Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Açıklamalı - İçtihatlı 6100 Sayılı HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) ve Getirdiği Yeni Hükümler

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1366
Boyut :
17,5 x 24,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786055336318

Stok Durumu: Stokta var

135,00 TL

Detayları

"Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki dönem itibarıyla, hukuk alanında özellikle 2000 yılından itibaren, kanunlarda değişiklik ve yenilik çalışmaları (kanunlaştırma hareketi) yoğunluk kazanmış olup, bunlar arasında 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gibi temel kanunların kabulü önemli bir yere sahip bulunmaktadır.
1925 tarihli Neuchâtel Medenî Usûl Kanununun, bazı değişiklik ve farklılaştırmalar sonucu (bazı bölümler bakımından da Alman ve Fransız hukuklarından da yararlanılarak) hazırlanan metninin 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisince kabulüyle usûl hukuku alanında yerini alan 1086 sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu, seksen yıldan fazla bir zaman diliminde yürürlükte kalmış olup, bu süre zarfında, zamanla ortaya çıkan ihtiyaçların etkisiyle, küçük ve büyük çaplı olmak üzere otuzbeşin üzerinde değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerin tümünde, geciken yargının hızlanması, daha basit ve daha ucuz bir yargının sağlanması amaçlanmıştır. Ancak bu değişiklikler genellikle, uygulamada görülen aksaklıkların ve şikâyet edilen hususların giderilmesine yönelik belirli maddelerin veya belirli kurumların değiştirilmesi biçiminde yapılmıştır. Zaman içinde, yeni bir Medenî Usul Kanunu yapılması için (1946, 1952, 1955, 1967, 1971 ve 1993 yıllarında) çeşitli tasarılar da hazırlanmış (veya daha önce hazırlanan Tasarıların kanunlaşması için teşebbüslerde bulunulmuş), ancak, bunlar kanunlaşamamıştır. Bu arada, yeni Neuchâtel Medeni Usul Kanunu da 1 Nisan 1992 tarihinde yürürlüğe girmiş ve böylelikle 7 Nisan 1925 tarihli mehaz Kanunumuz yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Neuchâtel Medeni Usul Kanununda eski Kanunun sistematiği ve kurumları korunmakla beraber önemli değişiklikler yapılmıştır.
1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun yerini almak üzere birkaç yıl süren ve çoğunluğunda şahsımın da yer aldığı yoğun bir çalışma süreci sonucunda hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı, 12 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülmüş ve 452 madde olarak kabul edilip 12/1/2011 tarih ve 6100 sayı ile kanunlaşmış ve kanunlaşan bu metin 04/02/2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, -yürürlük- kenar başlıklı 451. maddede öngörülen 1 Ekim 2011 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununda esas itibarıyla, HUMK hükümleri büyük ölçüde muhafaza edilmekle birlikte bazı önemli yenilik ve değişikliklere de yer verilmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce, (14/04/2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan) 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı - Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-un 28 inci, 29 uncu ve 30 uncu maddeleriyle, HMK’da değişiklik yapılmıştır.
6100 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2011 tarihine kadar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirileceği ve istinaf sisteminin işlemeye başlayacağı düşünüldüğünden, yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu hazırlanırken ve hatta Tasarının TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında, kanun yolları bakımından herhangi bir geçiş (hukuku) hükmüne yer verilmemişti. Ancak, Kanun kabul edildikten sonra, bölge adliye mahkemelerinin 1 Ekim 2011 tarihine kadar faaliyete geçirilemeyeceği gerçeğinin ortaya çıkması üzerine, 6100 sayılı Kanuna, kanun yolları bakımından geçiş (hukuku) hükmü içeren bir madde eklenmesi zaruri hale gelmiştir. İşte, 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı -Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-un 30 uncu maddesiyle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa (kitapta ayrı bir bölüm başlığı altında değerlendirmesi yapıldığı üzere, özellikle birinci fıkrası itibarıyla hatalı düzenleme içeren) geçici 3. madde eklenmiş olup, buna göre; bölge adliye mahkemelerinin, Resmî Gazetede ilân edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, bunlar kesinleşinceye kadar, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 26. 9. 2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacak; bölge adliye mahkemelerinin, Resmî Gazetede ilân edilecek göreve başlama tarihinden sonra aleyhine kanun yoluna başvurulacak kararlar hakkında ise, 6100 sayılı Kanunun -Kanun Yolları-na ilişkin hükümlerinin tam olarak uygulanmasına başlanacaktır. Dolayısıyla, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra da, (belki de uzunca) bir süre daha, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 26. 9. 2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454. madde hükümleri ile yürürlüğe giren yeni temyiz hükümleri bir arada uygulanacaktır.
