Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

21. Yüzyıl Tahkim Hukukunda Üç Önemli Reform

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
502
Boyut :
17,5 x 24,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786054823079

Stok Durumu: Stokta var

110,00 TL

Detayları

"I. 21. Yüzyıl, tahkim hukuku alanında yeni oluşumları yansıtan üç önemli reformun tanığı olmuştur. Bunların ilki 2010 tarihli UNCITRAL Tah-kim Kuralları (Arbitration Rules as revised in 2010); ikincisi 13 Ocak 2011 tarihli Décret’yle Fransız Hukuk Yargılaması Kanununda “tahkim kuralla-rının yenilenmesi”ne ilişkin Fransız tahkim reformu; üçüncüsü de Milletle-rarası Ticaret Odasının 2012 tarihli yeni Tahkim Kurallarıdır (Arbitration Rules).

1. UNCITRAL Kurallarına dayalı tahkimde, ilk önemli reform 1976 tarihli UNCITRAL Tahkim Kurallarının re-vize edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 1976 yılını izleyen 30 yıl içinde hem ticari teşebbüsler arasındaki uyuşmazlıklarda; hem de “yatırımcı” ile “Devlet” arasındaki “yatırım uyuşmazlıkları”nda yaygın bir uygulama alanı bulan UNCITRAL Tahkim Kuralları, ayrıca çeşitli kurumsal tahkim sistemleri-ne sunulan uyuşmazlıkların çözümünde de zaman zaman kullanılmıştır. Bu gelişimde, “İran-ABD Talepler Mahkemesi”nin (Iran-US Claims Tribunal) uygulaması önemli bir kilometre taşı teşkil etmiştir. Bu durumun fark edilmesi nedeniyle Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu’nun (UNCITRAL), II. No’lu Çalışma Grubuna 2006 yılında ver-miş olduğu talimatla, 1976 tarihli Tahkim Kuralları, sözü geçen Çalışma Grubu tarafından gözden geçirilmiş; talimat uyarınca 1976 Kurallarının sis-tematiğine sadık kalan, ancak tahkim hukuku alanındaki en yeni gelişmeleri benimseyen ve özellikle uygulamanın çözümlerini yansıtan revize edilmiş 2010 Kuralları farklı hukuk düzenlerine sahip ülkeler bakımından da kabul edilebilecek bir içerikle ilgili çevrelerin kullanımına sunulmuştur. Yazar, 2010 Kurallarını oluşturan UNCITRAL Çalışma Grubu II’de Türk delegesi olarak revizyon çalışmalarının büyük bölümüne katılmıştır.

Eserin Birinci Bölümünde UNCITRAL Tahkim Kuralları 2010’la ilgili açıklamalar yapılmıştır. Eserin Dördüncü Bölümünde ise UNCITRAL Tahkim Kuralları 2010’un çevirisi sunulmuştur. Türkçe çeviri, UNCITRAL Sekreteryası’nın izniyle yazar tarafından yapılmış; ayrıca kullanıcılara kolaylık olması amacıyla 2010 Kuralları’nın İngilizce ve Fransızca metinleri de sunulmuştur. 2010 Kurallarının resmi metinleri de BM’in resmi dillerinde (Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça) yayınlanmış bulunmaktadır. Eserde sunduğumuz çeviri 2010 Kurallarının Türkçe ilk çevirisidir. Yazar, 2010 Kurallarının Türkçeye çevrilmesi ve yayınlanması izni için BM UNCITRAL Sekreteryası’na ve UNCITRAL Sekreteri Sayın Renaud Sorieul’e içtenlikle teşekkür eder.

2. 2011 Fransız Tahkim Hukuku reformu, tahkim hukukunda, 21.Yüzyılın tanık olduğu ikinci önemli reformdur. Fransa’da tahkim hukuku alanındaki ilk önem-li reform 1980 ve 1981 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Fransa, 30 yıllık bir uygulamadan sonra, 1980’li yılların tahkim düzenini, uygulamanın verdiği dersler, yabancı tahkim hukuklarındaki gelişmeler ve “uyuşmazlık çözümü seçenekleri”ne (ADR) ilişkin yeni oluşumların ışığında yeni bir düzenleme-ye tabi tutmuştur. 13 Ocak 2011 tarihli Décret’yle, Fransız Hukuk Yargıla-ması Kanunu’nun (Code de procédure civil) tahkime ilişkin IV. Kitabı yeni-den düzenlenmiş; “iç tahkim” ile “uluslararası tahkim” arasında paralellik sağlanmış; tahkim yargılaması basitleştirilmiş ve özellikle “adil yargılama” ilkesi göz önünde bulundurularak devlet mahkemelerine tahkime yardımcı olma görevi (“tahkimi destekleyici yargıç”, juge d’appui) verilmiştir. Böyle-ce, 2011 Tahkim Reformuyla Fransız tahkim hukuku, bu alandaki en yeni gelişmelerle uyumlu duruma getirilmiştir.

Eserde 13. Ocak. 2011 tarihli Décret’in çevirisi verilmiş; ayrıca kullanıcılara kolaylık sağlanması amacıyla da décret’nin Fransızca metni ile İngilizce çevirisi sunulmuştur. Décret’nin İngilizce çevirisi Shearman&Sterling LLP Hukuk Bürosundan Emmanuel Gaillard, Nanou Lleu-Knobil ve Daniela Pellarini tarafından yapılmıştır. Yazar, Fransızca metin yanında İngilizce çevirinin de bu eserde yer almasına izin vermeleri nedeniyle Fransız hukukçularına ve “Paris, the Home International Arbitration’’a teşekkürü borç bilir.

