Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Avukatın Öz-El Kitabı

Hızlı Gözat

Avukatlık Rehberi
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
1269
Boyut :
14x21
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786257603089

Stok Durumu: Stokta var

235,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

ANAYASA YARGISI (Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU)

Anayasa Mahkemesinin Varlık Nedeni Ne?

Anayasa Mahkemesi Kararı Örneği

Anayasa Mahkemesi Başvuru Örneği

UYUŞMAZLIK YARGISI (Av. Begüm GÜREL)

Giriş

Uyuşmazlık Yargısı

    Adli Yargı

1.1. Yargıtay

Daireler

A- Hukuk Daireleri

B- Ceza Daireleri

C- Yargıtayda Temyiz İncelemesi ve Duruşma

1.2. Bölge Adliye Mahkemeleri

    Hukuk Mahkemeleri Hukuk Yargılaması
    Asliye Hukuk Mahkemeleri
    Sulh Hukuk Mahkemeleri
    Uzmanlık Mahkemeleri (Özel Görevli Mahkemeler)

3.1. Aile Mahkemesi

3.2. Asliye Ticaret Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi)

3.3. İş Mahkemesi

3.4. Kadastro Mahkemesi

3.5. Tüketici Mahkemesi

3.6 Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

3.7. İcra Hukuk Mahkemeleri (İcra Tetkik Mercii)

    Ceza Mahkemeleri ve Ceza Yargılaması
    Asliye Ceza Mahkemesi
    Ağır Ceza Mahkemesi
    Uzmanlık Mahkemeleri

Çocuk Mahkemeleri

Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri

İcra Ceza Mahkemesi

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

Şikâyet

    İdari Yargı

2.1. Danıştay

Daireler

2.2. Bölge İdare Mahkemesi

İdare ve Vergi Mahkemeleri

    İdare Mahkemesi
    Vergi Mahkemesi

Sonuç

AVUKATLIK HUKUKU (Av. Atilla ÖZEN)

I- Avukatlığın Mahiyeti

    II- Avukatın Hak ve Yetkileri
    III- Avukatın Yükümlülükleri
    IV- TBB Meslek Kuralları
    V- Avukatlık Bürosu ve Avukatın Çalışma Şekilleri
    VI- Baro Levhasından Silinme ve Baronun Verdiği Kararlara İtiraz
    VII- Avukatın Yasaklılık Halleri
    VIII- Görev Suçlarında Yargılama Usulü
    IX- Avukatın Hukuki Sorumluluğu
    X- Disiplin Muhakemesi
    XI- Avukatlık Sözleşmesi
    Avukatlık Sözleşmesi

DİLEKÇE (Av. M. Ufuk TEKİN)

    Dilekçenin Öğeleri
    Biçime Dair Öğeler
    İçeriğe Dair Öğeler
    Bir Dilekçenin Anatomisi
    Hazırlık
    Yazım
    Bitirirken
    Kısa Kısa

SÖZLEŞMELER HUKUKU (Av. Zafer İŞERİ)

A. Sözleşme Nasıl Yazılır, Esaslı Unsurları Nelerdir?
B. Sözleşme Türleri
C. Şekil Şartı Olan Sözleşmelerde Şekil Şartlarının Yerine Getirilmesi
D. Sözleşmenin Geçerliliğini Etkilememekle Birlikte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
E. Kira Sözleşmesi Örneği

TEBLİGAT HUKUKU (Av. Ümit ORTAK)

    Giriş
    Tebligat Hukukunun Gerekliliği
    Tebligatın Tanımı ve Unsurları
    Tebligat Yapmaya Yetkili Kurumlar
    Tebligatta Şekil
    Tebligat Çıkarma Yetkisi
    Tebligat Türleri
    Tebliğ Mazbatası
    Tebligatın Muhatabı
    Tebligatın Yapılacağı Yer
    Tüzel Kişiye Tebligat
    Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat
    Belirli Bir Yerde Devamlı Olarak Meslek veya Sanatını İcra Edenlere Tebligat
    Tebliğ İmkansızlığı veya Tebellüğden İmtina
    Yabancı Ülkelere Gönderilecek Tebliğ Evrakı
    Usulsüz Tebligat
    Tebligat Hukukunun Cezai Hükümleri
    Usulsüz Tebligat Şikayeti
    Örnek Yargıtay Kararları

 

HAKİMİN REDDİ (Av. Ümit ORTAK)


ARABULUCULUK (Av. Arb. Neyir Şeyda MUSAL)

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden “Arabuluculuk”