Hukuk davalarının arzu edildiği şekilde âdil, hızlı ve düzenli yürüyebilmesi, yani hak arayanların beklentilerine hizmet edebilmesi, -âdil yargılanma hakkı-nın (AİHS m. 6) gerçekleşebilmesi ve bunun için de yargılamanın makul süre içinde tamamlanmasında usul kanunlarının önemli rolü bulunmaktadır. Atalarımız çok güzel söylemişler: -Kem âlât ile olmaz kemâlât. - Yani eksik, aksak enstrümanla mükemmellik yakalanamaz. Nabi'nin: -tahsil-i kemâlât kem âlât ile olmaz- beytinde de geçer bu söz. Kaliteli malzeme olmazsa kaliteli bir ürün elde edilemez. Elbette herhangi bir sorunu çözmede kullanılacak malzemenin, yol ve yöntemin de kaliteli, elverişli ve makul olması önemlidir; ancak, sorunların gittikçe genişleyip derinleştiği ve çok boyutlu hâle geldiği durumlarda (adalet hizmetlerindeki aksaklıklarda olduğu gibi) ve hele bu malzemeyi kullanacakların kaliteli yetişmeleri, bilgi birikimli ve donanımlı olmalarına pek de önem verilmediği zaman ve ortamlarda, malzemenin kaliteli olması da pek işe yaramayacaktır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu da tek başına yargının hızlanmasını sağlamaya, âdil yargılanma hakkını gerçekleştirmeye yeterli değildir. Nitekim, bunun böyle olmadığı şimdiye kadar (yargının hızlanması, daha basit ve daha ucuz bir yargının sağlanması amaçlarıyla) yapılan değişikliklerde de görülmüştür. Ülkemizde, hukuk davalarının âdil, hızlı ve düzenli yürüyebilmesi, adalet hizmetlerinde gittikçe genişleyip derinleşen ve çok boyutlu hâle gelen sorunların çözüme kavuşturulabilmesi için, kanun değişikliklerinin yanı sıra ve belki ondan daha da önemli bazı tedbirlerin acilen alınması ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi de, çalışkan, dürüst, ahlâklı, kültürlü, âdil ve (Mecellede -Hâkim; hakîm, fehîm, müstakim ve emîn, mekîn, metîn olmalıdır- şeklinde belirtildiği gibi) diğer yüksek niteliklere sahip, gelişen hukuka ayak uyduran hâkim istihdamına önem verilmesidir.
Hazırladığım bu kitap, onbeş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm ilâ ondördüncü bölümlerinde (onikinci bölüm hariç), -kanunların zaman bakımından uygulanması-, -görev ve yetki-, -davada taraflar ve ehliyet-, -dava çeşitleri-, -dava şartları ve ilk itirazlar-, -ön inceleme-, -yargılama usûlleri-, -hâkimin hukukî sorumluluğu-, -geçici 3. maddeyle ilgili değerlendirme ve öneriler- gibi önemli başlıklar altında geniş açıklama ve yeri geldiğinde içtihatlara yer verilmiş; onikinci bölümde, HMK’da, HUMK’a nazaran konu ve madde bazında getirilen diğer yenilik ve değişikliklere değinilmiştir. Kitabın onbeşinci bölümünde ise, HMK ve ilgili mevzuata yer verilmiştir. HMK metni, değişik bir sistemde; notlu, gerekçeli, karşılaştırmalı, madde altlarında ilgili İçtihadı Birleştirme Kararlarına (ve hatta ilgili diğer kanun metinlerine) işaret edilerek hazırlanmıştır."(Önsözden)

İçindekiler

 • Birinci Bölüm
 • KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULANMASI
 • I. -GİRİŞ-1
 • II. -KANUNLARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ, YÜRÜRLÜK SÜRELERİ VE YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI-12
 • A. -Kanunların Yürürlüğe Girmesi-12
 • B. -Kanunların Yürürlük Süreleri-17
 • 1. -Sürekli (Daimî) Kanunlar-18
 • 2. -Süreli Kanunlar-18
 • 3. -Geçici (muvakkat) veya İstisnaî Kanunlar-19
 • C. -(Sürekli) Kanunların Yürürlükten Kalkması-19