3. 21. Yüzyılın üçüncü önemli tahkim reformu ise, Milletlerarası Tahkim Kurallarının 2012 revizyonudur (ICC, Arbitration Rules)1922 yı-lında uygulanmaya başlayan MTO Tahkim Kuralları 1955, 1975 ve 1988 revizyonlarından sonra 1998 yılında önemli bir revizyondan daha geçiril-miştir.1998 revizyonuna karşın 20. yüzyılın son on yılı ile 21. yüzyılın ilk on yılında ortaya çıkan yeni sorunlar, yeni çözümler, uluslararası yoğun ekonomik gelişmeler, tahkim hukukuna ilişkin öğreti ve uygulamalar MTO tahkiminde de yansımalar yapmış; böylece MTO Tahkim Kuralları iki yıllık bir çalışmadan sonra 2011 yılında önemli bir revizyon görmüştür. Yeni MTO Tahkim Kuralları 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

MTO’nın 2012 Tahkim Kuralları, MTO Türkiye Milli Komitesi tarafından “MTO Tahkim Kuralları” başlığıyla Türkçe olarak yayınlanmış bulunmaktadır. Kurallarının Türkçe çevirisini kullanmak isteyenlere Milli Komite tarafından verilen metin budur. Bu eserde ise, 2012 MTO Tahkim Kuralları, yazar tarafından yeniden çevrilmiş bulunmaktadır. Çeviri İngilizce metinden yapılmış, ancak İngilizce metin hem Fransızca metinle kontrol edilmiş; hem de, hukuk kavramlarıyla ilgili olarak Kuralların Almanca çevirisinden de yararlanılmıştır. Çeviride, ayrıca MTO Türkiye Milli Komitesi’nin “MTO Tahkim Kuralları” adı altında yayınlanmış bulunan çevirisi de göz önü-ne alınmıştır. Tarafımızdan yapılan çeviride, hem daha yeni hukuk sözcükleri kullanılmış; hem de Kuralların resmi metnine daha sadık kalınmıştır. Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Kuralların tarafımızdan çevirisine izin verirken, Kurallarının tahkim uygulamalarında kullanılacak Türkçe çevirisinin MTO Türkiye Milli Komitesi tarafından yaptırılan çeviri olduğunun özellikle belirtilmesini istemiştir. Çeviri izniyle ilgili sorunlar bakımından yazar MTO Yayın Yöneticisi (Publications Manager) Sayın Victoria Hamilton’a teşekkür etmeyi borç bilir.

II. Yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi, bu eserin İkinci Kitabı, 2010 UNCITRAL Tahkim Kuralları’nın, Fransız Tahkim Hukukunu yenileyen 2011 tarihli décret’nin ve 2012 MTO Tahkim Kuralları’nın tarafımızdan yapılan çevirilerine özgülenmiştir.

Çevirilerden sonra, kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla, söz konusu kuralların İngilizce ve Fransızca resmi metinleri de sunulmuştur. Sunulan metinler, eserin basım tarihi itibariyle geçerli olan metinlerdir. Bu nedenle, somut durumlarda, kullanıcıların söz konusu metinlerin son durumlarını internet yoluyla kontrol etmeleri önemle tavsiye olunur.

III. 1. Türk tahkim hukukunun özellikle öğreti bakımından ciddi geli-şimler göstermesine; 2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Ka-nunu’muzun büyük ölçüde UNCITRAL Model Kanunu (2006 revizyonundan önceki 1985 tarihli metin) örnek alınarak hazırlanmasına ve 2011 yılında yenilenen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’muzun Tahkim’e iliş-kin hükümlerinin (11. Kısım, m. 407- 444) önemli derecede 4086 sayılı Kanun’dan aktarılmasına karşın, ülkemizde, kurallarıyla, tahkim hukuku alanındaki yeni gelişimlerden esinlenen ve uluslararası tahkim uygulamasının çözümlerini yansıtan deneyimli ve uluslar arası arenada tanınmış kurumsal tahkim merkezleri mevcut değil-dir. Uzunca bir süreden beri Akdeniz’de bir tahkim merkezi oluşturulması projesinde (ISPRAMED) çalışan yazar, çeşitli Akdeniz ülkelerindeki ku-rumsal tahkim sistemleriyle Türkiye’nin durumunu karşılaştırdığında, ülke-mizdeki kurumsal tahkimin ne kadar yetersiz ve düzensiz bir düzeyde bulunduğunu üzülerek gözlemlemektedir.

2. Uygulamada, Türk teşebbüslerinin uluslararası ekonomik ve ticari ilişkiler bakımından yabancı kurumsal tahkim kurallarına (Viyana Tahkim Kuralları, Stockholm Tahkim Kuralları, vb.) ve özelikle MTO Tahkimine yollamalarda bulunan çeşitli sözleşmesel ilişkiler içinde olduğu görülmek-te; yatırım uyuşmazlıklarında da Devlet kuruluşlarının ICSID Tahkimlerinin tarafı olduğu gözlemlenmektedir. Uluslararası tahkim alanında uygulamacı hukukçularımızın sayıları giderek çoğalmakta; yabancı dil bilen hukukçu sa-yısı artmakta; şimdilik yabancı hukuk bürolarıyla işbirliği halinde de olsa, uluslararası uyuşmazlıklarda Türk teşebbüslerini temsil edebilme; haklarını elde edebilme ve menfaatlerini koruyabilme bakımından önemli bir gelişme göze çarpmaktadır.