Arabuluculuk Modelleri

Arabuluculuğun Temel İlkeleri

Türkiye’de İhtiyari Arabuluculuk ve Dava Şartı Arabuluculuk

Arabuluculuk Süreci

CEZA MUHAKEMESİNDE KANUN YOLLARI (Ali PARLAR, İst. BAM Cumhuriyet Savcısı)

    Kanun Yollarına İlişkin Genel Açıklamalar
    OLAĞAN KANUN YOLLARI
    İtiraz Kanun Yolu
    İSTİNAF KANUN YOLU
    İstinaf Kanun Yolunun Tanımı
    İstinaf Yoluna Tabi Olan ve Olmayan Hükümler

İstinaf İstemi ve Süresi

    İstinaf İsteminin Süresi
    İstinaf Başvurusunun Şekli

III. TEMYİZ KANUN YOLU

    Temyiz kanun yolunun tanımı
    CMK 286. Maddesine Göre Temyiz Edilebilen ve Edilemeyen Hükümler

III. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi
    Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı (CMK 308/A. md.)
    B) İtiraz Yetkisi, Süresi, Şekli, Mercii
    C) İtiraz Sebepleri
    KANUN YARARINA BOZMA
    YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ KANUN YARARINA BAŞVURMASI
    YARGILAMANIN YENİLENMESİ

Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri

İnfazın Geri Bırakılması veya Durdurulması

Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller

Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri

Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl

Bir Suça Dayanan Yenileme İstemlerinin Kabulü Koşulları

Yenileme İstemi Hakkında Uygulanacak Hükümler

Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı Kararı ve Mercii

Yenileme İsteminin Kabule Değer Görülmemesi Nedenleri ve Kabulü Hâlinde

Yapılacak İşlem

Delillerin Toplanması

Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi, Aksi Takdirde Kabulü

Duruşma Yapılmaksızın Yenileme İsteminin İncelenmesi

Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm

 
HUKUK DAVALARI (Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN).

1. DAVA NEDİR?

    DAVA ŞARTLARI
    DAVA TÜRLERİ

4. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI
5. DAVAYA VEKALET

SULH HUKUK DAVALARI (Av. Paluri Arzu (KAL) DEMİRÇİ)

Sulh Hukuk Mahkemeleri

Çekişmesiz Yargı

Sulh Hukuk Davalarına Örnekler

AİLE HUKUKU DAVALARI (Av. Eray KARINCA)

BİRİNCİ BÖLÜM

AİLE HUKUKUNA GİRİŞ

I- AİLE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ

II- AİLE HUKUKUNUN TEMEL KAYNAKLARI

III- HAKİMİN EVLİLİK BİRLİĞİNE MÜDAHALESİ

İKİNCİ BÖLÜM

NİŞANLANMA ve EVLENME

I- NİŞANLANMA

II- EVLENME

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BOŞANMA

I- ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

II- GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ

III- MUTLAK BOŞANMA SEBEPLERİ

IV- NİSBÎ BOŞANMA SEBEPLERİ

V-GEÇİCİ ÖNLEMLER

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE TEMEL İLKELER

I- MAL REJİMİ

II- MAL REJiMİNİN SONA ERMESİ (M.225)

III- YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ

BEŞİNCİ BÖLÜM

KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

I- GİRİŞ

II- 6284 SAYILI KANUN

III- ULUSLARARASI BELGELER

EVLÂT EDİNME (Hakim Erol KARAASLAN)

EVLÂT EDİNME

    Genel Olarak
    Hukuki Zemin
    Küçüklerin Evlât Edinme Koşulları

4.Ergin ve Kısıtlıların Evlât Edinme Koşulları

    Nüfusa Tescil
    Evlât Edinmenin Sonuçları
    Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması
    Evlât Edinmede Usule İlişkin Esaslar

SOY BAĞI (Hakim Erol KARAASLAN)

    Genel Olarak
    Hukuki Zemin
    Soy Bağının Kurulması
    Soy Bağının Reddi

 MİRAS HUKUKU (Em. Hakim Zarife Zerrin TOGAY)

    Miras
    Muris
    Tereke
    Mirasçı

4.1. Yasal Mirasçılar

    Saklı Pay (Mahfuz Hisse)
    Miras Bırakanın Tasarruf Oranı
    Tenkis
    Muris Muvazaası
    Mirasçıların Açtığı Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davaları
    Tasarruf Oranına Etkileri
    Tenkis Davası
    Terekenin Tespiti-Defter Tutulması
    Mirasın Geçme İlkeleri
    Terekede El Birliği Müşterek Mülkiyet
    Borçlardan Sorumluluk
    Mal Rejimi Tasfiyesi
    Mirasın Açılması
    Görülecek Davalarda Yetki
    Mirasta Hak Sahipliği
    Gaiplik Mirasçılığı
    Geri Verme
    Zamanaşımı
    Gaibe Düşen Miras
    Miras Hukuku Temel Kavramları
    Ölüme Bağlı Tasarruflar
    Miras Sözleşmesi
    İrade Sakatlığı
    Vasiyetname Şekilleri: (Tmk 531-541 M.)
    Mirasçılığı Sona Erdiren Sebepler