 • 1. -Açık (Sarih) Olarak Yürürlükten Kaldırma-20
 • 2. -Zımnî (dolaylı örtülü) Olarak Yürürlükten Kaldırma-22
 • 3. -Anayasa Mahkemesinin İptal Kararıyla-26
 • III. -CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI-26
 • A. -Genel Olarak-26
 • B. -Ceza Hukukuna İlişkin Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması-27
 • C. -Ceza Muhakemesi Hukukuna Dair Kanunların Zaman Bakımından Uygulanmasında İlkeler-31
 • 1. -Derhal Uygulanırlık - Hemen Uygulama İlkesi-31
 • 2. -Derhal Uygulanırlık - Hemen Uygulama İlkesinin Sonuçları-32
 • a. -İşlemler, Yürürlükteki Muhakeme Kanununa Göre Yapılmalıdır-33
 • b. -Yürürlükteki (Eski-Önceki) Kanuna Göre Yapılmış İşlemler, Sonradan Yürürlüğe Giren Kanun Nedeniyle Geçerliliğini Yitirmez-33
 • c. -Eski - Önceki Kanuna Göre Henüz Yapılmamış İşlemler Yeni Kanuna Tabi Olacaktır-34
 • d. -Yeni Kanun, Şüpheli veya Sanığın Leh veya Aleyhinde Olup Olmamasına Bakılmaksızın Uygulanır-35
 • 3. -Derhal Uygulanırlık Hemen Uygulama İlkesinin İstisnaları-35
 • IV. -MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI-36
 • V. -ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN KANUNLARIN GEÇMİŞE ETKİLİ OLMASI-OLMAMASI-43
 • A. -3/12/2001 Tarihli ve 4722 Sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Yer Alan Hükümler-43
 • B. -12/1/2011 Tarihli ve 6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Yer Alan Hükümler-45
 • C. -14/2/2011 Tarihli ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Yer Alan Hükümler-47
 • D. -Açıklama-48
 • 1. -Kamu Düzeni ve Genel Ahlâk-49
 • 2. -İçeriği Kanunla Belirlenen İlişkiler-51
 • 3. -Kazanılmamış Haklar-53
 • İkinci Bölüm
 • HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA GÖREV VE YETKİ
 • I. -YARGI TEŞKİLÂTI, MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİLERİNİN BELİRLENMESİ USÛLÜ VE BUNUN ÖNEMİ-57
 • II. -ASLİYE HUKUK VE SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ-64
 • A. -Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevi-64
 • B. -Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevi-72
 • C. -Göreve İlişkin Kuralların Niteliği ve Görevsizlik Kararı-79
 • D. -6100 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önceki Tarihte Açılmış Olan Davalarda Uygulama-80
 • 1. -1 Ekim 2011 Tarihine Kadar (Malvarlığıyla İlgili Olarak) Açılan Davalarda Görevli Mahkeme-80
 • 2. -1 Ekim 2011 Tarihinden İtibaren (Malvarlığıyla İlgili Olarak) Açılacak Davalarda Görevli Mahkeme-84
 • III. -BİR DAVADA YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ-85
 • A. -Genel Olarak-85
 • B. -Kesin Olmayan Yetki Kuralları-85
 • 1. -Genel Yetki Kuralı-85
 • 2. -Özel Yetki Kuralları-95
 • C. -Kesin Yetki Kuralları-111
 • D. -Karşılık Davada Yetki-117
 • E. -Keşifte Yetki-118
 • F. -İhtiyati Tedbirde Yetki-118
 • G. -Delil Tespitinde Yetki-118
 • H. -Yetki Sözleşmesi-118
 • I. -Yetki İtirazı-123
 • IV. -GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARLARI İLE BU KARARLAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER-125
 • A. -1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa Göre Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler-125
 • 1. -Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler-125
 • 2. -Görevli Mahkemeye Başvurma Süresi ve Sürenin Başlaması-127