IV. Bu eser genel olarak New York’ta Fordham Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin (Fordham University School of Law) kitaplığında hazırlanmıştır. UNCITRAL Kurallarının revizyonuna ilişkin çalışmalara katılan yazar, 2010 Kurallarına ilişkin ilk araştırmaları yayınlayan, ÇG II’nin Başkanı Sayın Michael E. Schneider (İsviçre) ile ABD delegesi Sayın James E. Castello’nun yayınlarından da yararlanmıştır. Yazar, UNCITRAL Kurallarına ilişkin çalışmalarında kendisine yardımcı olan her iki hukukçuya da içtenlikle teşekkür etmeyi borç bilmektedir." (Önsözden)

- UNCITRAL TAHKİM KURALLARI 2010

- FRANSIZ TAHKİM HUKUKU REFORMU

- MTO TAHKİM KURALLARI2012 (MTOTahkimine2012KurallarıylaGetirilenYenilikler)

- 2010 YILINDA R EVİZEEDİLMİŞ ŞEKLİYLE UNCITRALTAHKİMKURALLARI

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KİTAP

AÇIKLAMALAR

Birinci Bölüm

UNCITRAL TAHKİM KURALLARI 2010

I GENEL AÇIKLAMALAR 5

A 1976 Tarihli “UNCITRAL Tahkim Kuralları”nın

Revizyonunu Gerektiren Nedenler 5

B “UNCITRAL Tahkim Kuralları 2010”un Sistemi 6

II BAŞLANGIÇ KURALLARI 8

A Uygulamanın Kapsamı 8

1 Uyuşmazlığın “Belirli Bir Hukuksal İlişki”den

Kaynaklanması 8

2 2010 Kurallarının 15 Ağustos 2010 Tarihi İtibariyle

Uygulanması 9

3 2010 Kurallarıyla “Tahkime Uygulanacak Hukuk”un

Çatışması 10

B Bildirimler 10

1 Genel Olarak 10

2 Bildirimler 10

3 Bildirimin Belirlenmiş Bir Adrese Gönderilmesi 10

4 Adresin Belirlenmediği Durumlarda Bildirimin

Alınması 11

5 Makul Çabalara Karşın Teslimin Yapılamadığı Durumlar 11

6 Bildirimin Teslim Tarihi 11

7 Bildirimlerde Sürelerin Hesaplanması 12

C Tahkim Bildirimi 12

1 “Tahkim Bildirimi”nde Bulunma 12

2 Tahkim Yargılamasının Başlama Anı 12

3 Tahkim Bildiriminin İçeriği 12

a) Tahkim Bildiriminin Zorunlu İçeriği 12

b) Tahkim Bildiriminin İhtiyari İçeriği 13

4 Tahkim Bildirimine İlişkin Uyuşmazlık 13

D Tahkim Bildirimine Cevap 14

1 Tahkim Bildirimine Cevap Süresi 14

2 Tahkim Bildirimine Cevabın İçeriği 14

a) Tahkim Bildirimine Cevabın Zorunlu İçeriği 14

b) Tahkim Bildirimine Cevabın İhtiyari İçeriği 14

3 Tahkim Bildirimine Cevapla İlgili Uyuşmazlık 15

ETemsil ve Yardım 15

F Belirleme ve Atama Makamları 15

1 Atama Makamının Belirlenmesi 16

a) Atama Makamının Belirlenmesi Konusunda

Tarafların Anlaşması 16

b) Atama Makamının Belirlenmesi Konusunda

Anlaşma Olmaması 16

2 Atama Makamının Görevini Yerine Getirmeyi

Ret Etmesi veya Görevini Yapmaması 16

3 Atama Makamının Yetki ve Görevleri 17

a) Bilgi İsteme Yetkisi 17

b) Hakem Atanması 17

a) Yansızlık veya Bağımsızlık Bakımından

Ciddi Şüphelerin Varlığı Nedeniyle Ret 22

b) Hakemin Görevini Yerine Getirmesindeki

İmkansızlık Nedeniyle Ret 22

2 Ret Usulü 23

a) Ret Süresi 23

b) Ret İhbarı 23

c) Ret İsteminin Tüm Taraflarca Kabul Edilmesi 23

d) Ret İstemi Üzerine Hakemin Çekilmesi 23

e) Ret İstemi Hakkında Atama Makamının

Karar Vermesi 23

E Hakemin Değiştirilmesi 23

1 Değiştirilen Hakemin Taraflarca Atanması 23

2 Değiştirilen Hakemin Atama Makamı

Tarafından Atanması 24

3 Hakemin Değiştirilmesi Durumunun Yargılama Üzerindeki

Etkisi: Duruşmaların Yinelenip Yinelenmeyeceği Sorunu 24

F Sorumluluk ve Sorumluluktan Kurtulma 25

IV TAHKİM YARGILAMASI 25

A Genel Hükümler 25

1 Tahkim Yargılamasına İlişkin Temel İlkeler 25

a) Tahkim Yargılamasına İlişkin Genel İlkeler 25

b) “Geçici Bir Usuli Takvim” Hazırlama Yükümlülüğü 26

c) İletilerin Tüm Taraflara Tebliğ Edilmesi Yükümlülüğü 26

d) İstem Halinde Duruşma Yapma Yükümlülüğü 26

2 Üçüncü Kişilerin Davaya Katılması 26

B Tahkim Yeri 27