GAYRİMENKUL DAVALARI (Av. Murat SAYIN)

GİRİŞ

    Gayrimenkul Davalarının Yargılama Süresi
    Taşınmaz Üzerindeki Ayni Hakka İlişkin Dava Kavramı
    Gayrimenkul Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkemeler
    Gayrimenkul Dava Türleri
    EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN'İ) DAVASI
    İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI
    MİRASTA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
    KAT MÜLKİYETİ KURULMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
    ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNDE KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ
    TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI
    İSTİHKAK DAVASI
    ŞUFA DAVASI (ÖN ALIM HAKKI DAVASI)

KİRA VE TAHLİYE DAVALARI (Av. Osman OY)

I- KİRA SÖZLEŞMELERİ

1- KİRA SÖZLEŞMELERİYLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

1.1- Kira Sözleşmesinin Tarafları

II- KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARI

1- KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARININ MAHİYET VE KAPSAMI

2- KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRA TESPİT DAVALARI

3- KİRA UYARLAMA DAVALARI

4- TAHLİYE DAVALARI

 
KAT MÜLKİYETİ DAVALARI (Hakim Ramazan ORUÇ)

KAT MÜLKİYETİ KANUNU İLE İLGİLİ HUKUK DAVALARI

GİRİŞ

TİCARİ DAVALAR (Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU)

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İş

    Kavram
    Ticari İşin Ölçütleri

III. Ticari İşlere Bağlanan Sonuçlar

Ticari Yargı

    Mutlak Ticari Davalar
    Bir Ticari İşletmeyi İlgilendirmesi Kaydıyla Ticari Davalar

III. Nispi Ticari Davalar

Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın Sonuçları

    Tacir Sıfatı
    Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları

Haksız Rekabet

    Tanım ve Unsurlar
    Başlıca Haksız Rekabet Halleri

III. Haksız Rekabetin Yaptırımları

Marka

Ticari Temsilci

Acente

    Unsurları
    Acentenin Borçları

III. Acentenin Hakları

    Acenteliğin Sona Ermesi ve Sonuçları
    Acentelik Hükümlerine Tabi Kişiler

Ticari Defterler

    Tutulması Gereken Defterler
    Ticari Defterlerin Delil Olması

III. Ticari Defterlerin Teslimi ve İbrazı

Şirketler Hukuku

Şirket Kavramı

Adi Şirket

Ticaret Şirketleri

Anonim Şirket

    Tanım
    Unsurlar

III. Özellikleri

    Türleri
    Kuruluş
    Genel Kurul

VII. Yönetim Kurulu

VIII. Anonim Şirketlerde Pay Devri

    Anonim Şirketlerde Ortağın Ölümünün Şirkete Etkisi
    Şirketin Tasfiyesi
    Anonim Şirketin Feshi

Limited Şirket

    Tanım ve Özellikler
    Kuruluş

III. Anonim Şirket ile Limited Şirketin Karşılaştırılması

    Müdürler
    Limited Şirkette Çıkma ve Çıkarılma
    Limited Şirketlerde Pay Devri

VIII. Şirketin Tasfiyesi

Şirketler Topluluğu

Yapısal Değişiklikler

    Birleşme
    Bölünme

III. Tür Değiştirme

    Yapısal Değişikliklerde Davalar

Hissedarlar/Pay Sahipleri/Ortaklar Sözleşmesi

Kıymetli Evrak Hukuku

    Tanım
    Kambiyo Senetleri

III. Teminat Senetleri

İCRA İFLAS HUKUKU (Yavuz SÜPHANDAĞ, İcra Md. Yrd.)

    İcra ve İflas Hukuku
    İlamların İcrası
    İlamsız İcra
    Takip Talebi
    Ödeme Emrine İtiraz
    İtirazın Kaldırılması
    İtirazın İptali
    Mal Beyanı
    Haciz

10- Haciz İhbarnamesine İtiraz

11- Taahhüdü İhlal

12- Nafaka Ödememe

13- İstihkak İddiasi

14- Paraya Çevirme

15- Rehnin Paraya Çevrilmesi

16- Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi

17- İpoteğin Paraya Çevrilmesi

18- Bono-Poliçe-Çek

19- İhtiyati Haciz

20- Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi

21- İptal Davası

22- Konkordato


İŞ HUKUKU DAVALARI (Av. Zeynep Öncü UYGUN)

İşçi Kime Denir?