 • 3. -Görevli (veya Görevsiz) Mahkemeye Başvurma Hakkı Kime Aittir?-131
 • 4. -Görevli (veya Görevsizlik Kararını Veren) Mahkemeye Başvurulması Usulü ile Süresinde Başvurulmaması veya Süre Geçirildikten Sonra Başvurulmasının Hüküm ve Sonuçları-132
 • 5. -Davanın Açılmamış Sayılması ile Bunun Hüküm ve Sonuçları-135
 • B. -1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa Göre Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler-138
 • 1. -Yetkisizlik Kararı Verilmesi-138
 • 2. -On Günlük Yasal Sürede Yetkili Mahkemeye Başvurulmaması veya Süre Geçirildikten Sonra Başvurulmasının Hüküm ve Sonuçları-141
 • 3. -Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda, Davanın Açılmasından Sonra Adlî Teşkilatta Ortaya Çıkan Değişiklik Nedeniyle Dava Evrakının Yeni Kurulan Mahkemeye Tevdiinde HUMK’un 193. Maddesi Hükümleri Uygulanmaz-143
 • C. -Sonradan Çıkan Bir Kanun (veya İçtihadı Birleştirme Kararı) ile Benimsenen Hukuk Kuralına Göre Görevsiz Duruma Gelen Mahkemelerin Verecekleri Görevsizlik Kararları-145
 • D. -6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler Konusunda Getirilen Düzenlemelerdeki Farklılık ve Yeni Hükümler-146
 • E. -6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler-147
 • 1. -Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler-147
 • a. -Görevsizlik Kararı Verilmesi-147
 • b. -Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler-149
 • c. -Görevsizlik Kararını Veren Mahkemeye Başvurma Süresi ve Sürenin Başlaması-150
 • d. -Görevsizlik Kararını Veren Mahkemeye Başvurma Hakkı Kime Aittir?-153
 • e. -Görevsizlik Kararını Veren Mahkemeye Başvurulması Usulü ile Süresinde Başvurulmaması veya Süre Geçirildikten Sonra Başvurulmasının Hüküm ve Sonuçları-153
 • f. -Davanın Açılmamış Sayılması ile Bunun Hüküm ve Sonuçları-158
 • 2. -Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler-162
 • a. -Yetkisizlik Kararı Verilmesi-162
 • b. -Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler-163
 • c. - İki Haftalık Yasal Sürede Yetkisizlik Kararını Veren Mahkemeye Başvurulmaması veya Süre Geçirildikten Sonra Başvurulmasının Hüküm ve Sonuçları-166
 • 3. -Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda, Davanın Açılmasından Sonra Adlî Teşkilatta Ortaya Çıkan Değişiklik Nedeniyle Dava Evrakının Yeni Kurulan Mahkemeye Tevdiinde HMK. m. 20 Hükümleri Uygulanmaz-168
 • 4. -Sonradan Çıkan Bir Kanun (veya İçtihadı Birleştirme Kararı) ile Benimsenen Hukuk Kuralına Göre Görevsiz Duruma Gelen Mahkemelerin Verecekleri Görevsizlik Kararları-170
 • F. -6100 Sayılı Kanunun 20. Maddesinin Uygulanacağı Diğer Haller-171
 • 1. -Ticaret (ve Asliye Hukuk) Mahkemelerince Verilen Gönderme Kararları Üzerine Yapılacak İşlemler -171
 • 2. -İdare Mahkemesinin (ve Danıştay’ın, Vergi Mahkemesinin ve AYİM’in) Verdiği Görevsizlik Kararları Üzerine Yapılacak İşlemler-176
 • V. -TASHİH-İ KARAR (KARAR DÜZELTME)-178
 • Üçüncü Bölüm
 • TARAFLAR VE DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
 • I. -TARAFLARIN EHLİYETLERİ-183
 • A. -Taraf Ehliyeti-183
 • B. -Dava Ehliyeti-192
 • 1. -Gerçek Kişilerin Dava Ehliyeti-193
 • 2. -Tüzel Kişilerin Dava Ehliyeti-194
 • C. -Davada Kanunî Temsil-195
 • D. -Dava Takip Yetkisi-196
 • E. -Temsil veya İzin Belgelerinin Verilmesi-198
 • F. -Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölümü-203