1 Tahkim Yerinin Belirlenmesi 28

a) Tahkim Yerinin Taraflarca Belirlenmesi 28

b) Tahkim Yerinin Hakem Mahkemesince Belirlenmesi 28

2 Müzakerelerin Yapılacağı Yer 28

C Dil28

1 Tahkim Dilinin Belirlenmesi 29

2 Belgelerin Tahkim Diline Çevirisi 29

D Dava Dilekçesi 30

1 Dava Dilekçesinin Sunulması 30

2 Dava Dilekçesinin İçeriği 30

3 Dilekçeye Eklenmesi Gereken Belgeler 30

E Savunma Dilekçesi 31

1 Savunma Dilekçesinin Sunulması 31

2 Savunma Dilekçesinin İçeriği 31

3 Takas İstemi 31

4 Karşı Dava Dilekçesinin veya Takas Amacına

Dayalı Bir Talebin İçeriği 32

F Dava ve Savunma Dilekçesinde Yapılacak

Değişiklikler 32

1 Dilekçelerde Değişiklik ya da Eklemeler Yapılabilmesi 32

2 İstisnalar 33

a) Hakem Mahkemesinin Kararıyla Değişiklik veya

Ekleme Yapılmasının Önlenmesi 33

b) Değişiklik veya Ekleme Yapılan Talep veya Savunmanın

Hakem Mahkemesinin Yargılama Yetkisi Dışında

Kalması Hali 33

GHakem Mahkemesinin Yargı Yetkisine İlişkin

İtirazlarve“KompetenzKompetenz”Kuralı33

1“Tahkim Şartı”nın Bağımsızlığı Kuralı33

2“Kompetenz Kompetenz ”Kuralı34

3Yargılama Yetkisine İlişkin İtirazda Bulunma Süresi34

4Hakem Mahkemesinin Yetkisini Aştığına İlişkin İtiraz34

5Yargılama Yetkisine İlişkinİtirazlarlaİlgiliKararlar34

HDiğer Yazılı Beyanlar 35

I Süreler35

JGeçici Önlemler35

1Genel Olarak 35

2Koruyucu ve Geçici Önlemlerin Türleri 36

3Geçici Önlem Kararı Verilmesine İlişkin Koşullar36

4Geçici Önlem Kararının Değiştirilmesi veya Geri Alınması37

5Durumların Değişmesi37

6Geçici Önlem İsteyen Tarafın Sorumluluğu37

KDeliller 38

1İspat Yükü38

2Tanıkların ve Bilirkişi Tanıkların Dinlenmesi38

3Tarafların Delilleri Sunmalarına ve HakemMahkemesinin

Delilleri Kabulüne İlişkin Düzenlemeler38

LDuruşmalar39

1SözlüDuruşma39

2DuruşmalarınGizliliği39

3TanıklarınTelekomünikasyonAraçlarıylaDinlenmesi39

M Hakem Mahkemesi Tarafından Atanan Bilirkişiler40

1Genel Olarak40

2Bilirkişi Atanması40

3Bilirkişi İncelemesi41

4Tarafların Bilirkişi Raporuna İlişkin Görüşleri41

5BilirkişininDuruşmadaDinlenmesi41

NYükümlülüklerinYerineGetirilmemesi42

1GenelOlarak42

22010KurallarındaYükümlülüklerinYerine

GetirilmemesineİlişkinDurumlar42

a)BirTarafınKendi Durumu ve Olayını Sunum Konusundaki

Yükümlülüğünü YerineGetirmemesi42

aa-Davacının“DavaDilekçesi”niSunmaması42

bb-Davalının“CevapDilekçesi”niyada“Savunma

Dilekçesi”niSunmaması43

b)TaraflardanBirininBirDuruşmayaGelmemesi43

c)BirTarafaDeliliniSunmasıİçinVerilenSüre

İçindeİstenilenDeliliSunmaması43

d)HakemMahkemesiTarafındanİstenilenDepozitonun

TaraflarcaÖdenmemesi44

ODuruşmalaraSonVerilmesi44

1DuruşmayaSonVerilmesi44

2DuruşmanınYenidenAçılması44

ÖİtirazHakkındanVazgeçme45

1GenelOlarak45

2“KurallaraUymama”HalindeİtirazHakkından

VazgeçmeyeİlişkinKoşullar45

VHAKEMKARARI45

AHakemKararı46

1NihaiHakemKararıveYargılamaSırasında

VerilenKararlar46

2UsuleİlişkinKararlar47

3HakemKararınınÇeşitleri,ŞekliveEtkisi47

a)HakemKararınınÇeşitleri47

b)HakemKararınınŞekli48

c)HakemKararınınGerekçeliOlması48

d)HakemKararınınGizliliği48

e)HakemKararınınTaraflaraTebliğ

EdilmesiveEtkisi48

BUygulanacakHukuk,DostaneArabuluculuk

(AmiableCompositeur)49

1UygulanacakHukukunTaraflarcaBelirlenmiş

OlduğuDurumlar49

2UygulanacakHukukunTaraflarcaBelirlenmediği

Durumlar49

3HakemMahkemesininDostaneArabuluculuk

(AmiableCompositeur)veyaHakkaniyete

(ExAequoetBono)GöreKararVermesi50

4TicariTeamüllerinGözÖnündeBulundurulması50

CUyuşmazlığınAnlaşmaylaSonaErmesiveya

DiğerSonaErmeNedenleri50

1UyuşmazlığınTaraflarınAnlaşmasıylaSonaErmesi50

