerin haczi-37
 • Madde 89- Haczin rehinli alacaklılara bildirilmesi-37
 • Madde 90- Satış ve satış komisyonları-37
 • Madde 91- Gayrimenkullere değer biçme-38
 • Madde 92- Gayrimenkullerin satış şartnamesi-38
 • Madde 93- Gayrimenkul satışında ilan-38
 • Madde 94- Gayrimenkul mallarda artırma ve ihale-39
 • Madde 95- Artırmanın uzatılması-39
 • Madde 96- İhalenin yapılamaması-39
 • Madde 97- Gayrimenkul satış bedelinin tahsili-40
 • Madde 98- Gayrimenkullerin teferruğu ve geri verilmesi-40
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • İflas Yoluyla Takip ve Konkordato
 • Madde 99- İhalenin neticesi fesih ve tescil-41
 • Madde 100- İflas yoluyla takip-41
 • Madde 101- Konkordato-41
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar ve Cezalar ve Son Hükümler
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Zamanaşımı ve Terkin
 • Madde 102- Tahsil zamanaşımı-42
 • Madde 103- Zamanaşımının kesilmesi-42
 • Madde 104- Zamanaşımının işlememesi-43
 • Madde 105- Tabi afetler sebebiyle terkin-43
 • Madde 106- Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin-43
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Yasaklar ve Cezalar
 • Madde 107- Sırrın ifşası-44
 • Madde 108- Artırmalara katılamayacak ve artırmalardan mal satın alamayacak olanlar-45
 • Madde 109- Takdir muamelelerine ve kararlara iştirak edemeyecek olanlar-45
 • Madde 110- Amme alacağının tahsiline engel olanlar-46
 • Madde 111- Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar-46
 • Madde 112- Mal edinme ve artmalarını bildirmeyenler-46
 • Madde 113- Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları bildirmeyenler-46
 • Madde 114- İstenecek bilgileri vermeyenler-47
 • Madde 115- Suçların takibi-47
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Son Hükümler
 • Madde 116- Kaldırılan kanun ve hükümler-47
 • Ek Madde 1 - Erken ödemede indirim-48
 • Geçici Madde 1 - Tahsili Emval Kanununa göre başlamış takipler-49
 • Geçici Madde 2 - Bu kanunun neşri tarihinde gecikme zammına tabi olmayan amme alacakları-49
 • Geçici Madde 3 - Bu kanuna göre takip edilecek vakıf mukataa ve müecceleleri-49
 • Geçici Madde 4-49
 • Geçici Madde 5-50
 • Geçici Madde 6-51
 • Geçici Madde 7-51
 • Geçici Madde 8-51
 • Geçici Madde 9-52
 • Madde 117- Yürürlük-53
 • Madde 118- Yürütmeye memur olanlar-53
 • 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı ana kanuna işlenemeyen geçici maddeler-53
 • 6183 sayılı kanuna ek ve değişiklik getiren mevzuatın yürürlüğe giriş tarihini gösterir liste-59
 • 6183 sayılı kanunun çeşitli maddelerindeki oran miktarlarda çeşitli mevzuat ile yapılan değişiklikler cetveli-61
 • AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KONULARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (6322 Sayılı Kanun)-63
 • TAHSİL ZAMANAŞIMINI KESEN HALLERDE ÖDEMENİN DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA İRDELEMESİ-85
 • VERGİ SİSTEMİMİZDE GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİNİN YERİ VE MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ-103
 • VERGİ MEVZUATIMIZDA GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİNİN UYGULAMADAKİ YERİ-103
 • VERGİ HUKUKUMUZDA ZAMANAŞIMI-119
 • LİMİTED ŞİRKET NEDİR?-127
 • LİMİTED ŞİRKETLERİN TESCİLİNDE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER-161
 • LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDAN KAPANIŞ AŞAMASINA KADAR GEÇEN SÜREDE GERÇEKLEŞEN OLAYLARLA İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR-175
 • TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Seri: A - Sıra No: 1-189
 • TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Seri: A - Sıra No: 2-369
 • TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Seri: A - Sıra No: 3-373
 • TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Seri: A - Sıra No: 4-375
 • TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Seri: A - Sıra No: 5-377
 • 6183 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDEME EMRİ, HACİZ TATBİKİ, İHTİYATİ TAHAKKUK VE İHTİYATİ HACİZ İŞLEMLERİNE AÇILAN DAVALARIN DANIŞTAY KARARLARI İLE YORUMLANMASI-387
 • LİMİTED ŞİRKETLERİN MÜNFESİH SAYILMA DURUMLARI İLE TASFİYESİNE BAŞLANMAYAN DURUMLARININ DANIŞTAY KARARLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ-409
 • TECİL EDİLEMEYECEK KAMU ALACAKLARI-439
 • GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİ ORANLARI-441
 • TECİL FAİZ ORANLARI-443
 • TERİMLER-445
 • ŞEMALAR-449
 • Şema 1--Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği-449
 • Şema 2--İhtiyati Haciz-450
 • Şema 3--İhtiyati Haczin Kaldırılması-451
 • Şema 4--İhtiyati Tahakkuk-452
 • Şema 5--Gecikme Zammı, Tecil Faizi-453
 • Şema 6--Tecilde Talep-454
 • Şema 7--Tecil Talebinin Değerlendirilmesi-455
 • Şema 8--5766 Sayılı Kanun İle Yurtdışı Çıkış Tahdidi (36/A)-456
 • Şema 9--Limited Şirket Ortaklarının Sorumlulukları 35. Madde-457
 • Şema 10--Limited Şirket Ortaklarının Sorumlulukları Mükerrer 35. Madde-458
 • Şema 11--5766 Sayılı Kanun İle Değişiklik (22/A)-459
 • Şema 12--5766 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik-460
 • Şema 13--6183 Sayılı Kanuna 5766 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik-461
 • Şema 14--6183 Sayılı Kanuna 5766 Sayılı Kanun İle Yapılan Çeşitli Madde Değişiklikleri-462
 • YARARLANILAN KAYNAKLAR-463
 • Ek Bilgi

  Ürün Kodu 141607
  Yayın Tarihi 2014 Şubat
  Barkod 9786051463209
  ISBN 9786051463209
  Yayınevi Adalet
  Baskı Sayısı 1
  Cilt Tipi Amerikan Cilt
  Kağıt Türü 1. Hamur
  Yazarlar Kemal Çağlar