 • G. -Kanuni Temsilci Atanması Sebebiyle Yargılamanın Ertelenmesi-205
 • II. -DAVA ARKADAŞLIĞI-206
 • A. -İhtiyari Dava Arkadaşlığı-206
 • B. -Mecburi Dava Arkadaşlığı-207
 • III. -DAVANIN İHBARI VE DAVAYA MÜDAHALE-209
 • A. -Davanın İhbarı-209
 • B. -Davaya Müdahale-212
 • 1. -Asli Müdahale-212
 • 2. -Fer’î Müdahale-214
 • C. -Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması-217
 • IV. -DAVAYA VEKÂLET (Davada Tarafların Temsili)-218
 • A. -Genel Olarak-219
 • B. -Davada Vekil Olabilecek Kişiler-221
 • C. -Davaya Vekâlet Ehliyeti Dava Şartıdır-224
 • D. -Vekâletin (Temsil Yetkisinin) Verilmesi - Vekâletname-225
 • E. -Vekâletnamenin Şekli-226
 • F. -Vekâlet Sözleşmesinin Kapsamı-230
 • G. -Vekâletnamede Şekil Noksanı Bulunması-232
 • H. -Vekâletnamenin İbrazı-233
 • 1. -Genel Olarak-233
 • 2. -Vekâletnamenin Verilmemesi Halinde Uygulanacak Hükümler-236
 • a. -Vekâletnamesiz Dava Açılması-237
 • b. -Açılmış Olan Bir Davayı Vekil Sıfatıyla Takip Etmek İsteyen Kişinin Vekâletnamesini Vermemesi-242
 • Dördüncü Bölüm
 • TEMİNAT, SÜRELER, ESKİ HÂLE GETİRME VE ADLÎ TATİL
 • I. -TEMİNAT-245
 • A. -Teminat Gösterilmesi Gereken Hâller-245
 • B. -Teminat Gerektirmeyen Hâller-247
 • C. -Teminat Kararı Verilmesi Usulü-248
 • D. -Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları-248
 • II. -SÜRELER-249
 • A. -Sürelerin Belirlenmesinde Ana Kurallar-249
 • B. -Sürelerin Başlaması-249
 • C. -Sürelerin Bitimi-249
 • D. -Tatil Günlerinin Etkisi-251
 • E. -Kesin Süre-251
 • III. -ESKİ HÂLE GETİRME-252
 • IV. -ADLÎ TATİL-254
 • A. -Adlî Tatil Süresi-254
 • B. -Adlî Tatilde Görülecek Dava ve İşler-254
 • C. -Adlî Tatilin Sürelere Etkisi-255
 • Beşinci Bölüm
 • DAVA ÇEŞİTLERİ
 • I. -HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE DAVA HAKKI-257
 • II. -DAVA ÇEŞİTLERİ-263
 • III. -6100 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN DAVA ÇEŞİTLERİ-264
 • A. -Eda Davası-264
 • 1. -Açıklama-264
 • 2. -Örnek İçtihatlar-266
 • B. -Tespit Davası-284
 • 1. -Açıklama-284
 • 2. -Örnek İçtihatlar-287
 • C. -Belirsiz Alacak ve Tespit Davası-301
 • 1. -Madde Metni ve Gerekçe-301
 • 2. -Açıklama-304
 • a. -Amaç, Kapsam ve Dava Şartları-304
 • b. -Zamanaşımı-308
 • c. -107. Maddenin Üçüncü Fıkrası Hükmünün Anlamı-308
 • d. -Maddî ve Manevî Tazminat Bakımından Belirsiz Alacak Davası-309
 • aa. -Maddî Tazminat Bakımından-310
 • bb. -Manevî Tazminat Bakımından-314
 • D. -İnşaî Dava-324
 • 1. -Açıklama-324
 • 2. -Örnek İçtihatlar-330
 • E. -Kısmî Dava-363
 • 1. -Açıklama-363
 • 2. -Örnek İçtihatlar-374
 • F. -Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi)-423
 • 1. -Açıklama-423
 • 2. -Örnek İçtihatlar-425
 • G. -Terditli Dava-438
 • 1. -Açıklama-438
 • 2. -Örnek İçtihatlar-440
 • H. -Seçimlik Dava-444
 • I. -Topluluk Davası-445
 • IV. -Mütelâhik Davalar (Hakların Telâhuku-Yarışması)-447
 • A. -Açıklama-447
 • B. -Örnek İçtihatlar-449
 • Altıncı Bölüm
 • DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR
 • I. -DAVA ŞARTLARI-459
 • A. -Genel Olarak-459
 • B. -Dava Şartlarının Çeşitleri-462
 • 1. -Mahkemeye İlişkin Dava Şartları-462
 • a. -Yargı Yetkisi (m. 114/1-a) (Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunması)-462
 • b. -Yargı Yolunun Caiz Olması (m. 114/1-b)-468
 • c. -Mahkemenin Görevli Olması (m. 114/1-c)-468
 • d. -Kesin Yetki (m. 114/1-ç)-469