2TahkimYargılamasınınGereksizveyaOlanaksız

BirDurumAlması51

3TahkimYargılamasınınSonaErdiğininTaraflara

TebliğEdilmesi51

DHakemKararınınYorumu51

1Yorumİstemi51

2YorumKararı52

EKararınDüzeltilmesi52

1TaraflardanBirininİstemiÜzerineDüzeltme52

2HakemMahkemesininKendiGirişimiyleDüzeltme52

3DüzeltmeninŞekliveUygulanacakHükümler53

FEkKarar53

1TaraflardanBirininİstemi53

2“HakemKararı”veya“EkKarar”VerilmesiSüresi53

3UygulanacakHükümler54

GTahkimMasrafları54

1TahkimMasraflarınıBelirlemeYükümlülüğü54

2“Masraflar”KavramınınTanımıveİçeriği55

3KararlarınYorumu,DüzeltilmesiveyaTamamlanmasına

İlişkinMasraflar56

4HakemlerinÜcretleriveMasrafları56

a)HakemÜcretleriveMasraflarının“MakulOlması”56

b)ÜcretinBir“AtamaMakamı”TarafındanUygulanan

Bir“ListeyeyadaYöntemeGöre”Belirlenmesi56

5TaraflarınHakemÜcretleriveMasraflarKonusunda

Bilgilendirilmesi56

6“HakemÜcretiveMasraflaraİlişkinKarar”ınGözden

Geçirilmesi57

7HakemÜcretiveMasraflaraİlişkinBilgilendirme

veİncelemeAşamalarınınTahkimYargılamasını

Etkilememesi58

8HakemÜcretiveMasraflaraİlişkinKararınİncelenmesi

İstemininKararınİcrasınıEtkilememesi58

9MasraflarınÖdenmesi58

a)MasraflarınDavayıKaybedenTarafçaÜstlenilmesi58

b)MasraflarınPaylaştırılması59

10MasraflarınYatırılması59

VIUNCITRALKURALLARININEKLERİ60

AModelTahkimŞartı:SözleşmeleriçinModel

TahkimŞartı60

BOlasıFeragatBeyanı61

CKuralların11MaddesiUyarıncaModel

BağımsızlıkBeyanları61

1AçıklanmasıGerekenDurumlarınBulunmaması61

2AçıklanmasıGerekenDurumlarınVarlığı62

VII2010UNCITRALKURALLARIUYARINCAYAPILACAK

TAHKİMLERBAKIMINDANTAHKİMKURUMLARINA

VEDİĞERİLGİLİKURULUŞLARAYARDIMAMACINA

YÖNELİKTAVSİYELER62

ATavsiyelerinAmacı62

BUNCITRALTahkimKurallarınınTahkimKurumlarıve

DiğerİlgiliKuruluşlarBakımındanFarklıKullanımları65

1TahkimKurumlarınınKendiTahkimKurallarınıOluştururken

UNCITRALTahkimKurallarınınÖrnekAlınması66

2TahkimKurumlarıTarafındanUyuşmazlıklarınÇözümünde

UNCITRALTahkimKurallarınınKullanılmasınınTavsiye

Edilmesi66

3BirKurumyadaKişininUNCITRALTahkim

KurallarındaÖngörülenŞekilde“AtamaMakamı”

OlarakHareketEtmesi66

VIIISONUÇ67

İkinciBölüm

FRANSIZ TAHKİM HUKUKU REFORMU

13Ocak2011tarihlive2011-48sayılıDécret’yle(Kararname)

Fransız Hukuk Yargılaması Kanunu’nun

Tahkimeİlişkin4KitabındaÖngörülenYeniDüzenleme

IGİRİŞ71

IITAHKİMLEİLGİLİYENİDÜZENLEME72

A13Ocak2011TarihliDécret’ninİçeriği72

BFransızHukukYargılamasıKanunu’nunIVKitabı72

IIIİÇTAHKİM74

ATahkimAnlaşması74

1TahkimAnlaşmasınınGörünümleri74

2TahkimAnlaşmasınınŞekli74

3TahkimAnlaşmasınınİçeriği74

4TahkimAnlaşmasınınBağımsızlığı75

5TahkimAnlaşmasınınEtkisi75

a)DevletYargısıBakımındanEtkisi:

MahkemelerinGörevsizliği75

b)DelillerinToplanmasıveGeçiciKoruyucu

ÖnlemlerBakımındanEtkisi75

BHakemMahkemesi76

1HakemOlabilmeEhliyeti76

2“TahkimiDestekleyiciYargıç”:juged’appui76

a)YargıçlıkSıfatı76

b)Başvuru77

c)TahkimiDestekleyiciYargıcınEmirleri77

d)YerbakımındanYetkiliMahkeme77

3HakemMahkemesininOluşumu77

a)Kural:TaraflarınAnlaşması-“Tahkimi

DestekleyiciYargıcınYardımı”77

b)TaraflarınHakemlerinAtanmasıUsulünde

AnlaşamamalarıHalinde“TahkimiDestekleyici

YargıcınYardımı”78

4HakemlikGörevi,HakemlerinYansızlığı

veBağımsızlığı79

5HakeminAzliveReddi:“TahkimiDestekleyici

YargıcınRolü”79

a)TaraflarınAnlaşmasıylaHakeminGörevine

SonVerilmesi79

b)TaraflarınHakeminGörevineSonVerilmesi

KonusundaAnlaşamamaları79

6HakemlikGörevininSüresi80

7CPCBaşlıkIBölümII’dekiKurallara

AykırıDüzenlemeler80

CTahkimYargılaması80

1TahkimBaşvurusu80

2YargılamaYetkisineİtiraz80

a)HakeminKendiYetkisiHakkındaKararVermesi:

