Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun
Toplantı ve Karar Alma Usulleri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun
Toplantı ve Karar Alma Usulleri

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Toplantı ve Karar Alma Usulleri

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
132
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750274961

Stok Durumu: Stokta var

90,00 TL

Detayları

Kitapta öncelikle; yönetim kurulu toplantılarına ve karar alma sürecine etkileri olması sebebiyle anonim şirketlerde yönetim kurulunun organsal düzen içindeki yerinin önemi, yönetim kurulu üye oluşumu, üyelerin seçilmesi ve atanması, üyeliğin sona erme halleri ve yönetim kurulu ile üyeler arasındaki hukuki ilişkiden bahsedilmiştir. Ardından, anonim şirketin en temel görevinin şirketi yönetmek olması sebebiyle yönetim kurulunun yönetim yetkisine ve temsil yetkisine de yer verilmiştir.

Kitabın temelini oluşturan yönetim kurulu toplantılarında hâkim esaslara ayrıntılı bir şekilde yer verilerek, bu başlık altında; toplantı daveti yapabilecek kişilere ve toplantıda kimlerin yer alacağına değinilmiş, toplantı hallerinde yönetim kurulu üyelerinin hak ve yükümlülüklerinin neler olduğundan bahsedilerek, toplantı ve karar alma esaslarına uyulmadığı takdirde üyelerin sorumluluklarının neler olduğu ve toplantı neticesinde alınan kararların geçersizliği ile yaptırımı konular da anlatılmıştır.

Yönetim kurulunun toplanma ve karar alma yetersayılarının TTK ile getirilen yeniliklerine ve yönetim kurulunun toplanma biçimlerine değinilerek; teknolojik gelişmelerin artması, bu yönde ihtiyacın doğması ve kayıt edilebilir özelliğinin mevcudiyeti sebebiyle yönetim kurulunun toplanma biçimlerinden olan elektronik ortamda toplantının tarihçesine, amacına, koşullarına, işleyişine ve toplantı yapılmaksızın karar alınma yöntemine de kitapta ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Son olarak, toplantıda yönetim kurulu üyelerinin oy kullanma biçimlerine, oyların eşit çıkması halinde nasıl karar alınacağına ve toplantı yeter sayısına yer değinilerek, toplantı neticesinde toplantı tutanağının nasıl düzenleneceğinden ve toplantıda son çare ilkesi gereklerine uyularak toplantıdan çıkarılma hususundan da bahsedilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Elektronik Ortamda Toplantı Süreçleri ve İşleyişi
Toplantı Yapılmaksızın Karar Alınması
Toplantı ve Karar Alma Esasları