 • 2. -Taraflara İlişkin Dava Şartları-470
 • a. -Davada İki Tarafın Bulunması-470
 • b. -Taraf Ehliyeti (m. 114/1-d)-470
 • c. -Dava Ehliyeti (M. 114/1-d)-471
 • d. -Kanunî Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Olması (m. 114/1-d)-472
 • e. -Dava Takip Yetkisi (m. 114/1-e)-472
 • f. -Davaya Vekâlet Ehliyeti ve Geçerli Vekâletname (m. 114/1-f)-472
 • g. -Davcının Yatırması Gerekli Gider Avansının Yatırılmış Olması (m. 114/1-g)-473
 • h. -Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi (m. 114/1-ğ)-474
 • 3. -Dava Konusuna İlişkin Dava Şartları-474
 • a. -Davacının Dava Açmakta Hukukî Yararının Bulunması (m. 114/1-h)-474
 • b. -Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Hâlen Görülmekte (Derdest) Olmaması (m. 114/1-ı)-475
 • c. -Kesin Hüküm Bulunmaması (m. 114/1-i)-476
 • C. -Özel Dava Şartları-476
 • D. -Dava Şartlarının İncelenmesi-477
 • II. -İLK İTİRAZLAR-478
 • A. -Genel Olarak-478
 • B. -İlk İtirazların İncelenmesi-479
 • Yedinci Bölüm
 • YARGILAMA USÛLLERİ
 • I. -GENEL OLARAK-481
 • II. -YAZILI YARGILAMA USULÜ-482
 • A. -Davanın Açılma Zamanı-482
 • B. -Dava Dilekçesinin İçeriği ve Davanın Açılmamış Sayılması-490
 • 1. -Dava Dilekçesinin İçeriği-490
 • 2. -Dava Dilekçesindeki Eksikliğin Tamamlattırılması Usulü-493
 • 3. -Davanın Açılmamış Sayılması-496
 • 4. -Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Diğer Unsurlarda Eksiklik-497
 • C. -Dava Açılırken Harç ve Avans Ödenmesi Zorunluluğu-499
 • D. -Belgelerin Birlikte Verilmesi ve Dava Dilekçesinin Tebliği-500
 • E. -Davada İradî Olarak Taraf Değişikliği Yapılması-501
 • F. -Dava Konusunun Devri-504
 • G. -Cevap Dilekçesi-504
 • H. -Karşı Dava-506
 • I. -Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi-507
 • İ. -Ön İnceleme-507
 • J. -Sonradan Delil Gösterilmesi Yasağı-507
 • K. -Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası-508
 • L. -Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Sonuçları ve Davanın Açılmamış Sayılması-509
 • M. -Soru Yöneltme-531
 • N. -Kayıt ve Yayın Yasağı-532
 • O. -Tutanağın Eki Niteliğinde Bulunan ve Gizlilik Kararı Kapsamında Kalan Belgelerin Örneğinin Verilmesi-533
 • Ö. -Bekletici Sorun-534
 • P. -Davaların Birleştirilmesi-534
 • R. -Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla İsticvap-535
 • S. -Islah-536
 • Ş. -Tahkikatın Sona Ermesi-537
 • III. -BASİT YARGILAMA USULÜ-537
 • Sekizinci Bölüm
 • ÖN İNCELEME
 • I. -GENEL OLARAK-543
 • II. -ÖN İNCELEME DİLEKÇELERİN KARŞILIKLI VERİLMESİNDEN SONRA YAPILIR-546
 • III. -ÖN İNCELEME TAMAMLANMADAN VE GEREKLİ KARARLAR ALINMADAN TAHKİKATA GEÇİLEMEZ VE TAHKİKAT İÇİN DURUŞMA GÜNÜ VERİLEMEZ-547
 • IV. -ÖN İNCELEMENİN KAPSAMI-548
 • V. -ÖN İNCELEMENİN YAPILMASI USÛLÜ-551
 • A. -Duruşmasız (Dosya Üzerinden) Ön İnceleme-552
 • B. -Duruşmalı Ön İnceleme-554
 • VI. -BASİT YARGILAMA USÛLÜNDE ÖN İNCELEME-557
 • VII. -KANUN YOLLARI BAKIMINDAN ÖN İNCELEME-559
 • A. -İstinaf Kanun Yolunda-560
 • B. -Temyiz Kanun Yolunda Ön İnceleme-561
 • VIII. 6100 SAYILI KANUNA GÖRE YARGILAMA SAFHALARI (VE ÖN İNCELEME)-562
 • A. -Yazılı Yargılama Usûlünde-562
 • B. -Basit Yargılama Usûlünde-563
 • Dokuzuncu Bölüm
 • İSPAT VE DELİLLERLE İLGİLİ GETİRİLEN YENİLİK VE FARKLI HÜKÜMLER
 • I. -GENEL OLARAK-565
 • II. -ÖNEMLİ FARKLILIK VE YENİLİKLER-567
 • Onuncu Bölüm
 • HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