“KompetenzKompetenz”80

b)YargılamaylaİlgiliUsulsüzlüklereZamanında

İtirazEdilmemesi81

3HakemMahkemesininGörevSüresi81

a)Kural:6AylıkSüre81

b)SüreninUzatılması:“TahkimiDestekleyici

YargıcınYardımı”81

4YargılamaUsulü81

5TahkimYargılamasındaHakemlerinve

TaraflarınDurumu82

6TahkimYargılamasınınGizliliği82

7KoruyucuveGeçiciÖnlemler82

8DelillerinToplanmasıBakımındanYetki82

9DelillerinSunumu83

a)Belgeler:ÖzelveResmiSenetler83

b)BelgelerinSahteliğineİlişkinKararlar83

10YargılamanınKesintiyeUğramasıveErtelenmesi84

a)YargılamanınKesintiyeUğraması84

b)YargılamanınErtelenmesi84

c)YargılamanınDurmasınınveyaErtelenmesinin

Sonuçları84

11YargılamanınYenidenBaşlaması84

12HakemKararınınVerileceğiTarih85

13TahkimYargılamasınınSonaErmesi85

DHakemKararı85

1HukukKurallarınaGöreKararVerilmesi85

2Görüşmelerin(Müzakereler)Gizliliği85

3OyçokluğuKuralı85

4HakemKararınınİçeriği86

5HukuksalKoşullaraUygunOlmayanKararların

Hükümsüzlüğü86

6HakemKararınınKesinHükümEtkisi87

7HakemMahkemesininGörevininSonaErmesi87

8HakemKararınınYorumlanması,Düzeltilmesi,

YazımHatalarınınOrtadanKaldırılmasıve

Tamamlanması87

a)Nedenler87

b)Süre:“TahkimiDestekleyiciYargıç”ınYardımı88

EHakemKararınınİcrası:TenfizKararı88

FKanunYolları89

1Temyiz89

2İptalDavası89

a)Koşulları89

b)İptalNedenleri89

c)İptalKararı90

3TemyizeveİptalDavasınaİlişkinOrtakHükümler90

a)GörevliMahkeme90

b)TemyizveİptaliçinSüre90

c)YargılamaUsulü90

d)İcranın(Tenfiz)Durması90

e)TenfizinYapılabileceğiDurumlar91

4TenfizKararınaveyaTenfizİstemininReddi

KararınaKarşıKanunYolları91

a)GenelOlarakTenfizkararı91

b)TenfizinReddineİlişkinKarar91

5DiğerKanunYolları92

a)ÜçüncüKişilerinHakemKararınaİtirazı92

b)Yargılamanınİadesi92

IVULUSLARARASITAHKİM92

AGenelOlarak92

1“UluslararasıTahkim”NiteliğineİlişkinÖlçüt92

2UluslararasıTahkimde“TahkimiDestekleyiciYargıç”ın

Yardımı93

3UluslararasıTahkimeUygulanacakHükümler93

BUluslararasıTahkimAnlaşmaları94

1TahkimAnlaşmasınınŞekli94

2HakemlerinSeçimi94

CTahkimYargılaması94

1YargılamaUsulü:TahkimAnlaşmasıylaveya

HakemMahkemesiTarafındanBelirleme94

2UygulanacakHukukveTicariTeamüller95

DHakem Kararı:ÇoğunlukOyu95

EYabancıHakemKararlarınınyadaUluslararası

TahkimdeVerilenKararlarınTanınmasıveTenfizi95

1Koşullar95

2TanımaveTenfizUsulü:Sunulacakbelgeler96

3TenfizKararı96

4TenfizİstemininReddi97

FKanunYolları97

1Fransa’daVerilenHakemKararları97

a)İptalDavası97

b)YetkiliMahkemeveSüre97

c)İptalNedenleri97

d)İptalDavasıAçmaHakkındanFeragat98

e)TenfizKararıVermeYetkisi98

aa-Yetki98

bb-TenfizİstemininReddi:RetKararının

TemyizEdilebilmesi98

cc-TenfizKararınaKarşıKanunYolu98

2FransaDışındaVerilenUluslararasıHakemKararları99

a)HakemKararınınTemyizEdilebilmesi99

b)Süre99

c)Usul99

3Fransa’daveFransaDışındaVerilenHakemKararlarına

İlişkinOrtakHükümler99

VSONUÇ100

ÜçüncüBölüm

MTO TAHKİM KURALLARI 2012

(MTOTahkimine2012KurallarıylaGetirilenYenilikler)