İçindekiler

Önsöz 7
Kısaltmalar 13
GİRİŞ 15
BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU
I. ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULUN ORGANSAL DÜZEN İÇİNDEKİ YERİ 17
A. Organ Kavramı 17
B. Yönetim Kurulunun Organ Sıfatı 19
C. Yönetim Kurulunun Diğer Organlarla İlişkisi 21
II. YÖNETİM KURULU 23
A. Oluşumu 23
1. Üye Sayısı 23
2. Üyelerin Nitelikleri 26
a. Kanunda Aranan Nitelikler 26
aa. Üyelerin Gerçek veya Tüzel Kişi Olması 26
bb. Ehliyet 28
cc. Seçilme Engellerinin Bulunmaması 29
dd. Pay Sahipliği Koşulunun Aranmaması 30
b. Esas Sözleşmede Yer Alan Kayıtlar 30
3. Üyelerin Seçimi ve Atanması 32
a. Genel Kurul Tarafından Seçim 32
b. Esas Sözleşmeyle Atanma 33
c. Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kurulunda Temsili 33
d. Yönetim Kurulu Tarafından Seçilme 34
e. Sermaye Piyasası Kurulunca Atama 36
f. Belirli Grupların Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi 38
B. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği 41
C. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 43
1. Azil 43
2. İstifa 45
3. Diğer Sebepler 46
III. YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ 48
A. Yönetim Yetkisi 48
1. Genel Olarak 48
2. Yönetim Kurulunun Devredilmez ve Vazgeçilmez Görev ile Yetkileri 49
a. TTK m. 375’te Sayılanlar 51
aa. Şirketin Üst Düzeyde Yönetimi ve Bunlarla İlgili Talimatların Verilmesi 51
bb. Şirket Yönetim Teşkilatının Belirlenmesi 52
cc. Muhasebe, Finans Denetimi ve Finansal Planlama Düzeninin Kurulması 53
dd. Müdürlerin ve Aynı İşleve Sahip Kişiler ile İmza Yetkisini Haiz Bulunanların Atamaları ve Görevden Alınmaları 54
ee. Üst Gözetim 55
ff. Defterlerin Tutulması, Yıllık Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Açıklamasının Düzenlenmesi, Genel Kurul Toplantıların Hazırlanması ve Genel Kurul Kararlarının İcrası 56
b. Diğer Görev ve Yetkileri 58
3. Yönetimin Devri 58
B. Temsil Yetkisi 60
1. Temsil Yetkisinin Kapsamı 60
2. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 62
3. Temsil Yetkisinin Devri 63
C. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Delegasyonu 64
İKİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASINDA
HÂKİM ESASLAR
I. TOPLANTIYA DAVET 67
A. Davete Yetkili Olanlar 67
1. Yönetim Kurulu Başkanı 67
2. Yönetim Kurulu Üyesi 68
B. Davetin Şekli 68
II. TOPLANTIYA KATILACAKLAR 70
A. Yönetim Kurulu Üyeleri 70
B. Komite ve Komisyonların Üyeleri 70
C. Diğer Kişiler 72
III. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TOPLANTI SEBEBİYLE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 72
A. Bilgi Alma ve İnceleme Hakları 72
B. Söz Alma, Müzakereye Katılma ve Oy Hakları 74
C. Huzur Alma Hakları 75
D. Müzakerelere Katılma Yasağı 76
IV. TOPLANTI VE KARAR ALMA ESASLARINA UYMAMA SEBEBİYLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU 78
A. Genel Olarak Sorumluluk 78
B. Toplanma Esaslarına Uymama Sebebiyle Sorumluluk 79
1. Toplantıya Katılmama Sebebiyle Sorumluluk 79
2. Özel Olarak Başkanın Sorumluluğu 80
C. Karar Alma Esaslarına Uymama Sebebiyle Sorumluluk 80
1. Oluşmamış Kararların Uygulanmasından Sorumluluk 80
2. Çekimser Oy Kullanma Sebebiyle Sorumluluk 81
V. TOPLANTIDA ALINAN KARARLARIN GEÇERSİZLİĞİ VE YAPTIRIMI 81
A. Yokluk 81
B. Butlan 83
1. Türk Ticaret Kanunu m. 391’de Sayılan Butlan Halleri 83
a. Eşit İşlem İlkesine Aykırı Olan Kararlar 83
b. Diğer Organların Devredilemez Yetkilerine Giren, Temel Yapıya Uymayan veya Sermayenin Korunması İlkesini Gözetmeyen Kararlar 84
c. Pay Sahiplerinin Haklarını İhlal Eden Kararlar 85
2. Genel Hükümlere Göre Butlan Halleri 86
C. İptal Edilebilir Kararlar 87
1. TTK Sisteminde İptal Edilebilirlik 87
2. Sermaye Piyasası Sisteminde İptal Edilebilirlik 87
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE
KARAR ALMA USULLERİ
I. YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA GÜNDEM 89
A. Gündemin Önemi 89
B. TTK’nin Yaklaşımı 89
II. TOPLANTI YETER SAYISI 90
III. YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA BİÇİMLERİ 91
A. Fiziki Toplantı 91
B. Elektronik Ortamda Toplantı 92
1. Elektronik Ortamda Toplantının Tarihçesi 92
2. Elektronik Ortamda Toplantı Yapılmasının Amacı 93
3. Elektronik Ortamda Toplantı Yapılmasının Koşulları 94
4. Elektronik Ortamda Toplantının İşleyişi 96
5. Elektronik Toplantısında Şirketlerin Uyacakları Yükümlülükleri 98
6. Elektronik Ortamda Toplantıya Katılım, Görüş Bildirme ve Oy Verme 99
7. Elektronik Ortamda Karar Alma Esasları 100
8. Elektronik Ortamda Toplantıda Sorumluluk 101
IV. OYLAMA YAPILMASI 101
A. Üyelerin Oy Kullanma Şekilleri ve Oyun Geçerliliği 101
B. Oyların Eşit Çıkması 103
V. TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ 104
VI. TOPLANTILARDA KARARLAR 105
A. Kararların Alınması 105
1. Müzakere Edilerek Karar Alınması 106
2. Yönetim Kurulunun Toplantı Yapmaksızın Karar Alması (Elden Dolaştırma Yöntemi) 108
a. Yönetim Kurulunun Toplantı Yapmaksızın Karar Almasının Amacı 108
b. Yönetim Kurulunun Toplantı Yapmaksızın Karar Alınmasının Şartları 109
B. Karar Defteri 111
C. Karar Yetersayısı 113
D. Toplantıda Alınan Kararların Hukuki Niteliği 114
VII. TOPLANTIDAN ÇIKARMA 115
A. Toplantıdan Çıkarmaya Yetkili Organ 115
B. Çıkarma Nedenleri 116
C. Çıkarma Kararının Uygulanması 117
SONUÇ 119
Kaynakça 125
Kavram Dizini 131

Ek Bilgi

Ürün Kodu 158241
Yayın Tarihi 2022 Şubat
Barkod 9789750274961
ISBN 9789750274961
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Gizem Özker