 • I. -HÜKÜM-587
 • A. -Genel Olarak Karar ve Hüküm-587
 • B. -Hükmün Verilmesi ve Tefhimi-593
 • C. -Hükmün Kapsamı, Yazılması, Saklanması ve Taraflara Verilmesi-597
 • D. -Hükmün İmza Edilememesi-614
 • E. -İlâmın Alınması, Kesinleşme Kaydı ve Harçlar-615
 • F. -Kesin Hüküm-627
 • G. -Hükmün Tashihi ve Tavzihi-629
 • 1. -Hükmün Tashihi-629
 • 2. -Hükmün Tavzihi-632
 • II. -DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ-660
 • 1. -Feragat ve Davayı Kabul-660
 • 2. -Sulh-676
 • Onbirinci Bölüm
 • YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM
 • I. -YARGILAMA GİDERLERİ-685
 • A. -Genel Olarak-685
 • B. -Yargılama Giderlerinin Neler Olduğu-688
 • C. - Harç ve Giderlerin Yatırılması-690
 • 1. -Genel Olarak-690
 • 2. -Dava Açılırken Harç ve Avans Ödenmesi Zorunluluğu-690
 • 3. -Delil İkamesi İçin Avans-692
 • 4. -Re’sen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler-692
 • D. -Yargılama Harç ve Giderlerinden Sorumluluk-695
 • 1. -Yargılama Harç ve Giderleri Kural Olarak Davada Haksız Çıkan Tarafa Yükletilir-695
 • 2. -Yargılama Harç ve Giderlerinin Haksız Çıkan Tarafa Yükletilemeyeceği Hâller-699
 • 3. -Yargılama Giderlerinin Davanın Taraflarına Yükletilmesi Kuralının İstisnaları-708
 • 4. - Bazı Özel Hâllerde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk-709
 • a. -Asli Müdahalede-709
 • b. -Fer’i Müdahalede-710
 • c. -Davanın Konusuz Kalması Halinde-711
 • d. -Usule İlişkin Nihaî Kararlarda Yargılama Gideri-712
 • aa. -Usule İlişkin Nihaî Kararla Davanın Sona Erdiği Hâllerde-712
 • bb. -Usule İlişkin Nihaî Kararla Davanın Sona Ermediği Görevsizlik, Yetkisizlik veya Gönderme Hâllerinde-713
 • e. -Davaların Birleştirilmesinde-714
 • f. -İhtiyati Tedbir Kararında-714
 • g. -Karşılık Davada-715
 • h. -Davaların Birleştirilerek Görülmesinde-715
 • ı. -Mecburi Dava Arkadaşlığında ve Müteselsil Sorumlulukta-716
 • i. -Dosyanın İşlemden Kaldırılmasında-717
 • j. -Adlî Yardım (Müzaheret) Hâlinde-717
 • k. -Davada İradî Olarak Taraf Değişikliği Yapılmasında-717
 • E. -Nihaî Karardan Önce Yapılmış Olan Yargılama Giderlerinin Hüküm Fıkrasında Açıkça Gösterilmesi Gerekir-718
 • F. -Hükümden Sonraki Yargılama Giderlerini Hangi Tarafın Ödeyeceği, Miktarı ve Dökümü Mahkemece İlâmın Altına Yazılır-720
 • G. -Avansın İadesi-720
 • II. -ADLÎ YARDIM-721
 • A. -Adlî Yardımdan Yararlanacak Kişiler-721
 • B. -Adlî Yardımın Kapsamı-722
 • C. -Adlî Yardım Talebi-722
 • D. -Adlî Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili-722
 • E. -Adlî Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi-723
 • Onikinci Bölüm
 • DİĞER BAZI KONULARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE GETİRİLEN YENİ HÜKÜMLER
 • I. -YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELERDEN -HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI- İLE -DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ--725
 • A. -Hukuki Dinlenilme Hakkı-725
 • B. -Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü-726
 • II. -HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIĞI VE REDDİ-729
 • III. -KANUN YOLLARI-731
 • A. -İstinaf ve Temyiz Kanun Yolu-731
 • B. -Yargılamanın İadesi-736
 • IV. -ÇEKİŞMESİZ YARGI-738
 • V. -GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMALAR-743
 • A. -İhtiyatî Tedbir-743