Genç İşçi Kime Denir?

Çocuk İşçi Kime Denir?

İşveren Kime Denir?

İş Yeri Nedir?

Hangi Durumlarda İş Yeri, İş Yeri Olarak Kabul Edilir?

İşveren Vekili Kime Denir?

İşveren Vekili Sıfatıyla Kim Sorumludur?

İşveren Sorumluluğu Nedir?

Asıl İşveren ve Alt İşveren Kime Denir?

İş Kanunu’nun Amacı Nedir?

İş Yerini Bildirme

İş Yeri Devri

Geçici İş İlişkisi

İş Şartlarını Bildirme Yükümlülüğü

Sürekli İş

Analık İzni

Günlük Çalışma Süresi

Deneme Süresi

İşçinin Yetersizliği Sebebiyle Fesih

İşe İade

Çalışma Koşul Değişimi

İşçinin Feshi

    Sağlık Sebepleri
    Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri

III. Zorlayıcı Sebepler

İşverenin Haklı Nedenle Feshi

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

I- Sağlık Sebepleri

II- Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri

III- Zorlayıcı Sebepler

İşçiyi iş yerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması

IV- İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması Halinde Devamsızlığın İş Kanunu’nun 17. maddedeki Bildirim Süresini Aşması

İş Arama İzni

Toplu İşçi Çıkarma

Askerlik Durumu

Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma

Ücret Ödenmemesi

Fazla Çalışma

Yıllık İzin

Çalışma Süresi

Ara Dinlenmesi

Gece Çalışması

Çocukların Çalışma Şartları

Mazeret İzinleri

Zamanaşımı Süreleri

Hizmet Tespiti Davaları

İşçilik Alacağı Davaları

Arabuluculuk

İkale Sözleşmesi

 
TÜKETİCİ HUKUKU DAVALARI (Av. Çağrı Ayhan ŞENEL)

1- AYIPLI MAL

2- AYIPLI HİZMET

3- TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ

4- TÜKETİCİ DAVALARI

TÜKETİCİ TARAFINDAN AÇILABİLECEK DAVALAR

    Ayıplı Mal ve Hizmet Nedeniyle Açılan Davalar
    Menfi Tespit Davaları ve Alacak Davaları

III. Uyarlama Davaları

    İfa Etmeme Nedeniyle Sorumluluk Davaları
    Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Düzenlenen Sözleşmelerle İlgili Davalar


 FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HUKUKU DAVALARI (Av. Uzm. Arb. Gül Banu KIRTOK)

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİNDE, TAZMİNAT VE HAKSIZ REKABET DAVALARINA GENEL BAKIŞ

    FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİNDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
    SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİNDE, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
    FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİNDE HAKSIZ REKABET DAVALARI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (Av. Arb. Mine DEMİREZEN)

    KANUN’UN KAPSAMI VE KANUN’A UYGUN OLARAK KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI
    VERİ İŞLEME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
    KANUN’DAN KAYNAKLANAN HAKLAR

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
 

CEZA DAVALARI (Dr. Suat ÇALIŞKAN, C. Savcısı)

CEZA DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME


FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUMUZDA CEZAİ KORUMA (Dr. İhsan BAŞTÜRK, Yargıtay Üyesi)

Giriş ve Kavram

    FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, NİTELİĞİ VE KAPSAMI 1086
    FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN CEZA NORMLAR

Ek Bilgi

Ürün Kodu 157028
Yayın Tarihi 2021 Eylül
Barkod 9786257603089
ISBN 9786257603089
Yayınevi Platon Hukuk
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ali Parlar, Atilla Özen, Begüm Gürel, Çağrı Ayhan Şenel, Ender Ethem Atay, Eray Karınca, Erol Karaaslan, Gül Banu Kırtok, İbrahim Özden Kaboğlu, İhsan Baştürk, M. Ufuk Tekin, Mine Demirezen, Murat Sayın, Murat Topaloğlu, Neyir Şeyda Musal, Osman Oy, Paluri Arzu Kal Demirçi, Ramazan Oruç, Seyithan Deliduman, Suat Çalışkan, Ümit Ortak, Yavuz Süphandağ, Zafer İşeri, Zerrin Tokay, Zeynep Öncü Uygun