IMTOTahkimKurallarıSistemine

GenelBakış105

AMTOTahkimKurallarınınÖnemi105

BMTOTahkimSisteminde“UluslararasıTahkim

Divanı”nınYeriveRolü106

1DivanınKuruluşu106

2Görevi106

3DivanSekreteryası107

4Örnek“TahkimŞartı”107

II1998ve2012MTOTahkimKurallarının

Karşılaştırılması:2012Yenilikleri107

AGenelOlarak107

11998ve2012Revizyonları107

21998ve2012KurallarıArasındaki

BelliBaşlıAyrılıklar108

BMTOTahkimKuralları1998111

CMTOTahkimKuralları2012113

III2012TahkimKurallarıylaÖngörülen

Yenilikler117

AÇokTaraflıTahkimler:TaraflarınBirdenFazlaOlması,

BirdenFazlaSözleşmeBulunmasıveDavaların

BirleştirilmesineİlişkinSorunlar117

1Davaya“ÜçüncüKişiler”in(Yeni,İlaveTarafların)

Katılması117

a)“ÜçüncüKişininDavayaKatılmasıİstemi”117

b)“TahkimeÜçüncüKişininKatılımıİstemi”nin

İçeriği117

c)TahkimİstemineİlişkinBazıHükümlerin

“TahkimeKatılımİstemi”nedeUygulanması118

d)“DavayaKatılmasıİstenilenKişi”nin“Katılım

İstemi”neCevapVermesi118

2BirdenFazlaTaraflarArasındakiTalepler119

a)TaraflarınBirbirlerineKarşıİleri

SürebileceğiTalepler119

b)Taleplerinİçeriği119

c)DosyanınSekreteryaTarafındanHakem

Mahkemesineİletilmesi119

3BirdenFazlaSözleşmeBulunması119

4DavalarınBirleştirilmesi120

BHakemMahkemesininOluşturulması121

1HakemlerinSayısı:TekHakemveyaÜçHakem121

a)TekHakem:UyuşmazlığınTekHakem

TarafındanÇözümeBağlanması121

b)ÜçHakem:UyuşmazlığınÜçhakemdenOluşan

BirHakemMahkemesiTarafındanÇözüme

Bağlanması122

aa-Kural122

bb-BirdenÇokDavacıveyaDavalınınBulunması

DurumlarındaHakemSeçimi122

2HakemlerinAtanmasıveOnaylanması123

3DivanınDoğrudanDoğruyaHakemAtayabileceği

Durumlar:“UlusalKomitelereGüvenİlkesi”nin

İstisnaları124

CTemsilYetkisininKanıtlanması124

DTahkimdeDavranışKuralları125

EDavaYönetimKonferansı:ZamanınKısaltılmasıve

MasraflarınAzaltılmasıAmaçlarınaYönelik

Düzenlemeler125

FAcilDurumlarİçinHakemAtanması:

“AcilDurumHakemi”126

1GenelOlarak126

2“AcilDurumHakemi”ninAtanmasına

YönelikBaşvuru128

3“AcilDurumHakemineİlişkinKurallar”:EKV128

4AcilDurumHakemininYetkileri129

5AcilDurumHakemiTarafındanVerilen“Emirler”in

TaraflarveHakemMahkemesiBakımındanEtkileri129

6“AcilDurumHakemineİlişkinKurallar”ın

UygulanmayacağıDurumlar129

7YargıYerlerinden“AcilGeçiciveyaKoruyucuÖnlemler”

İstenilmesi130

GMTOTahkimŞartının“PrimaFacie”Mevcut

OlduğuVarsayımı130

HHakemMahkemesinin“OlayaÖzgüGizlilikEmirleri”