 • B. -Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukukî Korumalar-751
 • VI. -TAHKİM-753
 • VII. -BAŞKA KANUNLARDA DÜZENLENMESİ NEDENİYLE YER VERİLMEYEN HÜKÜMLER-762
 • VIII. Başka Kanunlarda Düzenlenmemesi Nedeniyle 6100 Sayılı Kanunda Yer Verilen Hükümler-763
 • Onüçüncü Bölüm
 • HÂKİMİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU
 • I. -GİRİŞ-765
 • II. -ÜLKEMİZDE 14. 02. 2011 TARİHİNE KADAR UYGULANAN SORUMLULUK SİSTEMİ-766
 • A. -Genel Olarak-766
 • B. -Ceza Hâkimleri ve Cumhuriyet Savcılarının Hukukî Sorumlulukları-768
 • C. -Tetkik Hâkimlerinin Hukukî Sorumluluğu-770
 • D. -Yüksek Yargı Mensuplarının Hukukî Sorumluluğu-770
 • III. -KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SORUMLULUK SİSTEMLERİ-774
 • IV. -ULUSLARARASI BELGELERDE HÂKİMLERİN HUKUKÎ SORUMLULUĞUNA DAİR YER ALAN BAZI TEMEL İLKELER VE TAVSİYE KARARLARI-775
 • V. -SİSTEMİN ELEŞTİRİSİ VE YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMASI İHTİYACI-778
 • VI. -6100 VE 6110 SAYILI KANUNLARLA GETİRİLEN SORUMLULUK SİSTEMİ-780
 • A. -Konuyla İlgili Madde Metinleri-780
 • 1. -6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun İlgili Maddeleri-780
 • 2. -9/2/2011 Tarihli ve 6110 Sayılı Kanununun İlgili Maddeleri-781
 • B. -AÇIKLAMA-784
 • 1. -6100 Sayılı Kanun Hükümleri Açısından-784
 • 2. -6110 Sayılı Kanun Açısından-786
 • 3. -6100 Sayılı Kanun ile 6110 Sayılı Kanun Hükümlerinin Birlikte Değerlendirilmesi-789
 • VII. -4/12/2004 TARİHLİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNATA DAİR ESAS VE USULLER-792
 • VIII. KONUYLA İLGİLİ OLARAK 6100 VE 6110 SAYILI KANUNLARIN DÜZENLEME FARKLILIKLARI VE DEĞERLENDİRME-796
 • A. -Devlet Aleyhine Açılacak Tazminat Davası Süresi Yönünden-796
 • B. -Rücu Davası Yönünden-797
 • Ondördüncü Bölüm
 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 3. MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCE VE ÖNERİLER
 • I. -GİRİŞ-803
 • II. -6100 SAYILI KANUNDA İSTİNAF MUHAKEMESİ-805
 • III. -6100 SAYILI KANUNA, 6217 SAYILI KANUNLA EKLENEN GEÇİCİ 3. MADDE HÜKMÜ-805
 • IV. -GEÇİCİ 3. MADDE HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-806
 • V. -ÖNERİ-811
 • Onbeşinci Bölüm
 • HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
 • I. -HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU MADDE FİHRİSTİ-813
 • II. -12/1/2011 TARİHLİ VE 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU-829
 • III. -6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU MADDELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI LİSTESİ-1242
 • IV. -YARGITAY KANUNU-1251
 • V. -ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN-1280
 • VI. -TEBLİGAT KANUNU-1293
 • VII. -2/7/1964 TARİHLİ VE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN İLGİLİ MADDELERİ-1307
 • VIII. -YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI-1317
 • IX. -ADALAET BAKANLIĞINCA ÇIKARILAN TARİFELER-1358
 • A. -Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi-1358
 • B. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi-1360
 • C. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi-1360
 • D. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi-1362
 • KAYNAKÇA-1363

Ek Bilgi

Ürün Kodu 138384
Yayın Tarihi 2012 Ocak
Barkod 9786055336318
ISBN 9786055336318
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Zekeriya Yılmaz