VerebilmesiOlanağı130

İ“HakemlerinYansızlığına,Bağımsızlığınave

TahkimYargılamasıİçinElverişliOldukları”na

YönelikBeyanlar131

JSorumluluğunSınırlanması131

KİletişimTeknolojilerindekiGelişmelerinTahkime

UyarlanmasınaİlişkinYenilikler132

LHakemKararınınDüzeltilmesiveYorumuileKararın

BirYargıYeriTarafındanHakemMahkemesineİadesi133

1HakemKararınınDüzeltilmesiveYorumu133

2HakemKararınınYargıYeriTarafındanHakem

MahkemesineGeriGönderilmesi(İadesi)133

MTahkimYargılamasıMasraflarınınAzaltılmasınave

TahkimMasraflarınınKarşılanmasıiçinÖdenecek

AvansaİlişkinYenilikler133

NTahkimMasraflarınınHakemKararındaBelirtilmesi135

IVSONUÇ137

İKİNCİKİTAP

ÇEVİRİLER

BirinciBölüm

ÇEVİRİ

2010 YILINDA REVİZE EDİLMİŞ ŞEKLİYLE

UNCITRAL TAHKİM KURALLARI

BölümIBaşlangıçKuralları

UygulamanınKapsamı(m1)148

BildirimveSürelerinHesaplanması(m2)148

TahkimBildirimi(m3)149

TahkimBildirimineCevap(m4)150

TemsilveYardım(m5)151

BelirlemeveAtamaMakamları(m6)151

BölümIIHakemMahkemesininOluşturulması

HakemlerinSayısı(m7)153

HakemlerinAtanması(m8-10)153

HakemlerinAçıklamaÖdeviveReddi(m11-13)155

HakeminDeğiştirilmesi(m14)156

BirHakeminDeğiştirilmesiDurumundaDuruşmaların

Tekrarı(m15)156

SorumluluktanKurtuluş(m16)156

BölümIIITahkimYargılaması

GenelHükümler(m17)157

TahkimYeri(m18)158

Dil(m19)158

DavaDilekçesi(m20)158

SavunmaDilekçesi(m21)159

DavaveyaSavunmaDilekçesinde

YapılacakDeğişiklikler(m22)159

HakemMahkemesininYargıYetkisineİlişkin

İtirazlar(m23)160

DiğerYazılıBeyanlar(m24)161

Süreler(m25)161

GeçiciÖnlemler(m26)161

Deliller(m27)162

Duruşmalar(m28)163

HakemMahkemesiTarafındanAtananBilirkişiler(m29)163

YükümlülüklerinYerineGetirilmemesi(m30)164

DuruşmalaraSonVerilmesi(m31)165

İtirazHakkındanVazgeçme(m32)165

BölümIVHakemKararı

Kararlar(m33)166

KararınŞekliveEtkisi(m34)166

UygulanacakHukuk,DostaneArabuluculuk

(amiablecompositeur)(m35)167

AnlaşmaveyaUyuşmazlığınSonaErdirilmesineİlişkin

DiğerNedenler(m36)167

KararınYorumu(m37)168

Kararın Düzeltilmesi (m38)168

EkKarar(m39)168

Masrafların Tanımı(m40)169

Hakemlerin Ücretleri ve Masrafları(m41)169

Masrafların Paylaştırılması (m42)171

Masrafların Yatırılmas ı(m43)171

EK172

Sözleşmeler İçin Model Tahkim Şartı 172

Olası Vazgeçme Beyanı 172

Kuralların11MaddesiUyarıncaModelBağımsızlıkBeyanları173

İkinciBölüm

FRANSIZ TAHKİM REFORMU 2011

13Ocak2011tarihlive2011-48sayılıDécret’yle(Kararname)

FRANSIZHUKUKYARGILAMASIKANUNU’NUNTAHKİMEİLİŞKİNIVKİTABINDAÖNGÖRÜLENYENİDÜZENLEME

IÖNAÇIKLAMALAR177

13Ocak2011tarihliDécret’nin(Kararname)İçeriği177

2FransızHukukYargılamasıKanunu’nun(CPC)

IVKitabınınsistemi177

IIÇEVİRİ179

ÇEVİRİ

FRANSIZ HUKUK YARGILAMASI

KANUNU’NUNIVKİTABI

BAŞLIKI İÇTAHKİM179

BÖLÜMI Tahkim Anlaşması179

BÖLÜMII Hakem Mahkemesi181

BÖLÜMIII Tahkim Yargılaması185

BÖLÜMIV Hakem Kararı189

BÖLÜMV Tenfiz Kararı 191

BÖLÜMVI Kanun Yolları 192

KESİM1 TEMYİZ 192

KESİM2 İPTAL DAVASI 192

KESİM3 TEMYİZEVE İPTAL DAVASINA İLİŞKİN

ORTAK HÜKÜMLER 193

KESİM4 TENFİZ KARARINA VEYA TENFİZ İSTEMİNİN REDDİ

KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI 194

KESİM5 DİĞER KANUN YOLLARI 195

BAŞLIKII ULUSLARARASI TAHKİM 196

BÖLÜMI Uluslararası Tahkim Anlaşması 197

BÖLÜMII Yargılama ve Hakem Kararı 198

BÖLÜMIII Yabancı Hakem Kararlarınınyada Uluslararası

Tahkimde Verilen Kararların Tanınması ve İcrası 199

BÖLÜMIV Kanun Yolları 200

KESİM1 Fransa’da Verilen Hakem Kararları 200

KESİM2 FRANSADIŞINDAVERİLENHAKEMKARARLARI202

KESİM3 FRANSA’DAVEFRANSADIŞINDAVERİLENHAKEM KARARLARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 203

Üçüncü Bölüm

ÇEVİRİ

MTO TAHKİM KURALLARI2012

MTO TAHKİM KURALLARI 2012 İÇERİĞİ 207

MTO TAHKİM KURALLARI2012

(1Ocak2012tarihiitibariyleyürürlüktedir)211

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 211

TAHKİM NBAŞLATILMASI 213

TARAFLARIN BİRDEN FAZLA OLMASI,BİRDEN FAZLA SÖZLEŞMENİN BULUNMASI VE BİRLEŞTİRME 217

HAKEM MAHKEMESİ 219

EKI-MİLLETLERARASI TAHKİM DİVANININ STATÜSÜ 237

EKII-MİLLETLERARASITAHKİMDİVANIİÇTÜZÜĞÜ239

EKIII-TAHKİM MASRAFLARI VE ÜCRETLER243

EKIV-DAVA YÖNETİMİ TEKNİKLERİ 250

EKV-ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI 252

ÖNERİLEN TAHKİM KLOZLARI (ŞARTLARI)258

TAHKİM258

ACİL DURUM HAKEMİ OLMAKSIZIN TAHKİM 258

ÜÇÜNCÜ KİTAP

METİNLER

UNCITRAL Arbitration Rules (asrevisedin2010)267

Règlementd’arbitragedelaCNUDCI

(versionreviséeen 2010) 300

Décret no2011-48 du 13 Janvier 2011

portantréformedel’arbitrage327

Decree No2 011-48of 13 January 2011 onthenewFrenchLawonArbitration 350

ICC Arbitration Rules 2012 373

ICCRèglementsd’arbitrage 2012 435

SUMMAR Y491

KAVRAM DİZİNİ497

Ek Bilgi

Ürün Kodu 141465
Yayın Tarihi 2014 Ocak
Barkod 9786054823079
ISBN 9786054823079
Yayınevi Vedat
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ergun Özsunay